Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Právo

Údaje o študijnom programe

Názov študijného programu:Právo
Študijný odbor:30. právo/ISCED-F 0421 Law

Stupeň vysokoškolského štúdia:prvý/ISCED 6

Titul:bakalár (Bc.)
Jazyk uskutočňovania študijného programu:slovenský
Forma štúdia:denná/externá
Kód CRŠ182880/105889/105883
Kód PraF UK AIS2bPRV17/bPRVx17/bPRVx23
Štandardná dĺžka štúdiatri roky (denné)/štyri roky (externé)/tri roky (externé od 2023)
Metódy výučbyprezenčná

O programe

Absolvent študijného programu právo v  1. stupni absolvuje všetky zásadné právne disciplíny vnútroštátneho právneho poriadku, pričom tieto majú významný teoretický základ. Ovláda  právo Európskej únie v podstatných prepojeniach na vnútroštátny právny poriadok. Dokáže analyticky uvažovať a riešiť problémy praxe na solídnej úrovni.

Z praktického hľadiska je použiteľný: pri vykonávaní prípravných prác v rámci súdnictva, ako odborný pracovník vo verejnej správe, v oblasti podnikového práva, právneho manažmentu a práva mimovládneho sektoru. Absolvent je spôsobilý pripravovať normatívne právne akty a vydávať individuálne správne akty v rámci rozhodovacej činnosti vo verejnej správe, a riešiť súkromnoprávne nesporové vzťahy fyzických a právnických osôb vrátane podnikateľských subjektov.

Absolvent študijného programu právo v 1. stupni je schopný analyticky i synteticky uvažovať vo všetkých právnych odvetviach vnútroštátneho právneho poriadku, ktoré tvoria právny systém, s hlbokými a trvalými teoretickými, filozofickými a etickými základmi a základmi cudzojazyčnej právnej terminológie. Systémom výberových predmetov a povinne voliteľných predmetov si môže dotvoriť špecializáciu na jednotlivé právne odvetvia, klinické predmety ho počas štúdia ešte viac priblížia praxi.

Štruktúra predmetov

Povinné predmety

Štruktúra povinných predmetov je zvolená tak, aby študent získal teoretické vedomosti o práve a oboznámil sa so všetkými právnymi odvetviami slovenského právneho poriadku a naučil sa ich aplikovať v praxi, pričom s výučbou jednotlivých pozitívno-právnych disciplín sa začína už od prvého ročníka. 

Povinne voliteľné predmety

Základným stavebným kameňom štruktúry povinne voliteľných predmetov je výučba odbornej právnej terminológie, štylistiky odborných právnych textov a ich prekladu, pričom študenti si môžu zvoliť štúdium anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka.

Získané zručnosti v oblasti odborného cudzieho jazyka je nenahraditeľnou komparatívnou výhodou našich absolventov a umožňuje im v budúcnosti nielen študovať jednotlivé predmety v cudzom jazyku ale i celý študijný program v cudzom jazyku.

Okrem toho sú alternatívne zaradené povinne voliteľné predmety rozvíjajúce predmety zamerané na správne právo: Kultúrno-sociálna správa, Zdravotné právo, Správa administratívno-politických vecí, Hospodárska správa, Pozemkové právo, Stavebné právo.

Výberové predmety

Výberové predmety rozvíjajú študentove štúdium a umožňujú mu prispôsobiť štúdium jeho záujmom a preferenciám. Okrem právnických predmetov sú medzi výberové predmety zaradené aj predmety telesnej kultúry, a teda okrem rozvoja ducha si môžu naši študenti precvičiť i telo v novozrekonštruovanej telocvični.

  Profil absolventa a ciele vzdelávania

  Základná charakteristika:

  Študijný odbor právo zahŕňa teoretické znalosti a praktické zručnosti v chápaní a aplikácii práva. Právo predstavuje vzájomne prepojenú vnútorne štruktúrovanú sústavu všeobecne záväzných noriem fungovanie ľudskej spoločnosti v súlade s princípmi demokracie právneho štátu. Štúdium práva prebieha z perspektívy právneho poriadku Slovenskej republiky v kontexte práva Európskej únie a medzinárodného práva alebo z perspektívy nadnárodného práva, zohľadňujúc aj právnu komparatistiku. Vychádza zo zásady demokratického právneho štátu, úcty k človeku, ochrany základných práv a slobôd, ako aj princípov poctivej právnickej profesijnej a vedeckej činnosti.

   

  Ciele vzdelávania:

  Absolvent

  (C1)

  -        na základe získaných poznatkov z teórie práva a koncepcie právneho štátu si osvojí znalosť princípov organizácie a činnosti štátu ako aj schopnosť aplikácie metód a foriem činnosti vo verejnej správe z hľadiska normotvorby a aplikácie práva,

  -        ovláda poznatky zo súkromného práva s dôrazom na mimosúdnu realizáciu práva,

  -        orientuje sa na základe poznatkov z práva Európskej únie v podstatných prepojeniach na vnútroštátny právny poriadok.

  (C2)

  -        nadobudne zručnosť aplikovať právne normy a navrhnúť praktické postupy a riešenia verejnoprávnych aj súkromnoprávnych právnych situácií,

  -        nadobudne zručnosť uplatňovať procedúry v rozhodovacej činnosti vo verejnej správe,

  -        nadobudne zručnosť zastupovať fyzické osoby a právnické osoby pri riešení sporov mimosúdnou cestou.

  (C3)

  -        nadobudne schopnosť a zodpovednosť pracovať ako riadiaci pracovník vo verejnom i súkromnom sektore,

  -        nadobudne schopnosť a zodpovednosť viesť rozhovor medzi stranami sporu a samostatný rozhovor s klientom s cieľom identifikácie právnych problémov na jednej strane a neprávnych problémov na strane druhej,

  -        nadobudne schopnosť a predpoklady pokračovať v magisterskom štúdiu.

   

  Hlavné výstupy vzdelávania

  (C1) Vedomosti:

  Absolvent

  (V1) má široké vedomosti z jednotlivých právnych odvetví právneho poriadku Slovenskej republiky (ústavné právo, občianske právo, obchodné právo, pracovné právo, správne právo, hospodárske právo, trestné právo) a identifikuje vzájomné  súvislosti medzi nimi, vrátane kritického chápania teórií, koncepcií a zásad;

  (V2) má široké vedomosti z teórie práva a rímskeho práva, vrátane historického a filozofického kontextu;

  (V3) ovláda problematiku mechanizmu výkonu verejnej moci prostredníctvom príslušných orgánov, s osobitným zreteľom na uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci v štáte;

  (V4) ovláda právo Európskej únie v podstatných prepojeniach na vnútroštátny právny poriadok;

   

  (C2) Zručnosti:

  Absolvent

  (V5) ovláda metodológiu výkladu a aplikácie právnych noriem a zisťovania skutkového stavu; má schopnosť zhromažďovať a interpretovať relevantné právne predpisy, judikatúru, právnu doktrínu a iné právne informácie, a robiť informované rozhodnutia, ktoré zohľadňujú aj spoločenské, vedecké a etické aspekty;

  (V6) orientuje sa v systémoch a spôsoboch získavania právne relevantných informácií (právne predpisy a súvisiace dokumenty, rozhodnutia súdov a správnych orgánov, odborná a vedecká právnická literatúra) a je schopný vyhľadať judikatúru a súčasný stav právnych názorov (doktríny) vo vzťahu ku konkrétnym otázkam;

  (V7) je schopný analyticky i synteticky uvažovať vo všetkých právnych odvetviach vnútroštátneho právneho poriadku, ktoré tvoria právny systém, s hlbokými a trvalými teoretickými, filozofickými a etickými základmi, má zmysel pre inováciu požadovaný na riešenie komplexných a nepredvídateľných problémov v oblasti práva a navrhnúť praktické postupy a riešenia;

  (V8) vie komunikovať informácie, koncepty, problémy a riešenia v oblasti práva odbornému aj laickému publiku, je schopný tvorivo pracovať v študijnom odbore právo, a je schopný preukázať primeranú znalosť vedomostí o zvolenej právnej problematike a uplatniť svoje schopnosti pri zhromažďovaní, interpretácii a spracúvaní základnej odbornej literatúry, pričom môže ísť aj o jej aplikáciu v praxi alebo o riešenie čiastkovej úlohy, ktorá súvisí s budúcim zameraním študenta; ak sa v danej práci uvádzajú hypotézy, tak sa musia dať verifikovať.

   

  (C3) Zodpovednosť a samostatnosť

  Absolvent

  (V9) vie vykonávať prípravné práce v rámci súdnictva, pracovať ako odborný zamestnanec v štátnej správe a v samospráve, v oblasti právneho manažmentu alebo v rámci mimovládneho sektora;

  (V10) je schopný riešiť nesporovú občianskoprávnu agendu, a to primárne na úrovni vnútroštátneho právneho poriadku;

  (V11) je spôsobilý pripravovať normatívne správne akty a vydávať individuálne správne akty v rámci rozhodovacej činnosti vo verejnej správe a riešiť záväzkové vzťahy fyzických a právnických osôb;

  (V12) je schopný riadiť komplexné činnosti alebo projekty, súvisiace s oblasťou práva alebo verejnou správou, niesť zodpovednosť za rozhodovanie v nepredvídateľnom pracovnom alebo študijnom prostredí a preberať zodpovednosť za riadenie profesijného rozvoja jednotlivcov a skupín;

  (13) má schopnosť kriticky vyhodnocovať relevantnosť právnych informácií a dát  a na tomto základe prijať spoločensky zodpovedné a morálne rozhodnutia.

   

   

  Ďalšie doplňujúce vedomosti a zručnosti

  Orientácia na uplatnenie absolventa v praxi je posilnená formami tzv. klinického právnického vzdelávania, ktoré rozširuje schopnosti praktické a zručnosti absolventa.

  Uplatniteľnosť absolventa sa posilňuje aj základmi cudzojazyčnej právnej terminológie. Systémom výberových predmetov a povinne voliteľných predmetov si môže dotvoriť špecializáciu na jednotlivé právne odvetvia, klinické predmety ho počas štúdia ešte viac priblížia praxi.

   

   

  Naplnenie cieľov vzdelávania a hlavných výstupov vzdelávania prostredníctvom profilových predmetov:

   Naplnenie cieľov vzdelávania a hlavných výstupov vzdelávania prostredníctvom profilových predmetov:

   

   

  C1 Vedomosti

  C2 Zručnosti

  C3 Zodpovednosť a samostatnosť

  V1

  V2

  V3

  V4

  V5

  V6

  V7

  V8

  V9

  V10

  V11

  V12

  V13

  Finančné právo 1

  X

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Finančné právo 2

  X

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Hospodárske právo

  X

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Občianske právo hmotné 1

  X

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Občianske právo hmotné 2

  X

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Občianske právo hmotné 3

  X

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Občianske právo procesné 1

  X

   

  X

   

  X

   

  X

   

   

   

  X

   

  X

  Občianske právo procesné 2

  X

   

  X

   

  X

   

  X

   

   

   

  X

   

  X

  Obchodné právo 1

  X

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Obchodné právo 2

  X

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Pracovné právo 1

  X

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Pracovné právo 2

  X

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Pracovné právo 3

  X

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Právna a politická filozofia

   

  X

   

   

   

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Právne dejiny Slovenska- propedeutika

   

  X

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  X

  Právo finančného trhu

  X

   

   

   

  X

   

   

   

   

   

   

   

  X

  Právo sociálneho zabezpečenia

  X

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Rímske právo 1

   

  X

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  X

  Rímske právo 2

   

  X

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  X

  Rodinné právo

  X

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Správne právo hmotné

  X

   

  X

   

  X

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Správne právo procesné

  X

   

  X

   

  X

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Správne súdnictvo

  X

   

  X

   

  X

   

  X

   

   

   

  X

   

  X

  Štátoveda

  X

   

  X

   

   

   

   

   

   

   

  X

   

  X

  Teória práva 1

   

  X

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Teória práva 2

   

  X

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Trestné právo hmotné 1 a základy kriminológie a kriminalistiky

  X

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Trestné právo hmotné 2

  X

   

   

   

  X

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Trestné právo procesné 1

  X

   

  X

   

  X

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Trestné právo procesné 2

  X

   

  X

   

  X

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Ústavné právo

  X

   

  X

   

  X

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch

   

   

  X

   

  X

   

  X

   

   

   

  X

   

  X

  Základy práva Európskej únie a medzinárodného práva

   

   

   

  X

  X

   

   

   

   

   

   

   

  X

  Zručnosti a schopnosti právnického povolania

   

   

  X

   

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  Štátna skúška z teórie práva, správneho práva a ďalších vybraných právnych odvetví

  X

  X

  X

   

   

   

  X

   

   

   

   

   

  X

  Bakalárska práca a obhajoba bakalárskej práce

  X

   

   

   

  X

  X

  X

  X

   

   

   

   

  X

   

   

  Uplatnenie absolventov

  Uplatnenie absolventov bakalárskeho štúdia

  -        Justičné orgány (súdy, prokuratúra): vykonávanie prípravných prác v rámci justičných orgánov

  -        Verejná správa (štátna správa a samospráva): odborný zamestnanec vo verejnej správe

  -        Neverejný sektor: odborný zamestnanec v oblasti práva, právneho manažmentu a práva mimovládneho sektoru

   

  Poznámka:

  Po absolvovaní nadväzujúceho magisterského štúdia môže absolvent (po splnení ďalších zákonných podmienok) vykonávať povolania sudcu, prokurátora, advokáta, exekútora, notára a ďalšie povolania, funkcie a pozície vo verejnej správe a v súkromnom sektore, ktoré si vyžadujú právnické vzdelanie druhého stupňa.

  Podmienky prijatia a prijímacie konanie

  Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

   Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Ďalšie podmienky, a to: lehotu na podanie prihlášok na štúdium, podmienky prijatia, spôsob overovania ich splnenia fakulta zverejní najneskôr do 20.septembra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať. Štúdium zodpovedá požiadavkám pre potreby vzájomného uznávania odborných kvalifikácií podľa osobitných predpisov.

   Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021):

  2022/2023
  2023/2024

   

  Postupy prijímania na štúdium.

  Pravidlá prijímacieho konania na UK (VP 4/2021)

  Odporúčaný študijný plán a informačné listy

  Denná forma štúdia

  Odporúčaný študijný plán:

  2023/2024

  2022/2023

  2021/2022

   

  Informačné listy:

  2023/2024

  2022/2023

  2021/2022

   

  Externá forma štúdia

  Odporúčaný študijný plán:

  2023/2024 (bPRVx23)

  2023/2024 (bPRVx17)

  2022/2023

  2021/2022

   

  Informačné listy:

  2023/2024 (bPRVx23)

  2023/2024 (bPRVx17)

  2022/2023

  2021/2022

  Podmienky absolvovania študijného programu

  Podmienkou absolvovania študijného programu je:

  a) získanie 180 kreditov,

  b) predloženie a obhájenie záverečnej práce,

  c) úspešné absolvovanie štátnych skúšok, vrátane obhajoby záverečnej práce.

  Štátnu skúšku môže študent vykonať

  a) po získaní minimálne 173 kreditov

  b) po úspešnom absolvovaní všetkých povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov v skladbe určenej študijným programom okrem  štátnych skúšok,

  c) nie je proti nemu vedené disciplinárne konanie a

  d) má vyrovnané všetky finančné záväzky voči fakulte aj univerzite, najmä školné a poplatky spojené so štúdiom.

  Rada študijného programu

  Členovia Rady študijného programu:

  Garantka:

  prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.VUPCHVTČ
  Spolugaranti:prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.VUPCH
  prof. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.VUPCH
  prof. JUDr. Eduard Burda, PhD.VUPCH
  doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.VUPCH
  Študenti:Viliam Valerian Vendelín Dohňanský
  Patrik Struk
  Externé prostredie:JUDr. Petra Príbelská, PhD.
  JUDr. Pavol Szabó, LLM.

   

  Dokumenty

  Zasadnutia Rady študijného programu: 

  Dátum:Popis:Zápisnica:
  27.04.2022prerokovanie návrhu profilu absolventaZápisnica
  05.05.2022schválenie opisu študijného programu (s výnimkou časti o uplatniteľnosti absolventa)Zápisnica
  07.12.2022schválenie vedúcich záverečných prác, zmien vyučujúcich a schválenie zaradenia predmetovZápisnica
  30.01.2023prerokovanie a schválenie zmeny odporúčaných študijných plánov študijných programov a zmeny zaradenia semestra predmetov v študijnom pláneZápisnica
  10.05.2023hodnotenie študijného programu a overenie udržateľnosti študijného programuZápisnica
  15.05.2023schválenie zmien vyučujúcichZápisnica
  08.06.2023prerokovanie návrhu na schválenie zaradenia nových výberových predmetov do študijného plánu v rámci študijného programuZápisnica
  12.10.2023schválenie aktualizácie opisov ŠP, vnútornej hodnotiacej správy, vedúcich záverečných prác, zmien vyučujúcich; prerokovanie spätnej väzby zo strany študentovZápisnica
  14.03.2024schválenie zmien vyučujúcich, prerokovanie informácií od pracovísk k výsledkom anketového hodnotenia, prerokovanie návrhov ku kvantitatívnym ukazovateľom trendov vývoja hodnotení, diverzifikácia priebežného hodnoteniaZápisnica

   Rozhodnutia: 

  Dátum:Orgán:Zápisnica:
  30.05.2022Akreditačná rada PraF UKRozhodnutie
  19.08.2022Akreditačná rada UKRozhodnutie
  02.02.2023Akreditačná rada PraF UKRozhodnutie
  02.02.2023Akreditačná rada PraF UKRozhodnutie
  29.06.2023Akreditačná rada PraF UKRozhodnutie

  Opisy študijných programov a vnútorné hodnotiace správy: 

  Dátum:Dokument :
  05.05.2022bPRV17 opis
  05.05.2022bPRVx17 opis
  05.05.2022bPRV17 VHS
  05.05.2022bPRVx17 VHS
  12.10.2023bPRV17 opis (aktualizovaná verzia)
  12.10.2023bPRVx17 opis (aktualizovaná verzia)
  12.10.2023bPRVx23 opis (aktualizovaná verzia)
  12.10.2023bPRV17/bPRVx17/bPRVx23 VHS (aktualizovaná verzia)

  Stanoviská: 

  Dátum:Subjekt:Stanovisko:

  23.5.2022

  24.5.2022

  24.5.2022

  25.5.2022

  26.5.2022

  26.5.2022

  30.5.2022

  Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

  SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o., advokátska kancelária

  Únia podnikových právnikov SR

  Slovnaft, a.s.

  Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

  IKRÉNYI & REHÁK, s.r.o.

  Slovenská advokátska komora

  stanovisko

  stanovisko

  stanovisko

  stanovisko

  stanovisko

  stanovisko

  stanovisko