Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2018-21 Clinical Education in Selected Areas of European Union's Internal Market

Informácie o projekte:

600587-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE

 

Zodpovedný riešiteľ: doc. JUDr. Hana Kováčiková, PhD.

Začiatok riešenia: september 2018

Koniec riešenia: august 2021 

Cieľom projektu je komplexným spôsobom posilniť výučbu práva vnútorného trhu v rámci študijných programoch vyučovaných na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Keďže súčasná právna prax čoraz viac vyžaduje prehlbovanie znalostí a zručností z oblasti vnútorného trhu, Európska únia prostredníctvom projektu Jean Monnet  Module č. 600587 podporila, počínajúc akademickým rokom 2018/2019, výučbu troch nových predmetov:

Klinka verejného obstarávania

Klinika súťažného práva

Klinika dopadu finančnej krízy na sektorovú reguláciu

 

Výučba je zameraná na praktickú aplikáciu znalostí európskeho práva prostredníctvom riešenia simulovaných právnych sporov, argumentácie a vypracúvaní podaní.

 

Popularizačné eventy:

International Academic Conference: The Milestones of Law in the Area of Central Europe 2021 (24-25 June 2020)

International Academic Conference: Effective Measures for Protection of Public Funds - EU and Association Context (18 December 2020)

International Academic Conference: The Milestones of Law in the Area of Central Europe 2020 (23-24 June 2020)

International Academic Conference: The Milestones of Law in the Area of Central Europe 2019 (11-13 April 2019)

Science Café (28 August 2019)

Jean Monnet Info Day (28 November 2018)