Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KA171_Vzdelávacia mobilita jednotlivcov - Región 2: Východné susedstvo - Gruzínsko (2023-2026)

Informácia o mobilitnom programe

Spolupráca v rámci Erasmus+ KA171 zahŕňa mobility študentov a zamestnancov na výučbu/školenie s partnerskými inštitúciami mimo Európskej Únie.

Mobility zamestnancov a študentov v rámci Erasmus+ KA171 (partnerských krajín) sa realizujú za rovnakých  všeobecných pravidiel a postupov ako mobility v rámci krajín Programu.

Detailné informácie nájdete na:

Mobilita študentov: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-studium/

Mobilita zamestnancov na výučbu/školenie: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/mobility-zamestancov/odchadzajuci/

 

Termín na podávanie prihlášok na študentskú mobilitu (SMS) a učiteľskú mobilitu (STA) je odvodený od výzvy na podávanie prihlášok na Erasmus+ mobilitu pre príslušný akademický rok.

V prípade záujmu o mobilitu na partnerských gruzínskych univerzitách kontaktujte Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia Právnickej fakulty UK v Bratislave.

 

Spoluprácujúce univerzity

European University: inter-inštitucionálna zmluva (obsahuje linky na univerzitu)

Kutaisi University: inter-inštitucionálna zmluva (obsahuje linky na univerzitu)

 

Študentská mobilita: Na každú z partnerských univerzít môžeme počas celej dĺžky spolupráce (2023/24 - 2025/26) vyslať 1 študenta na max. 4 mesiace pobytu, vo všetkých troch stupňoch štúdia (Bc., Mgr. PhD.).

Študent získa grant vo výške 700 EUR/mesiac a cestovné vo výške 360 EUR.

Finančné sankcie: Študentom, ktorí nedodržia podmienku získania min. počtu 15 kreditov, budú uložené sankcie nasledovne:

počet získaných kreditov - finančné krátenie prideleného grantu

  • 0 - 5 kreditov 100 %
  • 6 - 10 kreditov 50 %
  • 11 - 14 kreditov 25 %

 

Mobilita zamestnancov - výučba: Na každú z partnerských univerzít môžeme počas celej dĺžky spolupráce (2023/24 - 2025/26) vyslať 1 pedagóga na max. 7 dní pobytu, minimálna výučba 8 vyučovacích hodín/týždeň.

Pedagóg získa grant vo výške 180 EUR/deň a cestovné vo výške 360 EUR.