Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Legislatívna komisia

Legislatívnu komisiu AS PraF UK zriadil AS PraF UK uznesením č. 8/I/2018 zo dňa 23.05.2018 ako svoj poradný a iniciatívny orgán. Komisia má 7 členov z radov akademickej obce PraF UK, z toho štyroch zamestnancov a troch študentov; predsedu komisie a šiestich ďalších členov zvolí senát v tajnej voľbe;

Komisia najmä

 1. zaujíma stanoviská k návrhom vnútorných predpisov fakulty prerokovávaných senátom,
 2. pripravuje návrhy vnútorných predpisov fakulty prerokovávaných senátom,
 3. pripravuje návrhy  uznesení senátu, ktoré si vyžadujú komplexnejšiu prípravu,
 4. zaujíma stanoviská k návrhom komplexnejších uznesení senátu,
 5. vykonáva  iné činnosti v legislatívnej a právnej oblasti, ktorými ju poverí senát alebo predsedníctvom senátu;

Komisia predkladá správy o svojej činnosti senátu a predsedníctvu senátu, a to najmenej raz ročne a vždy, keď o to predsedníctvo senátu alebo senát požiada;

Komisia môže iniciatívne predkladať predsedníctvu AS PraF UK a AS PraF UK odporúčania a návrhy na zlepšenie legislatívy fakulty.

 

Predseda

 •  doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

 

Členovia Legislatívnej komisie za zamestnaneckú časť Akademickej obce PraF UK

 • doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.
 • doc. JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD.
 • JUDr. Matej Smalík, PhD.

 

Členovia Legislatívnej komisie za študentskú časť Akademickej obce PraF UK

 • JUDr. Filip Vincent
 • JUDr. Michal Dáni
 • Peter Belinský

 

ZASADNUTIA 

(volebné obdobie máj 2020 - apríl 2022)

II. zasadnutie Legislatívnej komisie (26.3.2021)

I. zasadnutie Legislatívnej komisie (17.09.2020) 

 

ZASADNUTIA 

(volebné obdobie máj 2014 - apríl 2016)

VIII. zasadnutie Legislatívnej komisie (01.12.2015)

VII. zasadnutie Legislatívnej komisie (29.09.2015)

VI. zasadnutie Legislatívnej komisie (14.05.2015) 

V. zasadnutie Legislatívnej komisie (11.03.2015) 

IV. zasadnutie Legislatívnej komisie (02.02.2015) 

III. zasadnutie Legislatívnej komisie (12.-13.11.2014) 

II. zasadnutie Legislatívnej komisie (06.11.2014) 

I. zasadnutie Legislatívnej komisie (09.09.2014)