Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Prednášky a sylabus predmetu Finančné právo 1

Sylabus

Prednášky

1. Úvod do kurzu Finančné právo - link stream

2. Pojem, systém a pramene finančného práva - link stream

3. Rozpočtové právo (pojem a predmet; rozpočtová sústava; zásady; rozpočtová klasifikácia) - link stream

4. Štátny rozpočet; rozpočet verejnej správy - link stream

5. Rozpočet územnej samosprávy- link stream

6. Rozpočtovoprávne vzťahy v rámci EÚ; všeobecný rozpočet EÚ; fondové hospodárenie EÚ - link stream

7. Fiskálna koordinácia v EÚ; rozpočtová zodpovednosť; stabilizačné mechanizmy - link stream

8. Finančná kontrola - link stream

9. Riadenie verejných financií (hotovostné toky) - link stream

10. Colné právo - link stream

11. Menové a devízové právo - link stream

12. Finančné právo v praxi -link stream

Prednášky a sylabus predmetu Finančné právo 2

Sylabus

 

Prednášky - SharePoint 

1. Úvod do daňového práva, prehľad prednášok celého semestra 

2. Pramene daňového práva,špecifiká normotvorby v daniach, špecifiká vykladu daňových noriem 

3. Miestne dane/majetkové dane 

4. Selektívne spotrebné dane/daň z poistenia 

5. Daň z príjmov (základné princípy; predmet; subjekt; vplyv práva EÚ) 

6. Daň z príjmov (zisťovanie základu dane pre FO a PO; sadzba dane) 

7. Daň z príjmov (techniky výberu dane) 

8. DPH (základné princípy; predmet; subjekty; základ; sadzba; vplýv práva EÚ) 

9. DPH (vybrané praktické aspekty)

10. Daňový proces 

11. Medzinárodné aspekty zdaňovania (zamedzenie dvojitého zdanenia a medzinárodná spolupráca v správe daní)

12. Poplatkové právo

Prednášky a sylabus predmetu Právo finančného trhu

Sylabus

 

Prednášky

1. Pojem, predmet, systém, zásady, pramene práva financného trhu. Právna úprava subjektov finančného trhu - link stream

2. Bankový systém. Právna úprava komerčných bánk - link stream

3. Komerčné poisťovníctvo - link stream

4. Dôchodkové sporenie (2. a 3. pilier) - link stream

 5. Právna úprava kolektívneho investovania - link stream

6. Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo - link stream

7. Obchodníci s cennými papiermi. Právna úprava pravidiel obchodovania na kapitálovom trhu - link stream

8. Finančné nástroje - link stream

9. Modely, druhy a metódy výkonu dohľadu nad finančným trhom - link stream

10. Ochrana finančného spotrebiteľa - link stream

11. Platobné služby. Inovácie na finančnom trhu - link stream

12. Právo finančného trhu v praxi - Inovácie na finančnom trhu - link stream 

Prednášky a sylabus predmetu Finančné právo (verejný rozpočet a finančná kontrola) (PaE)

Sylabus

 

 

Aplikované trestné právo, finančné právo a hospodárske právo

Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku PraF UK

Sylaby predmetu

Informácie o podmienkach absolvovania predmetov a kritériá hodnotenia predmetov

Informácie v dokumentoch sú platné a účinné až do ich odvolania.

 

Denná forma štúdia 

 

Finančné právo 1 - Bc. denní

Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku PraF UK

Kritéria hodnotenia

Podrobnosti k priebežnému hodnoteniu

Teoretické otázky 

Odporúčané právne predpisy

 

Finančné právo 2 - Bc. denní

Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku PraF UK

Kritéria hodnotenia

Podrobnosti k priebežnému hodnoteniu

Teoretické otázky 

Odporúčané právne predpisy

 

Právo finančného trhu - Bc. denní

Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku PraF UK

Kritéria hodnotenia

Podrobnosti k priebežnému hodnoteniu

Teoretické otázky 

Odporúčané právne predpisy

 

Rozpočtové právo - Mgr. denní

Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku PraF UK

Kritéria hodnotenia

Odporúčané právne predpisy

 

Daňové právo EÚ a ustálená judikatúra Súdneho dvora v oblasti daní - Mgr. denní

Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku PraF UK

Kritéria hodnotenia

 

Klinika daňového práva - Mgr. denní

Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku PraF UK

Kritéria hodnotenia

 

Daň z pridanej hodnoty - Mgr. denní

Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku PraF UK

Kritéria hodnotenia

 

Externá forma štúdia 

 

Finančné právo 1 - Bc. externí

Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku PraF UK

Kritéria hodnotenia

Podrobnosti k priebežnému hodnoteniu

Teoretické otázky 

Odporúčané právne predpisy

 

Finančné právo 2 - Bc. externí

Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku PraF UK

Kritéria hodnotenia

Podrobnosti k priebežnému hodnoteniu

Teoretické otázky 

Odporúčané právne predpisy

 

Právo finančného trhu - Bc. externí

Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku PraF UK

Kritéria hodnotenia

Podrobnosti k priebežnému hodnoteniu

Teoretické otázky

Odporúčané právne predpisy

 

Finančné právo 2 - Mgr. externí

Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku PraF UK

Kritéria hodnotenia

Podrobnosti k priebežnému hodnoteniu

Odporúčané právne predpisy

 

Magisterský študijný program „právo a ekonómia“

 

Právo finančného trhu (PaE) - Mgr. denní

Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku PraF UK

Kritéria hodnotenia

Odporúčané právne predpisy

 

Daňové a colné konanie - Mgr. denní (PaE)

Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku PraF UK

Kritéria hodnotenia

 

Daňové právo a politika - Mgr. denní (PaE)

Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku PraF UK

Kritéria hodnotenia

 

Finančné právo (verejný rozpočet a finančná kontrola) - Mgr. denní (PaE)

Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku PraF UK

Kritéria hodnotenia

 

Právo v anglickom jazyku

 

Medzinárodné zdaňovanie - Mgr. denní (EN)

Informácia podľa čl. 11 ods. 4 Študijného poriadku PraF UK

Kritéria hodnotenia

Tematické okruhy prípadových štúdií na semestrálnu skušku

Tematické okruhy prípadových štúdií na semestrálnu skušku

 

Finančné právo 1 - Bc. denní a externí

Právo finančného trhu - Bc. - denní a externí

Finančné právo 2 - Bc. - denní a externí

 

 

Témy rigoróznych prác a otázky na rigoróznu skúsku

Témy rigoróznych prác

Uchádzač si dohodne tému rigoróznej práce po konzultácií s predsedom rigoróznej komisie.

Predsedovia rigoróznych komisií:

prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.

doc. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

 

Otázky na rigoróznu skúšku z predmetu Právo finančného trhu

Otázky na rigoróznu skúšku z predmetu Finančné právo