Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontrolná komisia

Kontrolnú komisiu AS PraF UK zriadil uznesením č. 8/I/2023 zo 26.06.2023 AS PraF UK ako svoj kontrolný orgán, ktorý má 5 členov z radov akademickej obce PraF UK, z toho troch zamestnancov a dvoch študentov; predsedu komisie a štyroch ďalších členov volí senát v tajnej voľbe. 

Kontrolnú činnosť vykonáva komisia najmä prostredníctvom vyžadovania podkladov, informácií a stanovísk od dekana, prodekanov, tajomníka a iných vedúcich zamestnancov fakulty.

Komisia vykonáva svoju činnosť na základe poverenia senátu, predsedníctva senátu, alebo aj z vlastnej iniciatívy.

Komisia kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov UK, vnútorných predpisov PraF UK členmi akademickej obce PraF UK a inými zamestnancami PraF UK a kontroluje plnenie uznesení senátu a predsedníctva senátu.

Kontrolná komisia predkladá správy o svojej činnosti AS PraF UK a predsedníctvu PraF UK, a to najmenej raz ročne a vždy, keď o to predsedníctvo PraF UK alebo PraF UK.

 

Členovia

Predseda komisie

  • doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc.

 

Členovia komisie za zamestnaneckú časť akademickej obce PraF UK

  • JUDr. Yana Daudrikh, PhD.
  • JUDr. Lukáš Turay, PhD.

 

Členovia komisie za študentskú časť akademickej obce PraF UK

  • Bc. Filip Klučka
  • Mgr. Nikola Bezáková

 

Zasadnutia

(volebné obdobie máj 2016 - apríl 2018)

I. zasadnutie Kontrolnej komisie pri AS PraF UK (24.04.2017)

 

 

Zasadnutia

(volebné obdobie máj 2014 - apríl 2016)

IV. zasadnutie Kontrolnej komisie pri AS PraF UK (17.06.2015)

III. zasadnutie Kontrolnej komisie pri AS PraF UK (03.12.2014)

II. zasadnutie Kontrolnej komisie pri AS PraF UK (03.07.2014)

I. zasadnutie Konktrolnej komisie pri AS PraF UK (16.06.2014)