Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Manažment a právo

Údaje o študijnom programe

Názov študijného programu:Manažment a právo
Študijný program poskytovaný v spolupráci s Fakulta managementu
Študijný odbor:30. právo/ISCED-F 0421 Law
8. ekonómia a manažment/ISCED-F 0311 Economics

Stupeň vysokoškolského štúdia:prvý/ISCED 6

Titul:bakalár (Bc.)
Jazyk uskutočňovania študijného programu:anglický
Forma štúdia:denná
Kód CRŠ184129
Kód PraF UKENbMP19
Štandardná dĺžka štúdiatri roky
Metódy výučbyprezenčná
Školnéspoplatnený študijný program

O programe

Študijný odbor právo a manažment spája teoretické poznatky a praktické zručnosti v  orientácii v právnom poriadku a jeho výklade, v  tvorbe, realizácii a aplikácii práva. Zároveň tento študijný odbor poskytuje teoretický a praktický základ na uplatnenie absolventa v stredných aj vysokých manažérskych pozíciách. 

Právo predstavuje vzájomne prepojenú vnútorne štruktúrovanú sústavu všeobecne záväzných noriem fungovanie ľudskej spoločnosti v súlade s princípmi demokratického a právneho štátu. Súčasné právo je charakteristické polycentrizmom, teda tvorbou vo viacerých centrách a na viacerých úrovniach. Konkrétne ide o vnútroštátnu úroveň, úroveň práva Európskej únie a úroveň medzinárodného práva. Štúdium práva prebieha z perspektívy všetkých týchto úrovní v ich vzájomných súvislostiach, a to aj z hľadiska právnej komparatistiky, teda porovnávania právnych právnych úprav viacerých štátov. 

Študent sa pri riešení konkrétnych skutkových stavov učí rozpoznávať, kde má hľadať relevantnú právnu normu a ako ju má vykladať, pričom často prepája právne normy z uvedených viacerých úrovní, resp. viacerých právnych odvetví. Študent získava znalosti komplexne a prierezovo vo vzťahu ku všetkým ťažiskovým odvetviam právneho poriadku. Štúdium je plne v súlade s princípom demokratického právneho štátu, úcty k človeku, ochrany základných práv a slobôd a taktiež so zásadami poctivej právnickej profesijnej a vedeckej činnosti. Rešpektuje pritom hlavné teórie, koncepcie a myšlienkové prúdy vedeckého poznania. 

Absolvent disponuje rovnako vedomosťami o všeobecných manažérskych pojmoch a ich syntéze, kategóriách a súvislostiach, v súlade s aktuálnym stavom domáceho a medzinárodného poznania. Vie klasifikovať vedomosti týkajúce sa ekonomického systému, právnych predpisov a ekonomických zákonitostí fungovania jeho jednotlivých funkčných oblastí. Vďaka znalosti kľúčového kategoriálneho aparátu vie pomenovať súvislosti, identifikovať možné riešenia a vyvodiť všeobecné závery.

Profil absolventa a ciele vzdelávania

Absolvent

(C1)

•     získa poznatky z teórie a histórie práva, nadobudne hlbší prehľad o svetových právnych systémoch, osvojí si obsah koncepcie právneho štátu, získa znalosť organizácie a činnosti štátu, vrátane normotvorby a aplikácie práva,

•     nadobudne poznatky zo súkromného práva s dôrazom na záväzkové právo, medzinárodné právo súkromné, a to vždy aj z hľadiska komparácie právnych poriadkov,

•     nadobudne poznatky práva Európskej únie, najmä o inštitúciách a tvorbe práva a jeho prepojení s vnútroštátnym právnym poriadkom,

(C2)

•     nadobudne zručnosť aplikovať právne normy a navrhnúť praktické postupy a riešenia komplexných a nepredvídateľných problémov v rámci verejnoprávnych a súkromnoprávnych právnych situácií, s dôrazom na občianske a obchodné právo

•     nadobudne zručnosť hĺbkovej orientácie naprieč právnymi poriadkami rôznych štátov a na základe toho spôsobilosť riešiť právne problémy, pri ktorých prichádza k aplikácii viacerých právnych poriadkov,

•     nadobudne zručnosť zastupovať fyzické a právnické osoby pri riešení sporov v rôznych právnych poriadkoch, zastávať pozície v rôznych stupňoch manažmentu podnikov a viesť pracovné kolektívy,

(C3)

•     nadobudne schopnosť a zodpovednosť vykonávať samostatne prípravné práce vo verejnom i súkromnom sektore a ako kandidát právnických povolaní; vrátane národných a nadnárodných korporáciách alebo národných a medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách, ktoré vyžadujú obsadzovanie pracovných pozícií absolventmi so schopnosťou komparovať viaceré právne poriadky;

•     nadobudne schopnosť a zodpovednosť pracovať ako riadiaci pracovník vo verejnom i súkromnom sektore, viesť rozhovor s klientom, zastupovať strany sporu, a to aj pri aplikácii viacerých právnych poriadkov

•     nadobudne manažérsku schopnosť viesť kolektív pracovníkov, stanovať podnikateľské alebo iné ciele, určovať paradigmy fungovania orgánu alebo podniku, určovať marketingové stratégie

•     sa môže stať špecialistom v oblasti ľudských zdrojov, ktorý v praxi realizuje všetky funkcie manažmentu ľudských zdrojov, počínajúc analýzou pracovnej činnosti, právnou úpravou a končiac kolektívnym vyjednávaním (t. j. napríklad manažér ľudských zdrojov, personalista, HR koordinátor),

•     v rámci marketingového riadenia bude schopný identifikovať etické dilemy pri vytváraní jednotlivých stratégií prvkov marketingového mixu, ako aj eliminovať ich negatívne dosahy na konečných spotrebiteľov,

•     pri vytváraní stratégie v oblasti produktovej, cenovej, distribučnej a stratégie marketingovej komunikácie bude vedieť identifikovať limity domácej a zahraničnej legislatívy. 

 

Hlavné výstupy vzdelávania

(C1) Vedomosti:

Absolvent

(V1) má široké vedomosti z ťažiskových právnych odvetví právneho poriadku Slovenskej republiky (občianske právo, obchodné právo, pracovné právo, ústavné právo, hospodárske právo, trestné právo), pričom hĺbkovú orientáciu vie preukázať najmä v jednotlivých oblastiach súkromného práva;

(V2) identifikuje vzájomné súvislosti medzi právnymi odvetviami, vrátane kritického chápania teórií a zásad, tieto vedomosti uplatňuje v kontexte teórie práva, vrátane historického, filozofického a taktiež ekonomického kontextu; ovláda problematiku mechanizmu výkonu verejnej moci prostredníctvom príslušných orgánov v Slovenskej republike a v iných štátoch, s osobitným zreteľom na uplatňovanie zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci v štáte;

(V3) má široké vedomosti aj komparatívne z právnych poriadkov iných štátov ako aj práva Európskej únie, ktoré dokáže prepájať s vedomosťami o slovenskom právnom poriadku;

(V4) má široké vedomosti v teórii manažmentu, a ak svoje curriculum zameria viac na aplikáciu marketingových princípov popri právnom základe sa môže zamestnať ako špecialista pre starostlivosť o zákazníkov, obchodný zástupca so znalosťou relevantnej právnej regulácie a so spôsobilosťou orientovať sa v evolutívne sa vyvíjajúcom právnom prostredí, produktový manažér alebo pracovník v oblasti reklamy so schopnosťou základnej orientácie v rámci právnej úpravy.

 

(C2) Zručnosti:

Absolvent

(V5) je schopný identifikovať, nájsť a interpretovať relevantné právne predpisy, judikatúru, právnu doktrínu a iné právne informácie, a na základe toho robiť informované rozhodnutia, ktoré zohľadňujú aj spoločenské, vedecké a etické aspekty; taktiež ovláda metódy výkladu a aplikácie právnych noriem a zisťovania skutkového stavu;

(V6) orientuje sa v systémoch a spôsoboch získavania právne relevantných informácií (právne predpisy a súvisiace dokumenty, rozhodnutia súdov a správnych orgánov, odborná a vedecká právnická literatúra), pričom je schopný získavať a aplikovať právne informácie komparatívne z viacerých právnych poriadkov, ako aj z práva Európskej únie a na základe toho dokáže komunikovať koncepty, problémy a riešenia; pritom môže ísť aj o aplikáciu týchto informácií v praxi alebo o riešenie čiastkovej úlohy, ktorá súvisí s budúcim zameraním študenta;

(V7) je schopný analyticky i synteticky uvažovať v ťažiskových právnych odvetviach vnútroštátneho právneho poriadku, osobitne a hĺbkovo v jednotlivých oblastiach občianskeho a obchodného práva, pričom zároveň dokáže syntetizované poznatky komparatívne prepájať s vedomosťami o ťažiskových právnych odvetviach iných štátov ako aj o práve Európskej únie; na základe toho dokáže navrhnúť inovatívne a praktické postupy a riešenia komplexných a nepredvídateľných problémov;

(V8) má rozsiahle zručnosti v aplikácii teoretických poznatkov z manažmentu pri vedení kolektívov .

 

(C3) Zodpovednosť a samostatnosť:

Absolvent

(V9) vie vykonávať špecializované prípravné a finálne práce v rámci právnych pozícií verejného sektora a najmä súkromného sektora, v oblasti právneho manažmentu alebo v rámci národných a nadnárodných korporácií alebo národných a medzinárodných vládnych a mimovládnych organizácií;

(V10) je schopný samostatne riešiť predovšetkým občianskoprávnu a obchodnoprávnu agendu, a to na úrovni vnútroštátneho právneho poriadku ako aj naprieč právnymi poriadkami viacerých štátov;

(V11) je spôsobilý najmä riešiť záväzkové vzťahy fyzických a právnických osôb;

(V12) je schopný riadiť komplexné činnosti alebo projekty, súvisiace s oblasťou práva na viacerých úrovniach právneho poriadku ako aj naprieč právnymi poriadkami, niesť zodpovednosť za rozhodovanie v nepredvídateľnom pracovnom alebo študijnom prostredí a preberať zodpovednosť za riadenie profesijného rozvoja jednotlivcov a skupín.

(V13) má schopnosť kriticky vyhodnocovať relevantnosť právnych informácií a dát a na tomto základe prijať spoločensky zodpovedné a morálne rozhodnutia.

 

Ďalšie doplňujúce vedomosti a zručnosti:

Orientácia na uplatnenie absolventa v praxi, najmä v prostredí nadnárodných spoločností je posilnená formami komparatívneho vzdelávania.

Uplatnenie absolventov

Absolventi počas štúdia nadobudnú poznatky a vedomosti z oblasti manažmentu, riadenia ľudských zdrojov, marketingu, informačných systémov, podnikania, finančného manažmentu, štatistiky a práva. Z hľadiska zručností (kognitívnych, ako aj praktických), sú schopní navrhovať riešenia praktických manažérskych problémov s právnym základom a ďalej používať tvorivo dostupné metódy a nástroje. Keďže študijný program sa sústreďuje na konkrétne znalosti a zručnosti z dvoch odborov ako právo a manažment, predpokladáme, že po absolventoch zdatných v dvoch oblastiach ako manažment a právo je na trhu práce dopyt.

Podmienky prijatia a prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium:

Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Ďalšie podmienky, a to: lehotu na podanie prihlášok na štúdium, podmienky prijatia, spôsob overovania ich splnenia fakulta zverejní najneskôr do 20.septembra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať. Štúdium zodpovedá požiadavkám pre potreby vzájomného uznávania odborných kvalifikácií podľa osobitných predpisov.

Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021):

Kritériá prijímacieho konania 2024/2025

Kritériá prijímacieho konania 2023/2024

 

Postupy prijímania na štúdium:

Pravidlá prijímacieho konania na UK (VP 4/2021)

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf

Odporúčaný študijný plán a informačné listy

Odporúčaný študijný plán:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2023/2024

2022/2023

2021/2022

Školné

2 990 eur / akademický rok

Školné je stanovené Smernicou rektora UK č. 17/2021, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK, Prílohou č. 2.

Podmienky absolvovania študijného programu

Podmienkou absolvovania študijného programu je:

a) získanie 180 kreditov,

b) predloženie a obhájenie záverečnej práce,

c) úspešné absolvovanie štátnych skúšok, vrátane obhajoby záverečnej práce.

 

Štátnu skúšku môže študent vykonať

a) po získaní minimálne 171 kreditov

b) po úspešnom absolvovaní všetkých povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov v skladbe určenej študijným programom okrem  štátnych skúšok,

c) nie je proti nemu vedené disciplinárne konanie a

d) má vyrovnané všetky finančné záväzky voči fakulte aj univerzite, najmä školné a poplatky spojené so štúdiom.

Rada študijného programu

Členovia Rady študijného programu:

Predsedníčkadoc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.
Členovia za študijný odbor "ekonómia a manažment"

Garant:

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.VUPCHVTČ
Spolugaranti:doc. Mgr. Ing. Urban Kováč, PhD.VUPCHVTČ
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.VUPCHVTČ
Členovia za študijný odbor "právo"
Garantka:doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.VUPCHVTČ
Spolugaranti:

doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.

VTČ1 VTČ2 VTČ3 VTČ4 VTČ5

VUPCHVTČ
doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LLM.VUPCHVTČ
Študenti:

Daniela Pavlovičová
Patrik Rybnikár

Externé prostredie:JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.

Dokumenty

Zasadnutia Rady študijného programu:

Dátum:Popis:Zápisnica:
27.05.2022, 12:00 hod.Zápisnica
20.02.2023-23.02.2023Zápisnica
21.04.2023, 8:30 hod.Zápisnica
12.10.2023, 9:00 hod.Zápisnica

 

Rozhodnutia:

Dátum:Orgán:Zápisnica:
10.06.2022Akreditačná rada PRAF UKRozhodnutie
19.08.2022 Akreditačná rada UK Rozhodnutie

 

Vnútorná hodnotiaca správa

Opis študijného programu