Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Manažment a právo

Údaje o študijnom programe

Názov študijného programu:Manažment a právo
Študijný program poskytovaný v spolupráci s Fakulta managementu
Študijný odbor:30. právo/ISCED-F 0421 Law
8. ekonómia a manažment/ISCED-F 0311 Economics

Stupeň vysokoškolského štúdia:prvý/ISCED 6

Titul:bakalár (Bc.)
Jazyk uskutočňovania študijného programu:anglický
Forma štúdia:denná
Kód CRŠ184129
Kód PraF UKENbMP19
Štandardná dĺžka štúdiatri roky
Metódy výučbyprezenčná
Školnéspoplatnený študijný program

O programe

 

 

Profil absolventa a ciele vzdelávania

 

 

Uplatnenie absolventov

 

 

Podmienky prijatia a prijímacie konanie

Požadované schopnosti a predpoklady potrebné na prijatie na štúdium.

 Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program právo, študijný odbor právo je získanie úplného stredného vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Ďalšie podmienky, a to: lehotu na podanie prihlášok na štúdium, podmienky prijatia, spôsob overovania ich splnenia fakulta zverejní najneskôr do 20.septembra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať. Štúdium zodpovedá požiadavkám pre potreby vzájomného uznávania odborných kvalifikácií podľa osobitných predpisov.

 Podmienky prijatia na štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, podľa § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a informácie podľa čl.  3 ods. 5 Pravidiel prijímacieho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (vnútorný predpis č. 4/2021):

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Studium/uchadzac/2022_2023/Bc_Pravo_2022_23_V1.pdf

 

Postupy prijímania na štúdium.

Pravidlá prijímacieho konania na UK (VP 4/2021)

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2021/Vp_2021_04.pdf

Odporúčaný študijný plán a informačné listy

DENNÉ ŠTÚDIUM

Odporúčaný študijný plán:

2022/2023

2021/2022

 

Informačné listy:

2022/2023

2021/2022

 

 

 

Školné

Podmienky absolvovania študijného programu

Podmienkou absolvovania študijného programu je:

a) získanie 180 kreditov,

b) predloženie a obhájenie záverečnej práce,

c) úspešné absolvovanie štátnych skúšok, vrátane obhajoby záverečnej práce.

Štátnu skúšku môže študent vykonať

a) po získaní minimálne 171 kreditov

b) po úspešnom absolvovaní všetkých povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov v skladbe určenej študijným programom okrem  štátnych skúšok,

c) nie je proti nemu vedené disciplinárne konanie a

d) má vyrovnané všetky finančné záväzky voči fakulte aj univerzite, najmä školné a poplatky spojené so štúdiom.

Rada študijného programu

Členovia Rady študijného programu:

Predsedníčkadoc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.
Členovia za študijný odbor "ekonómia a manažmet"

Garant:

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.VUPCHVTČ
Spolugaranti:doc. Mgr. Ing. Urban Kováč, PhD.VUPCHVTČ
doc. PhDr. Lukáš Copuš, PhD.VUPCHVTČ
Členovia za študijný odbor "právo"
Garantka:doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.VUPCHVTČ
Spolugaranti:doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.VUPCHVTČ
doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LLM.VUPCHVTČ
Študenti:

Bc. Noémi Szabóová
Patrik Rybnikár

Externé prostredie:JUDr. Michal Dzurdzík, PhD.

Dokumenty

 

Zasadnutia Rady študijného programu:

 

Dátum:Popis:Zápisnica:
27.05.2022, 12,00 hod.Zápisnica