Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Jean Monnet Projects

Centre of Excellence Rule of Law in the European Union

Clinical Education in Selected Areas of European Union's Internal Market

Jean Monnet  Module č. 600587-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE :

Cieľom projektu je komplexným spôsobom posilniť výučbu práva vnútorného trhu v rámci študijných programoch vyučovaných na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Keďže súčasná právna prax čoraz viac vyžaduje prehlbovanie znalostí a zručností z oblasti vnútorného trhu, Európska únia podporila, počínajúc akademickým rokom 2018/2019, výučbu troch nových predmetov (Klinika práva verejného obstarávania, Klinika súťažného práva a Právna klinika dopadov finančnej krízy  na sektorovú reguláciu).

Vďaka projektu bola podporená aj tvorivá vedecká činnosť riešiteľského kolektívu

Theory and Methods of Application of EU Law for Better Practice

  1. Informácie o projekte
  2. Konania pred SDEU
  3. Teória a metódy aplikácie a implementácie práva EÚ
  4. Aplikácia práva EÚ v slovenskej právnej praxi
  5. Vedecké články
  6. Aktivity

Digital Single Market as a New Dimension of EU Law

Praktické prípady - JDT, GDPR