Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mobilita učiteľov (STA)

Učiteľská mobilita je určená pre iba pre pedagógov, ktorí sú riadnymi zamestnancami fakulty na plný úväzok. To znamená, že sa jej nemôžu zúčastniť zamestnanci zamestnaní na dohodu, či nižší pracovný úväzok. Uskutočňuje sa na základe bilaterálnych zmlúv.

Vysielajúca aj prijímajúca inštitúcia musí mať pridelenú Univerzitnú chartu Erasmus (ďalej EUC) a zároveň fakulta musí mať podpísanú platnú inter-inštitucionálnu zmluvu (IIA) s prijímajúcou inštitúciou.

Prijímanie učiteľov zo zahraničia

Kontaktná osoba (pedagóg zabezpečujúci prijatie) je povinná o prijatí zahraničného Erasmus učiteľa informovať svojho fakultného koordinátora, ktorý o Erasmus zahraničných návštevách priebežne informuje OMV RUK. Kontaktná osoba je povinná dať zahraničnému Erasmus učiteľovi vyplniť a podpísať Certifikát pre Erasmus+ učiteľa a odovzdá ho svojmu fakultnému koordinátorovi, ktorý tlačivo podpíše a doručí na OMV RUK.

Podrobnejšie informácie o Interinštitucionálnych zmluvách a mobilitách poskytnú fakultní koordinátori.

UBYTOVANIE

Fakulta vopred informuje zahraničného učiteľa o možnostiach a cenách ubytovania a rezervuje mu požadované ubytovanie. Všetky náklady spojené s pobytom si hradí zahraničný učiteľ sám z grantu Erasmus, ktorý mu poskytla vysielajúca inštitúcia.