Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KA1_Vzdelávacia mobilita jednotlivcov - KA107_Mobility jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami - Japonsko

Podávanie prihlášok pre akademický rok 2020/2021

Výzva na podanie prihlášky pre akademický rok 2020/2021 - mobilita študentov

Druhá výzva na podanie prihlášky pre akademický rok 2020/2021 - mobilita študentov - letný semester

Výzva na podanie prihlášky pre akademický rok 2020/2021 - mobilita učiteľov

Druhá výzva na podanie prihlášky pre akademický rok 2020/2021 - mobilita učiteľov - letný semester

 

Spolupráca v rámci Erasmus+ KA107 zahŕňa mobility študentov a zamestnancov na výučbu/školenie s partnerskými inštitúciami mimo Európskej Únie.

Mobility zamestnancov a študentov v rámci Erasmus+ KA107 (partnerských krajín) sa realizujú za rovnakých  všeobecných pravidiel a postupov ako mobility v rámci krajín Programu.

 

Detailné informácie nájdete na:

Mobilita študentov: http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/mobilita-studenta-studium-student-mobility-for-study-sms/

Podmienky a kritériá výberu - Kobe University

Prihláška na mobilitu študenta - Kobe University

 

Mobilita zamestnancov na výučbu: http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/ucitelia-sta/

Prihláška na mobilitu učiteľov - možnosť použiť prihlášku na mobilitu pracovníkov: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmusplus/pracovnici-stt/realizacia-pobytu/

 

Termín na podávanie prihlášok na študentskú mobilitu realizovanú v letnom semestri akademického roka 2020/2021 je do 14/09/2020.

Termín na podávanie prihlášok na učiteľskú mobilitu realizovanú v letnom semestri akademického roka 2020/2021 je otvorená od 14/09/2020.

Kompletné prihlášky, spolu s prílohami, predkladajte na Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia Právnickej fakulty UK v Bratislave: osobne v kancelárii, m. č. 310a SB alebo cez podateľňu PraF UK alebo poštou.

Nekompletné prihlášky nebudú akceptované.

(Prihlášky na mobility sú totožné ako na štandardné Erasmus+ mobility študentov, učiteľov a administratívnych pracovníkov.)

 

V prípade otázok kontaktujte:

Ing. Michaela Krescanková, PhD.

e-mail: Michaela.Krescankovaflaw.uniba.sk

č. dv. 310a SB

Spolupráca s Kobe University

Spolupráca s Kobe University sa realizuje na základe podpísanej Inter-inštitucionálnej zmluvy.

Bližšie informácie o univerzite môžete nájsť na:

https://www.kobe-u.ac.jp/en/index.html

https://www.kobe-u.ac.jp/en/faculties_graduate_schools/faculties/law.html

 

Študentská mobilita: Môžeme vyslať 1 študenta na max. 4 mesiace pobytu, vo všetkých troch stupňoch štúdia (Bc., Mgr. PhD.).

Študent získa grant vo výške 700 EUR/mesiac a cestovné vo výške 1 500 EUR.

Finančné sankcie: Študentom, ktorí nedodržia podmienku získania min. počtu 15 kreditov, budú uložené sankcie nasledovne:

počet získaných kreditov - finančné krátenie prideleného grantu

  • 0 - 5 kreditov 100 %
  • 6 - 10 kreditov 50 %
  • 11 - 14 kreditov 25 %

 

Mobilita zamestnancov - výučba: Môžeme vyslať 1 pedagóga na max. 10 dní pobytu, minimálna výučba 8 vyučovacích hodín/týždeň.

Pedagóg získa grant vo výške 180 EUR/deň a cestovné vo výške 1 500 EUR.