Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2018-21 Theory and Methods of Application of EU Law for Better Practice

Informácie o projekte:

600432-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE

 

Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D.

Začiatok riešenia: september 2018

Koniec riešenia: august 2021

Popis projektu:

Cieľom projektu je zlepšiť výučbu procesného a ústavného práva EÚ v komplexnom režime v rámci všetkých pregraduálnych študijných programov na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a podporiť výskum v oblasti vnútroštátnej aplikácie európskeho práva. Projekt je zameraný na podporu inovácie a zavádzania nových špecializovaných predmetov, prostredníctvom ktorých absolventi získajú hlbšie povedomie, vedomosti a zručnosti potrebné pre správnu prácu s právom EU a jeho aplikáciu v ich budúcej praxi. Projekt reaguje na požiadavky právnej praxe (advokácia, súdy), ktorá volá po väčšom zameraní na základné procesné inštitúty a princípy aplikácie práva EÚ v každodennej praxi.

V rámci implementácie projektu boli zavedené tri nové predmety a to:

 

 

 Realizácia modulu ďalej obohatila výučbu práva EÚ na fakulte zavedením špecializovaného doplnkového kurzu zameraného na prax (nácvik) litigácie pre Súdnym dvorom EU, ktorý bol súčasťou moot court aktivít.

V rámci projektu boli tiež vyhlasované špeciálne témy bakalárskych a diplomových prác zameraných na problémy implementácie a aplikácie práva EU.

Publikačné výstupy:

CIRCOLO, A., HAMUĽÁK, O., BLAŽO, O. (2018) Article 50 of the Treaty on European Union: How to Understand the ‘Right’ of the Member State to Withdraw the European Union?

CIRCOLO, A.; HAMUĽÁK, O. (2018) Euratom and Brexit: could the United Kingdom maintain one foot in the European Union? Current scenarios and future prospects of British withdrawal from the EAEC

CIRCOLO, A.; HAMUĽÁK, O.; LYSINA, P. (2018) The Principle of Solidarity between Voluntary Commitment and Legal Constraint - Comments on the Judgment of the Court of Justice of the European Union in Joined Cases C-643/15 and C-647/15

HAMUĽÁK, O. (2019) The Variations of Judicial Enforcement of EU Charter of Fundamental Rights vis-á-vis Union Institutions and Bodies; HAMUĽÁK, O. (2020) Penetration of the Charter of Fundamental Rights of the European Union into the Constitutional Order of the Czech Republic – Basic Scenarios 

PATAKYOVÁ M. (2019) Independence of National Competition Authorities – Problem Solved by Directive 2019/1? Example of the Antimonopoly Office of the Slovak Republic

STEHLÍK, V. (2019) Ohlédnutí se (nejen) za řízením o předběžné otázce v prvních 15 letech členství České republiky v Evropské unii

STEHLÍK, V., SEHNÁLEK, D., HAMUĽÁK, O. (2020) Report on Czech Republic.. National Courts and the Enforcement of EU Law: the Pivotal Role of National Courts in EU Legal Order

Popularizačné eventy:

 

Účelom projektu je tiež prehĺbiť odbornú i verejnú debatu na tému vplyvu a účinkov práva EÚ vo vnútroštátnej praxi a diskutovať najnovšie trendy v oblasti práva EÚ. Za tým účelom sú v rámci plnenia projektu naplánované vedecké a popularizačné podujatia:

  • Jean Monnet InfoDay (ZS 2018, 2019, 2020) – stretnutie členov Ústavu práva EU so záujemcami o štúdium práva EÚ (nielen) na témy spojené s plnením projektu, ale všeobecne na ďalšie relevantné témy spojené so štúdiom práva EU, zdrojmi, písaním záverečných prác v odbore európskeho práva a pod.
  • Jean Monnet Annual Workshop (LS 2019, 2020, 2021) – vedecká konferencia otvorená hlavne pre doktorských študentov a mladých výskumníkov, ale tiež pre študentov bakalárskych a magisterských programov, zameraná na aktuálne otázky práva EU.
  • Science Café in EU law (LS 2019) – vedecko-popularizačné podujatie zamerané na diskutovanie aktuálnych otázok spojených s právom EÚ so širokou verejnosťou.