Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ekonómia a právo

Údaje o študijnom programe

Názov študijného programu:Ekonómia a právo
Spoločný študijný program poskytovaný v spolupráci s Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
Študijný odbor:30. právo/ISCED-F 0421 Law
8. ekonómia a manažment/ISCED-F 0311 Economics

Stupeň vysokoškolského štúdia:prvý/ISCED 6

Titul:bakalár (Bc.)
Jazyk uskutočňovania študijného programu:slovenský
Forma štúdia:denná/externá
Kód CRŠ22001/105893
Kód PraF UK/NHF EUBA AIS2bEaP15/bEaPx15
bEP_15/bEPe_15
Štandardná dĺžka štúdiatri roky (denné)/štyri roky (externé)
Metódy výučbyprezenčná

O programe

Spoločný študijný program ekonómia a právo (ďalej len "EaP") predstavuje jedinečný študijný program  v oblasti vzdelávania v Slovenskej republike. Zameraný je na prípravu odborníkov širokého profilu. Absolventi tohto študijného programu získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odbore ekonómia a manažment a v odbore právo s akademickým titulom Bc. (bakalár). Nadobudnú poznatky nielen zo všeobecného ekonomického základu, ale získajú aj dostatočne hlbokú právnu prípravu a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života. Absolventi študijného programu EaP získajú počas štúdia kvalitné odborné teoretické základy z ekonomickej aj právnej oblasti. Ide o základy z problematiky ekonómie, financií, bankovníctva, poisťovníctva, z problematiky hospodárskej či sociálnej politiky, ako aj z problematiky rímskeho, ústavného, európskeho, správneho či obchodného práva v úzkom prepojení na najnovšie poznatky praxe.  Poznatky získané počas štúdia umožňujú absolventom efektívnejšie a komplexnejšie prepájať ekonomické a právne poznatky a aplikovať ich v praxi.

Absolvent spoločného študijného programu EaP:

•  nadobudne súčasne poznatky zo všeobecného ekonomického a právneho základu, pričom si osvojí právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života,

•  osvojí si schopnosť analyzovať a pochopiť ekonomické a právne procesy prebiehajúce v makro- a mikrosfére, posudzovať teoretické a praktické problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva v štátnej a miestnej správe, vo verejných a súkromných inštitúciách, v oblasti medzinárodných vzťahov,

•  dokáže porozumieť obsahovým a procedurálnym problémom právnej praxe, ovláda základy pre poskytovanie právneho poradenstva v oblasti správneho práva a čiastočne občianskeho a obchodného práva,

•  teoretické východiská výučby študijného odboru právo sú základom pre získanie zručností pri interpretácii práva a v používaní právnej argumentácie, čím dosiahnuté Bc. vzdelanie umožňuje absolventovi správnu orientáciu v častých zmenách právnych predpisov a v širokej škále právnych názorov,

•  nadobudne predpoklady pre analytické schopnosti a schopnosť syntézy právnych myšlienok a právnych textov, logicky sa orientuje v systéme právnych predpisov a správne aplikuje právne normy, pričom riešenú problematiku posudzuje komplexne a berie do úvahy všetky ekonomické a právne aspekty,

•  efektívne spracúva a využíva informácie z vedeckej a odbornej literatúry, ovláda prácu s judikátmi, je vedený k osvojeniu si najnovších poznatkov a trendov aktuálneho vývoja v oblasti ekonómie a práva,

•  všetky získané poznatky je schopný sformulovať do uceleného ústneho a písomného prejavu,

•  nájde uplatnenie prakticky v každej oblasti národného hospodárstva a v riadiacich štruktúrach všetkých úrovní – v podnikoch, úradoch, bankových a iných finančných inštitúciách, v centrálnych a miestnych orgánoch štátnej správy, v národných a medzinárodných spoločnostiach.

Študijný program vertikálne pokračuje aj na druhom stupni štúdia, kde sa orientuje na sprostredkovanie komplexnejších znalostí určených pre absolventov a pre kľúčové profesie zamerané na problematiku ekonómie a práva súčasne.

Absolventi študijného programu EaP s ekonomicko-právnymi základmi sú po skončení štúdia schopní úspešne pracovať v rôznych oblastiach národného hospodárstva a v riadiacich štruktúrach všetkých úrovní – v podnikoch, úradoch, bankových a finančných inštitúciách, v centrálnych orgánoch štátnej správy, v národných a medzinárodných spoločnostiach.

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Medzi hlavné vzdelávacie ciele tohto študijného programu patria:

•          schopnosť porozumieť a rozvíjať základné vedomosti a poznatky z oblasti ekonómie ako aj práva

•          schopnosť prepojiť získané vedomosti a poznatky v intenciách ekonomicko-právnych súvislostí

•          schopnosť aplikovať kritické myslenie a analytické schopnosti a formovať základné hypotézy v ekonomickej a právnej teórii s využitím moderných informačných technológií.

 

Medzi hlavné vzdelávacie výstupy patria:

•          získať základné znalosti na výkon kľúčových povolaní s aspektom prepojenia ekonomického a právneho prístupu

•          identifikovať a prepojiť základný ekonomický a právny pojmový aparát, pochopiť princípy a súvislosti ekonomicko-právnej teórie s praxou

•          aplikovať teoretické ekonomicko-právne poznatky v praxi s cieľom  navrhovať vlastné komplexné riešenia ekonomicko-právnych problémov

•          analyticky a kriticky myslieť pri praktických postupoch s využitím informačných technológií.

Absolvent študijného programu EaP je po skončení štúdia schopný pracovať samostatne ale aj v rámci širšieho odborného tímu, je schopný analytického a kritického myslenia. Je pripravený formou písomnej ako aj ústnej prezentácie pripravovať nové návrhy riešenia ekonomicko-právnych problémov, so zameraním na problematiku financií, podnikového hospodárstva, účtovníctva v úzkom prepojení s právnou podstatou. Absolvent je schopný pripravovať komplexné ekonomicko-právne riešenia problémov verejnej ako aj v súkromnej správe.

Počas štúdia absolvent získa tak teoretické ako aj praktické zručnosti. Je schopný prepájať ekonomický a právny prístup pri riešení komplexných ako aj čiastkových problémov. Bude schopný identifikovať základné nedostatky a problémy ekonomicko-právnej povahy. Súčasne je schopný najmä využitím moderných informačných technológii kontinuálne rozširovať svoje poznatky z ekonómie a práva. Po skončení štúdia v rámci profesionálneho rastu je schopný pokračovať v štúdiu na 2. stupni štúdia v rámci študijného programu právo a ekonómia, ako aj v rámci širokého spektra výlučne ekonomických respektíve výlučne právnických študijných programov.

 

Šablóna plnenia vzdelávacích cieľov

Uplatnenie absolventov

Administratívni pracovníci v oblasti štatistiky, finančníctva a poisťovníctva

Administratívni pracovníci v oblasti mzdového účtovníctva

Odborní pracovníci v daňovej oblasti

Riadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych,   podporných a obchodných činností

Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výrobe a v špecializovaných službách

 

Špecialisti v oblasti vedy a techniky

Špecialisti administratívnych, podporných a obchodných činností

 

Odborní pracovníci administratívnych, podporných a obchodných činností

Štátni úradníci

 

Absolvent bude schopný pracovať v oblasti financií, bankovníctva a  poisťovníctva, ako odborník  v štátnej správe na všetkých úrovniach národného hospodárstva: v štátnej správe, v inštitúciách finančného trhu, v centrálnej i obchodných bankách a poisťovniach, prípadne na finančnom úseku organizácie v inom sektore hospodárstva.

 

Taktiež bude schopný sa uplatniť na nižších pozíciách v rámci medzinárodných organizácií ako je napr. Európska komisia, Európska centrálna banka alebo Európsky orgán pre bankovníctvo  a jej orgány, ďalej napr. na ale tiež v domácich odborných inštitúciách, napríklad na Ministerstvo financií a jeho podriadených organizáciách ako sú Štátna pokladnica, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, finančné riaditeľstvo, daňové a colné úrady.

 

Tiež  v samosprávnych orgánoch v podnikoch a spoločnostiach, v medzinárodných a domácich  bankách, poisťovniach  a v ďalších finančných inštitúciách.

Po absolvovaní nadväzujúceho magisterského štúdia môže absolvent vykonávať povolania funkcie a pozície vo verejnej správe a v súkromnom sektore, ktoré si vyžadujú právnické vzdelanie druhého stupňa. Po splnení ďalších zákonných podmienok a po absolvovaní magisterského štúdia v študijnom odbore právo spĺňa formálne požiadavky na vykonávanie funkcie sudcu, prokurátora, advokáta, exekútora, notára.

Podmienky prijatia a prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

 Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Ďalšie podmienky, a to: lehotu na podanie prihlášok na štúdium, podmienky prijatia, spôsob overovania ich splnenia fakulta zverejní najneskôr do 20.septembra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať. Štúdium zodpovedá požiadavkám pre potreby vzájomného uznávania odborných kvalifikácií podľa osobitných predpisov.

 Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021):

2022/2023
2023/2024

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium 1. stupňa štúdia je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou. Ďalšou podmienkou je vykonanie prijímacej skúšky zo všetkých jej častí. Prijímacia skúška pozostáva z písomných testov zo všeobecných študijných predpokladov a z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov a ponuky fakulty ako aj z predmetov Logika a Dejepis. Pri prijímaní uchádzačov o štúdium sa neberie zreteľ na výsledky dosiahnuté v štúdiu na strednej škole, ani na úroveň maturitnej skúšky a jej predmety a ich výsledky. Tieto podmienky vyplývajú z aktuálnych zásad prijímacieho konania na 1. stupni štúdia.

Postupy prijímania na štúdium

Uchádzači o štúdium si podávajú prihlášku elektronicky výhradne prostredníctvom Akademického informačného systému EU v Bratislave. Prijímacia skúška má písomnú formu (testové otázky). Vyhodnocovanie testov prebieha v deň konania prijímacej skúšky pomocou počítačovej techniky (skenovanie uvedených odpovedí na odpovedných hárkoch a automatizované vyhodnocovanie) a to iba na základe identifikačného údaja, ktorým je čiarový kód. Po vyhodnotení všetkých testov sa výsledky pretransformujú do databázy uchádzačov a pre každého uchádzača sa automaticky vypočíta súčet bodov zo všetkých testov. Súčet získaných bodov zo všetkých častí prijímacej skúšky sa použije na vytvorenie kvalitatívneho poradia uchádzačov. O prijímaní na štúdium rozhoduje na základe výsledkov prijímacej skúšky prijímacia komisia fakulty.

Odporúčaný študijný plán a informačné listy

DENNÉ ŠTÚDIUM

Odporúčaný študijný plán:

2022/2023

 

Informačné listy:

2022/2023

 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Odporúčaný študijný plán:

2022/2023

 

Informačné listy:

2022/2023

 

 

Podmienky absolvovania študijného programu

Podmienkou absolvovania študijného programu je:

a) získanie 180 kreditov,

b) predloženie a obhájenie záverečnej práce,

c) úspešné absolvovanie štátnych skúšok, vrátane obhajoby záverečnej práce.

Štátnu skúšku môže študent vykonať

a) po získaní minimálne 160 kreditov

b) po úspešnom absolvovaní všetkých povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov v skladbe určenej študijným programom okrem  štátnych skúšok,

c) nie je proti nemu vedené disciplinárne konanie a

d) má vyrovnané všetky finančné záväzky voči fakulte aj univerzite, najmä školné a poplatky spojené so štúdiom.

Rada študijného programu

Členovia Rady študijného programu:

Predsedníčkaprof. Ing. Eva Muchová, PhD.
Členovia za Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave

Garantka:

prof. Ing. Eva Muchová, PhD.VUPCHVTČ
Spolugaranti:Ing. Marcel Novák, PhD.VUPCH
doc. Ing. Karol Morvay, PhD.VUPCH
Členovia za Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave
Garant:prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.VUPCHVTČ
doc. JUDr. Jana Duračinská, PhD.VUPCH
doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.VUPCH
Študenti:Filip Gono
Externé prostredie:Mgr. Michal Látečka

Dokumenty

 

Zasadnutia Rady študijného programu:

Dátum:Popis:Zápisnica:
20.01.2022prerokovanie návrhu profilu absolventazápisnica
23.05.2022schválenie opisu študijného programu zápisnica
08.12.2022schválenie revidovaného študijného plánu na dennom a externom štúdiu na študijnom programe Ekonómia a právozápisnica
12.01.2023schvaľovanie okruhov štátnych skúšok a formy štátnej skúšky; schvaľovanie tém záverečných práczápisnica
17.01.2023hlasovanie o návrhu otázok na štátnu záverečnú skúšku z predmetu Správne právo; hlasovanie o aktualizácii – doplnenie 7 tém záverečných prác k zoznamu už schválených tém záverečných prác za NHF EUBAzápisnica
11.04.2023hlasovanie o návrhu úpravy výmery predmetuzápisnica
19.05.2023schválenie zmien vyučujúcichzápisnica
19.06.2023predloženie návrhu hodnotiacej šablóny pre hodnotenie vzdelávacieho cieľa 1zápisnica
22.09.2023hodnotenie priebehu štátnych skúšok; výsledky hodnotenia vzdelávacieho cieľa 1; návrh zmeny názvu predmetu štátnych skúšokzápisnica
10.10.2023hlasovanie o návrhu Hodnotiacej správy o uskutočňovaní študijného programu Ekonómia a právo za a.r. 2022/2023zápisnica
17.10.2023schválenie vedúcich záverečných prác, zmien vyučujúcichzápisnica
25.10.2023schválenie aktualizácie opisov ŠP a vnútornej hodnotiacej správyzápisnica

 Rozhodnutia: 

Dátum:Orgán:Zápisnica:
31.05.2022Akreditačná rada PraF UKRozhodnutie
19.08.2022Akreditačná rada UKRozhodnutie
02.02.2023Akreditačná rada PraF UKRozhodnutie

Opisy študijných programov a vnútorné hodnotiace správy: 

Dátum:Dokument :
bEaP15 opis
bEaPx15 opis
bEaP15/bEaPx15 VHS
25.10.2023bEaP15 opis (aktualizovaná verzia)
25.10.2023bEaPx15 opis (aktualizovaná verzia)
25.10.2023bEaP15/bEaPx15 VHS (aktualizovaná verzia)

Stanoviská: 

Dátum:Subjekt:Stanovisko:

17.1.2022

Národná banka Slovenska

stanovisko

Dohody o podmienkach spolupráce 

Dohoda o podmienkach spolupráce pri zabezpečovaní spoločného študijného programu vysokoškolského štúdia v znení dodatkov č. 1 až 3

Dodatok č. 4 k Dohode o podmienkach spolupráce pri zabezpečovaní spoločného študijného programu vysokoškolského štúdia