Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra finančného práva

Katedra finančného práva je jednou z katedier Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dňa 1.marca 2015 rozhodnutím dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave získala Katedra finančného práva status samostatnej katedry a týmto dňom sa oddelila od obchodného a hospodárskeho práva, s ktorými predtým tvorila jednu katedru. Týmto úkonom Právnická fakulta UK nasleduje ďalšie slovenské aj české právnické fakulty, vyjadruje tým stúpajúcu dôležitosť a rozmach tohoto vedného odboru, ktorý má svoje špecifiká a zároveň nadväzuje na históriu, kedy v rokoch 1928-1948, 1960-1970 existoval samostatný seminár, ústav, katedra finančného práva a finančnej vedy.

Medzi nosné predmety, ktorých výučbu katedra zabezpečuje patrí povinný predmet Finančné právo I., Finančné právo II., povinne voliteľné predmety (napr. Daňové právo) a výberové predmety (napr. Bankové právo, Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu, International taxation), ktoré sa hlbšie zaoberajú jednotlivými pododvetviami finančného práva v slovenskom aj anglickom jazyku.

Vedúci katedry: 

Poverená vedením katedry:

 • doc. JUDr. Simona Heseková, PhD.

Zástupca vedúceho katedry:

 •   ---

Študentská pomocná vedecká sila

 • Lucia Mikulová
 • Bc. Kristína Verešpejová

 

Kontakt:

 • tel.: 02/592 44 262
 • e-mail: kfpflaw.uniba.sk
 • miestnosti: 202, 203, 206.
 • adresa:
  Katedra finančného práva
  Univerzita Komenského, Právnická fakulta
  Šafárikovo nám. č. 6
  P.O.BOX 313
  810 00 Bratislava