Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický senát

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len "AS PraF UK") je orgánom akademickej samosprávy fakulty a jej samosprávnym zastupiteľským orgánom.

 

Zoznam členov AS PraF UK

 (volebné obdobie 14.6.2023 - 30.4.2026)

 

P r e d s e d a

 • doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.

 

P o d p r e d s e d a - za zamestnaneckú časť AS PraF UK

 • prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

 

P o d p r e d s e d a - za študentskú časť AS PraF UK

 • Šimon Gabčo

 

Ta j o m n í k

 • doc. JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.

 

O v e r o v a t e l i a - za zamestnaneckú časť AS PraF UK

 • prof. et. doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.
 • prof. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

 

O v e r o v a t e l i a - za študentskú časť AS PraF UK

 • Bc. Soňa Kašická

 

Č l e n o v i a - za zamestnaneckú časť AS PraF UK

 • doc. JUDr. Andrej Beleš, PhD.
 • prof. et. doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.
 • prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
 • doc. JUDr. Marek Domin, PhD.
 • doc. JUDr. Branislav Fábry, PhD.
 • prof. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.
 • Mgr. Andrej Kolárik, PhD.
 • Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
 • doc. JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
 • Mgr. Petronela Luprichová, PhD.
 • doc. JUDr. Peter Lysina, PhD.
 • prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.
 • doc. JUDr. Zuzana Mlkvá Illyová, PhD.
 • prof. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
 • JUDr. Pavol Rak, PhD.
 • doc. JUDr. Soňa Sopúchová, PhD.
 • doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc.
 • Mgr. Petra Uličná, PhD.
 • prof. doc. JUDr. Vojtech Vladár, PhD.
 • prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

 

Č l e n o v i a - za študentskú časť AS PraF UK

 • Viliam Dohňanský
 • Šimon Gabčo
 • Marek Janiga
 • Bc. Soňa Kašická
 • Marek Majling
 • Mgr. Kristína Slámková
 • Patrik Struk
 • Bc. Romana Targošová
 • Mgr. Erik Tóth
 • Miroslav Zelenka