Akademický senát

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len "AS PraF UK") je orgánom akademickej samosprávy fakulty a jej samosprávnym zastupiteľským orgánom.

 

Zoznam členov AS PraF UK

 (volebné obdobie 1.5.2016 - 30.4.2018)

 

 

P r e d s e d a

 • JUDr. Peter Lukáčka, PhD.


P o d p r e d s e d a - za zamestnaneckú časť AS PraF UK

 • JUDr. Hana Kováčiková, PhD.

 

P o d p r e d s e d a - za študentskú časť AS PraF UK

 • Bc. Roman Bisták

 

Ta j o m n í k

 • JUDr. Katarína Lenhartová, PhD.

 

O v e r o v a t e l i a - za zamestnaneckú časť AS PraF UK:

 • doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.
 • Mgr. Petra Uličná, PhD.

O v e r o v a t e l i a - za študentskú časť AS PraF UK:

 • Mgr. Petra Janská

 

Č l e n o v i a - zamestnanecká časť:

 

 • doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.
 • prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
 • doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
 • Mgr. Martin Dufala, PhD.
 • JUDr. Branislav Fábry, PhD.
 • JUDr. Lenka Freel, PhD.
 • Mgr. Andrej Kolárik, PhD.
 • JUDr. Hana Kováčiková, PhD.
 • JUDr. Katarína Lenhartová, PhD.
 • JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
 • Mgr. Petronela Luprichová, PhD.- vznik členstva k 26.10.2017
 • JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.
 • Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.
 • Mgr. Ján Sombati, PhD.
 • JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.
 • doc. Ing. Dušan Stanek, CSc.
 • prof. JUDr. Marek Števček, PhD.- vzdal sa členstva k 27.03.2017
 • Mgr. Petra Uličná, PhD.
 • JUDr. Jozef Valuch, PhD.

 

Č l e n o v i a - študentská časť:

 

 • Bc. Lukáš Bis- zánik členstva k 28.09.2017
 • Bc. Roman Bisták
 • Mgr. Petra Janská
 • Mgr. Matúš Michalovič
 • Mgr. Stanislav Mihálik
 • Erik Ploth
 • Igor Slovák
 • Filip Šuran
 • Bc. Daniel Zigo