Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický senát

Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len "AS PraF UK") je orgánom akademickej samosprávy fakulty a jej samosprávnym zastupiteľským orgánom.

 

Zoznam členov AS PraF UK

 (volebné obdobie 1.5.2018 - 30.4.2020)

 

 

P r e d s e d a

 • JUDr. Peter Lukáčka, PhD.


P o d p r e d s e d a - za zamestnaneckú časť AS PraF UK

 • JUDr. Hana Kováčiková, PhD.

 

P o d p r e d s e d a - za študentskú časť AS PraF UK

 • Erik Ploth

 

Ta j o m n í k

 • JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.

 

O v e r o v a t e l i a - za zamestnaneckú časť AS PraF UK:

 • doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.
 • Mgr. Petra Uličná, PhD.

 

O v e r o v a t e l i a - za študentskú časť AS PraF UK:

 • Erik Tóth

 

Č l e n o v i a - zamestnanecká časť:

 

 • doc. JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.
 • prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
 • doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
 • Mgr. Martin Dufala, PhD.
 • JUDr. Branislav Fábry, PhD.
 • JUDr. Hana Kováčiková, PhD.
 • JUDr. Peter Lukáčka, PhD.
 • Mgr. Petronela Luprichová, PhD.
 • JUDr. Peter Lysina, PhD.
 • JUDr. Vladimír Minčič, PhD.
 • Mgr. Ján Sombati, PhD.
 • JUDr. Soňa Ralbovská Sopúchová, PhD.
 • doc. Ing. Dušan Stanek, CSc.
 • Mgr. Petra Uličná, PhD.
 • JUDr. Zuzana Illýová, PhD.
 • Mgr. Erika Rondová, PhD.
 • doc. JUDr. Matúš Nemec, PhD.
 • doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

 

Č l e n o v i a - študentská časť:

 

 • Matúš Brath   
 • Matúš Mažáry
 • Erik Tóth
 • Bc. Erik Ploth
 • Bc. Filip Tubler
 • Bc. Dominik Marko
 • Bc. Igor Slovák
 • Mgr. Stanislav Mihálik
 • Mgr. Peter Rakovský