Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mobilita pracovníkov (STT)

Mobilita pracovníkov je určená predovšetkým administratívnym pracovníkom všetkých úrovní (fakulta, rektorát, centrálne financované súčasti) UK.

Vysielajúca aj prijímajúca inštitúcia musí mať pridelenú Univerzitnú chartu Erasmus (ďalej EUC). Pracovisko vysielaného pracovníka nemusí mať podpísanú platnú inter-inštitucionálnu zmluvu (IIA) s prijímajúcou inštitúciou.

Prijímanie pracovníkov zo zahraničia

Kontaktná osoba (pracovník zabezpečujúci prijatie) je povinná o prijatí zahraničného Erasmus pracovníka informovať svojho fakultného koordinátora, ktorý o Erasmus zahraničných návštevách priebežne informuje OMV RUK Erasmus+.

Kontaktná osoba je povinná dať zahraničnému Erasmus pracovníkovi vyplniť a podpísať Certifikát pre Erasmus+ pracovníka a odovzdá ho svojmu fakultnému koordinátorovi, ktorý tlačivo podpíše a doručí na OMV RUK Erasmus+.

Podrobnejšie informácie o interinštitucionálnych zmluvách a mobilitách poskytnú fakultní koordinátori.

UBYTOVANIE

Fakulta vopred informuje zahraničného pracovníka o možnostiach a cenách ubytovania a rezervuje mu požadované ubytovanie. Všetky náklady spojené s pobytom si hradí zahraničný pracovník sám z grantu Erasmus, ktorý mu poskytla vysielajúca inštitúcia.