Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

tel.: 

e-mail: senatflaw.uniba.sk

sekretárka AS PraF UK: Nikola Hanáková

 

adresa:

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty
Šafárikovo námestie č. 6
P.O.BOX 313
810 00 Bratislava