Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KA1_Vzdelávacia mobilita jednotlivcov - KA107_Mobility jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami - Srbsko

Podávanie prihlášok pre akademický rok 2017/2018

Výzva na podanie prihlášky pre akademický rok 2017/2018 - mobilita študentov

Výzva na podanie prihlášky pre akademický rok 2017/2018 - mobilita učiteľov a zamestnancov

 

Spolupráca v rámci Erasmus+ KA107 zahŕňa mobility študentov a zamestnancov na výučbu/školenie s partnerskými inštitúciami mimo Európskej Únie.

Mobility zamestnancov a študentov v rámci Erasmus+ KA107 (partnerských krajín) sa realizujú za rovnakých  všeobecných pravidiel a postupov ako mobility v rámci krajín Programu.

 

Detailné informácie nájdete na:

Mobilita študentov: http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/mobilita-studenta-studium-student-mobility-for-study-sms/

Prihlášku a podmienky a kritériá výberu nájdete na: https://www.flaw.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/mobilita-studenta-studium-sms/akademicky-rok-20172018/

Mobilita zamestnancov:

 

Termín na podávanie prihlášok na študentské mobility realizované v letnom semestri akademického roka 2017/2018 je do 12/01/2018 (druhá výzva).

Termín na podávanie prihlášok na učiteľské a zamestnanecké mobility realizované v letnom semestri akademického roka 2017/2018 je do 22/03/2018 (druhá výzva).

Kompletné prihlášky, spolu s prílohami, predkladajte na Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia Právnickej fakulty UK v Bratislave: osobne v kancelárii, m. č. 310a SB alebo cez podateľňu PraF UK alebo poštou.

Nekompletné prihlášky nebudú akceptované.

(Prihlášky na mobility sú totožné ako na štandardné Erasmus+ mobility študentov, učiteľov a administratívnych pracovníkov.)

 

V prípade otázok kontaktujte:

Ing. Michaela Krescanková, PhD.

e-mail: Michaela.Krescankovaflaw.uniba.sk

č. dv. 310a SB

Spolupráca s University of Novi Sad

Spolupráca s Univerzitou v Novom Sade sa realizuje na základe podpísanej Inter-inštitucionálnej zmluvy.

Bližšie informácie o univerzite môžete nájsť na:

http://www.uns.ac.rs/index.php/en/

http://english.pf.uns.ac.rs/

 

Študentská mobilita: Môžeme vyslať 4 študentov, každého na max. 5 mesiacov pobytu, vo všetkých troch stupňoch štúdia (Bc., Mgr. PhD.).

Študenti získajú grant vo výške 650 EUR/mesiac a cestovné vo výške 180 EUR.

Finančné sankcie: Študentom, ktorí nedodržia podmienku získania min. počtu 20 kreditov, budú uložené sankcie nasledovne:

počet získaných kreditov - finančné krátenie prideleného grantu

  • 0 - 4 kreditov 100 %
  • 5 - 9 kreditov 75 %
  • 10 - 14 kreditov 50 %
  • 15 - 19 kreditov 25 %

 

Mobilita zamestnancov - výučba: Môžeme vyslať 3 pedagógov, každého na max. 7 dní pobytu, minimálna výučba 8 vyučovacích hodín.

Mobilita zamestnancov - školenie: Môžeme vyslať 2 administratívnych zamestnancov, každého na max. 7 dní pobytu.

Pedagogickí a administratívni zamestnanci získajú grant vo výške 160 EUR/deň a cestovné vo výške 180 EUR.