Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Životopisy

prof. JUDr. Jaroslav Filo, CSc.

Jaroslav Filo

(1927-1989)

 

Jaroslav Filo sa narodil 6. mája 1927 v Tuchyni. V rodnej obci navštevoval ľudovú školu. V roku 1947 zmaturoval na Štátnom reálnom gymnáziu v Trenčíne a v tom istom roku sas zapísal na Právnickú fakultu Univerzity Komenského, kde úspešne ukončil štúdium v roku 1951.

Ešte v čase štúdia na fakulte v roku 1950 sa stal tajomníkom Právnickej fakulty UK v Bratislave, v septembri 1951 bol poverený funkciou tajomníka Univerzity Komenského a neskoršie funkciou kvestora UK v Bratislave, ktorú vykonával do konca roku 1963.

Ako zástupca docenta pre vedný odbor pracovné právo začal v roku 1964 pracovať na Katedre správneho a pracovného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave.

V roku 1966 sa habilitoval prácou Problematika a právne formy výchovy k robotníckemu povolaniu v ČSSR. Začiatkom roka 1967 bol vymenovaný za docenta odboru pracovné právo. V roku 1972 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu Príprava na povolanie v pracovnom a učebnom pomere a dosiahol vedeckú hodnosť kandidáta právnych vied.

Jaroslav Filo bol v roku 1975 vymenovaný za mimoriadneho profesora. Od roku 1970 vykonával funkciu vedúceho Katedry pracovného a roľníckodružstevného práva. Katedry pod jeho vedením rozvíjala vedeckú a odbornú činnosť, zintenzívňovala styky so zahraničnými vedeckými pracoviskami, a samozrejme sa starala o vzdelávanie študentov, vedecký a odborný rast svojich pracovníkov, ako aj právnikov z iných pracovísk.

Profesor Filo bol v roku 1972 zvolený za dekana Právnickej fakulty UK v Bratislave. V tejto funkcii zotrval až do roku 1985. V histórii Právnickej fakulty UK bol profesor Jaroslav Filo, vzhľadom na dĺžku funkčného obdobia, najdlhšie pôsobiacim dekanom tejto fakulty.

V právnej pozícii dlhoročného vedúceho Katedry pracovného a roľníckodružstevného práva bol tiež predsedom rigoróznej komisie z odboru pracovné právo, členom rigoróznej komisie z odboru občianske právo a členom spoločnej komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác z odboru občianske právo hmotné, občianske právo procesné a pracovné právo.

Profesor Filo sa v priebehu svojho profesionálneho života veľmi výrazne angažoval aj mimo fakulty, najmä ako člen pracovnej komisie Legislatívnej rady federálnej vlády pre pracovné právo a sociálne zabezpečenie, člen Legislatívnej komisie Federálneho ministerstva práce ČSSR, člen poradného výboru Ministerstva práce SSR, člen a podpredseda Vedeckého kolégia pre štát a právo ČSAV, člen komisie pre ekonómiu a právo Vedeckého kolégia SAV; bol členom viacerých redakčných rád, najmä časopisu Právny obzor, Syntéza a Bezpečná práca, predsedom pracovnoprávnej sekcie Právnického ústavu Ministerstva spravodlivosti SSR, kde zastával funkciu predsedu sekcie pre pracovné právo a sociálne zabezpečenie.

Profesor Filo bol aktívny aj v politickej oblasti. Viac rokov bol poslancom Slovenskej národnej rady a členom predsedníctva Slovenskej národnej rady.

Vo svojich vedeckých a odborných prácach sa zameriaval najmú na oblasť výchovy k robotníckemu povolaniu v ČSSR. Tejto problematike sa venoval okrem monografických prác aj vo viacerých odborných štúdiách a článkoch. Monografia Príprava na povolanie v učebnom a pracovnom pomere  bola publikovaná v roku 1971. Medzi ďalšie významné odborné práce profesora Fila patria:

 •  Konkludentné právne úkony pri skončení pracovného pomeru,
 •  Umiestňovanie absolventov stredných odborných škôl a vysokých skôl v systéme rozmiestňovania pracovných síl v ČSSR,
 •  Pracovný pomer ako forma výchova z povolania,
 •  Niekoľko poznámok k vymedzeniu pojmu pracovné podmienky.

V roku 1981 bol vedúcim autorského kolektívu vydanej učebnice Československé pracovné právo.

K jeho vedeckej práci patrili aj expertízy pre vládne orgány a inštitúcie. Výrazná bola činnosť profesora Fila aj pri tvorbe a vydávaní judikátov československých súdov vo veciach pracovnoprávnych a sociálneho zabezpečenia.

Jaroslav Filo zomrel 27. decembra 1989 v Bratislave.

 

 

 

prof. JUDr. František Mestitz

 

František Mestitz

(1904-1994)

 

Profesor František Mestitz, všeobecne uznávaný nielen doma, ale aj v zahraničí, bol prvým profesorom pracovného práva na Slovensku. Šírkou, ale aj hĺbkou svojho vedeckého zamerania patril k vedeckým osobnostiam európskeho formátu.

Narodil sa dňa 28. júna 1904 V Roudnici n/L. V roku 1912 sa spolu s rodinou presťahoval do Viedne, kde v roku 1928 ukončil Právnickú fakultu. V tom istom roku sa stal asistentom na Právnickej fakulte vo Frankfurte nad Mohanom u profesora Sinzheimera, európskej vedeckej autority. Jedného so spoluzakladateľov pracovného práva. Vedecké formovanie profesora Mestitza počas jeho päťročného pôsobenia vo Frankfurte nad Mohanom ovplyvnil aj profesor Kelsen. V roku 1930 sa stal docentom pre pracovné právo na Právnickej fakulte vo Frankfurte nad Mohanom.

Nástup fašizmu v Nemecku bol príčinou jeho odchodu z Nemecka v roku 1933. Po návrate do ČSR pracoval na viacerých pracoviskách, okrem iných aj na Povereníctve priemyslu a Povereníctve pracovných síl. Po habilitácii na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa stal docentom a súčasne vedúcim Katedry štátneho a správneho práva.

V rokoch 1949 a 1951 sa ako vládny delegát zúčastnil na zasadnutí Medzinárodnej organizácie práce.

V rozmedzí rokov 1950/1952 zastával funkciu dekana Právnickej fakulty UK v Bratislave. V roku 1952 bol vymenovaný za profesora správneho a pracovného práva. V tom istom roku bol vylúčený z Komunistickej strany Československa a prepustený zo služieb školstva.

Pracoval v rôznych podnikoch v Bratislave. Po úplnej politickej rehabilitácii v roku 1964 sa opäť vrátil na Právnickú fakultu UK v Bratislave na post vedúceho Katedry pracovného a roľníckodružstevného práva. Jeho vedecká fundovanosť, šírka vedeckého záberu bola obdivuhodná. Ako vysokoškolský učiteľ pedagogicky pôsobil nielen v odbore pracovného, ale aj správneho práva.

V roku 1968 prednášal ako člen medzinárodného profesorského zboru v Medzinárodnej škole pre pracovnoprávnu komparatistiku v Terste spolu s profesormi z odboru pracovného práva, ako bol G. Lyon-Caen, L.E. Troclet, A. Bernstein, R. di Sanseverino.

V roku 1969 mu bola pri príležitosti jeho 65. narodenín udelená Zlatá medaila Univerzity Komenského.

V roku 1970 vystúpil s brilantným príspevkom na Svetovom kongrese vo Varšave na tému rozvoja ochrany pracovníka z hľadiska technického pokroku.

V období tzv. normalizácie musel profesor Mestitz opäť nedobrovoľne opustiť Právnickú fakultu UK v Bratislave. V roku 1973 sa vysťahoval do Spolkovej republiky Nemecko. Jeho opätovný odchod z Právnickej fakulty UK v Bratislave znamenal citeľnú stratu, najmä pre vedné odbory pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

Profesor Mestitz ako presvedčený socialista sa celý svoj život angažoval v odborovom hnutí. Úroveň jeho vedeckej práce, ktorá mala široký vedecký záber, bola veľmi vysoko hodnotená nielen doma, ale aj v zahraničí. Zaoberal sa okrem pracovného a správneho práva aj porovnávacou právovedou.

Ako vysokoškolský profesor bol láskavý, múdry a hlboko ľudský. Podľa mnohých jeho žiakov myslenie prof. Mestitza bolo jednoduché, priamočiare a presvedčivé. Práve v pedagogickej činnosti profesora Mestitza sa prejavila jeho neúnavná energia a obdivuhodná pracovitosť. Jeho pútavé prednášky a semináre, v ktorých vždy vytváral priestor pre diskusiu a polemiku, sa tešili veľkému záujmu zo strany študentov.

Sústavnú starostlivosť venoval aj výchove nových vedeckých pracovníkov. Bol významným spoluautorom nového Zákonníka práce, vydaného v roku 1975, ako aj vedúcim prvej učebnice československého pracovného práva v roku 1967.

O rozsahu jeho vedeckej práce svedčí viac ako 100 odborných publikácií z pracovného práva, sociálnej politiky, správneho práva, teórie práva a porovnávacej právnej vedy, z toho 5 monografií. Medzi najvýznamnejšie vedecké práce patria najmä:

 • Zur Frage der Rechtsnatur der Satzung
 • Neuer francösisches Arbeitsrecht
 • Gleichzeitig ein Beitrag zur Vergleichung der Theorien des deutschen unf französischen Arbeitsrecht
 • Renumerácia súkromných zamestnancov
 • Niekoľko poznámok k úprave kolektívnej zmluvy v Československom pracovnom práve
 • Opatreniu proti zastavovaniu podnikov a prepúšťaniu zamestnancov
 • Účasť závodného výboru v spoločenských orgánov zamestnávateľa
 • Vyššie služby nekupecké
 • O medzinárodnej organizácii práce a zmene jej ústavy
 • Nový vzťah človeka k práci ako základ pracovného práva československej ľudovej demokracie
 • Zodpovednosť podniku za zdravú a bezpečnú prácu
 • Zodpovednosť výrobcu strojov za zdravú a bezpečnú prácu
 • Problémy bezpečnosti a hygieny práce
 • Prevencia, zodpovednosť a liberácia pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania
 • Ochrana suščestvovanija i soderžanija trudovogo otnošenia v Kodekse truda
 • Racionalizačné opatrenia a uvoľňovanie a hmotné zabezpečenie
 • Rozhodovanie pracovných sporov
 • Pracovné právo a porovnávacia právoveda
 • Einige Geganwartsprobleme des tschechoslowakischen Arbeitsrecht
 • Rivista internazionale di firitto di lavoro
 • Arbeitsrecht und Wirtchaftslenkung
 • Das Recht der Arbeit
 • Wien – Selected Basic Problems od the new Czechoslovak Labour Law
 • Modern Law Review

Profesor Mestitz bol členom nielen domácich, ale aj medzinárodných orgánov, inštitúcii. Legislatívnych komisií a vedeckých rád. Bol napr. členom Medzinárodnej spoločnosti pre pracovného právo a sociálne zabezpečenie v Ženeve, členom Legislatívnej komisie pri Federálnom ministerstve práce v ČSSR, predsedom pracovnoprávnej sekcie PÚMS-u, podpredsedom stálej pracovnej skupiny pre oblasť pracovného práva a sociálneho zabezpečenia pri Legislatívnej rade vlády ČSSR, členom Ústrednej vedecko-metodickej Rady pre štát a právo pri Slovenskom výbore Socialistickej akadémie, členom vedeckej rady Československého výskumného ústave práce, členom redakčných rád Právneho obzoru, Bulletin du droit tchécoslovaque a Syntézy, členom výboru Spoločnosti pre pracovné právo pri Jednote slovenských právnikov, členom Société internationale du droit du travail et de la lédislation sociale.

K jeho rozsiahle vedeckej práci patria aj prednášky, ktoré konal na zahraničných univerzitách /v Krakove, Lodži, Viedni, Grazi, Ženeve/, ako aj kurzy o československom pracovnom práve na Univerzite porovnávacieho práva v Terste.

Profesor František Mestitz bol aj v emigrácii vedecký činný. Práce v závere svojej tvorivej vedeckej činnosti v Spolkovej republike Nemecko zasvätil histórii pracovného práva v európskom meradle.

Zomrel dňa 28. júna 1994 vo Frankfurte nad Mohanom.

 

Helena Barancová

 

 

prof. JUDr. Juraj Kolesár, CSc.

 

                                                          Juraj KOLESÁR
                                                           (1929 – 2003)


Juraj Kolesár sa narodil 23. marca 1929 v Poši, okres Vranov nad Topľou. Navštevoval Štátne gymnázium v Michalovciach (dnes Gymnázium Pavla Horova), kde v roku 1948 zmaturoval. Po maturite sa prihlásil na Právnickú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave, kde po úspešnom vysokoškolskom štúdiu promoval v roku 1952. Jeho osud sa v detstve a mladosti trocha vymykal z vtedajších štandardov.
Presne v čase keď sa narodil, jeho otec putoval za prácou za more. Ako dieťa  „amerikána“ mal síce slušné nohavice, ale počas štúdia na Právnickej fakulte, ako aj po ňom, obmedzené možnosti uplatnenia. Detstvo a štúdiá prežil ako jediné dieťa spolu s mamou v podmienkach poľnohospodárskej dedinskej chudoby, ktorá šetrila posielané peniaze na školy a na postupné kupovanie kúskov zeme. Otcovi, ktorého poznal len z listov a fotografií sa osobne predstavil  spolu s prvorodeným synom až ako tridsaťročný. Mama sa napriek očakávaniam rozhodla nasledovať manžela do Kanady s tým, že sa isto vráti a bude pochovaná v rodnej zemi. Nestalo sa tak.
S manželkou Světlou sa zoznámil počas štúdií v Bratislave. Keď zistili, že svoju nie krátku vojenskú službu bude vykonávať pár kilometrov od jej rodnej Hanej, prirástli mu okrem nej k srdcu aj roviny Olomoucka a kopce Jeseníkov. K poľnohospodárstvu mal blízko nielen ako právny odborník a teoretik. Pri častých návštevách svokrovcov patrilo k jeho svojským  formám oddychu kosenie trávy a oberanie ovocia. Obvykle ho čakala nakutá kosa (často dve), s ktorou likvidoval aj tie najzarastenejšie priekopy. V čase ríbezlí bolo vidieť len slamený klobúk a počuť tranzistorák.  A po večeroch ťukot kufríkového písacieho stroja. Manželka Světla okrem vzdelávania nových knihovníkov a grafikov na strednej škole sťahovala svoj maliarsky ateliér z panelákovej spálne  na povalu vilky svojich rodičov. Takéto zázemie zrejme ovplyvnilo aj ich deti, pretože syn Juraj je docentom práva a syn Zdeno docentom dejín dizajnu.
Mladý právnik Juraj Kolesár začal pracovať na Krajskom národnom výbore v Prešove na odbore pracovných síl. Krátko na to sa rodina usídlila v Bratislave, pretože na Povereníctve vnútra bolo vhodné miesto. Keď povereníctvo v roku 1960 zrušili, rozhodol sa pre kariéru vysokoškolského pedagóga na Právnickej fakulte UK a tej zostal verný až do odchodu na dôchodok. Verný zostal aj poľnohospodárskemu družstevníctvu, ktoré potrebovalo špecifickú právnu pomoc. Ako člen Katedry správneho práva bol pri zrode roľníckodružstevného práva, patrilo tam i pozemkové právo a tento odbor bol súčasťou Katedry pracovného, roľníckodružstevného a pozemkového práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Patrilo a patrí sem aj právo sociálneho zabezpečenia, čo bola problematika, ktorej sa profesor Kolesár osobitne venoval.
V roku 1965 sa stal kandidátom právnych vied, prvého apríla 1967 dosiahol pedagogický titul docenta  a v roku 1980 bol prezidentom republiky vymenovaný za univerzitného profesora pre odbor roľníckodružstevné právo. Od septembra 1981 pôsobil vo funkcii vedúceho Katedry pracovného práva a roľníckodružstevného práva na Právnickej fakulte UK. V roku 1986 profesor Kolesár úspešne obhájil doktorskú dizertačnú prácu a bol mu udelený titul DrSc.
Okrem funkcie vedúceho katedry vykonával  funkciu prodekana, ako aj ďalšie funkcie. Mimo fakulty úzko spolupracoval  s ministerstvom poľnohospodárstva a výživy, kde bol aktívnym členom viacerých komisií.  Rovnako bol členom redakčných rád odborných časopisov s orientáciou na štátnu i verejnú správu. Cieľom jeho častých návštev boli aj inštitúcie v Českej republike, na Právnických fakultách sú dodnes jeho bývalí ašpiranti a Vysoká škola zemědelská  v Brne bola jeho najobľúbenejším pôsobiskom.
Poľnohospodárske družstevníctvo je dnes vnímané trocha inak ako v nedávnej minulosti. Niektoré aspekty sa po nedávnom zatracovaní  začínajú objavovať znova. Po konfrontácii s inou, ako východnou Európou sa ukázalo, že zabezpečiť  obyvateľom dostatok potravín je činnosť, ktorá sa dá realizovať len združovaním. Výsledky práce profesora Juraja Kolesára sa tak zrejme ešte použijú.
Vo svojom vednom odbore a hlavne v problematike právnej úpravy pracovných vzťahov v JRD spolupracoval s vedeckým pracovníkmi a vysokoškolskými učiteľmi doma i v  zahraničí. Diskusie s profesorom Jaroslavom Filom o postavení a osobitostiach pracovnoprávnych vzťahov a vzťahu pracovného a roľníckodružstevného práva, často veľmi vášnivé, boli predmetom aj ironických poznámok kolegov na katedre i mimo nej. Boli však  pre oboch inšpiračným zdrojom, ktorý sa odzrkadlil v pedagogickej i vedeckovýskumnej oblasti.
Rozsiahla vedecká práca profesora Kolesára sa odzrkadlila v bohatej publikačnej činnosti. Problematika roľníckodružstevného práva bola nosnou témou monografií (Právna úprava pracovných vzťahov v JRD, 1967, Základné pracovné práva a povinnosti v JRD, 1970, Zbližovanie právnej úpravy pracovných vzťahov členov JRD a pracovnoprávnych vzťahov, 1977, Sociálne práva členov JRD, 1983). V uvedených prácach sa  zaoberal problematikou právnej úpravy sociálnych práv členov JRD, pričom uplatňoval princíp komparácie s pracovnoprávnou úpravou ostatných zamestnancov, ktorý poskytuje širší analytický pohľad na danú problematiku. V monografiách analyzoval základné teoretické problémy z hľadiska ich historického vzniku i vývojových tendencií. Zaujímal k nim vlastné  názory, konfrontoval ich s porovnateľnými názormi vtedajších odborníkov okolitých štátov. Vzájomné citácie svedčia o tom, že všetci zúčastnení mali spoločný cieľ – nájsť riešenie jedného z nosných problémov štátu – zabezpečiť dostatok potravín pre ľudí. 
Okrem monografií bol autorom väčšieho počtu odborných štúdií, odborno-popularizačných článkov, referátov, učebníc a skrípt, z ktorých treba vyzdvihnúť učebnicu Československé pozemkové právo. Vyšla v Bratislave v roku 1980 a v Prahe v roku 1987 a profesor Kolesár bol vedúcim autorského kolektívu.
Súbor jeho publikácií – monografií, článkov, učebníc či skrípt v danom období tvorí teoretický rozbor súčasného stavu skúmanej problematiky a mnohé myšlienky sa opätovne ukazujú ako aktuálne.
Po dosiahnutí veku 65 rokov profesor Kolesár skončil svoje pôsobenie ako vedúci katedry a krátko nato odišiel do dôchodku. Chcel sa ešte venovať právnej teórii aj praxi, osobitne v oblasti pozemkového práva, v tom čase mimoriadne aktuálnej. Zradilo ho však zdravie, ktorému počas činorodého života veľa pozornosti nevenoval. Zomrel v kruhu rodiny 30. januára 2003 v Bratislave. Jeho meno bude ešte dlho dobre známe absolventom strednej a staršej generácie právnikov na Slovensku. 

 Juraj Kolesár, Ján Matlák

doc. JUDr. Richard Rapant, CSc.

 Doc. JUDr. Richard Rapant, CSc.

(1941 - doteraz)

 

Narodený 16. októbra 1941. V rokoch 1964 − 1968 pôsobil ako podnikový právnik a neskôr ako odborný referent na Okresnom národnom výbore v Trnave. Od roku 1968 pôsobil ako vysokoškolský účiteľ na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1990 pôsobil ako vedúci Katedry pracovného roľnícko-družstevného práva a v rokoch 1992 až 1993 bol vedúci Katedry práva a životného prostredia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bol predsedom Komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác pre odbor správne právo a roľnícko-družstevné právo a členom odborných komisií a rád pri Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky. 

Základná vedecká a pedagogická orientácia je zameraná na odbory roľnícko-družstevného práva, pozemkového práva a práva životného prostredia. V uvedených oblastiach publikoval viacero odborných a popularizačných štúdií a článkov, vysokoškolských učebníc a skrípt, ako aj legislatívnych návrhov zákonov z oblasti životného prostredia a vlastníctva k pôde. 

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný  21. januára 1993 a pôsobil tak až do 21.1.2000.

JUDr. Viera Mrázová, CSc.

JUDr. Viera Mrázová, CSc.

(narodená v roku 1947)

 

Viera Mrázová sa narodila v roku 1947. Strednú školu navštevovala v Novom Meste nad Váhom a v roku 1967 nastúpila na štúdium práva na Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne absolvovala v roku 1972. V roku 1976 úspešne absolvovala štátnu rigoróznu skúšku z odboru Pracovné právo a bol jej udelený titul JUDr. (iuris utriusque doctor). V roku 1990 úspešne obhájila kandidátsku prácu v odbore Pracovné právo na Právnickej fakulte UK a bol jej udelený vedecko-pedagogický titul kandidát vied (CSc.)

Ako vysokoškolský pedagóg pôsobila na Katedre Pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Právnickej fakulte UK nepretržite 20 rokov a to od roku 1972 až do roku 1992. Po ukončení pôsobenia na Právnickej fakulte UK pôsobila najmä vo verejnej správe na viacerých vedúcich pozíciach, či už na Ministerstve kontroly Slovenskej republiky ako zástupkyňa riaditeľa právneho odboru a vedúca oddelenia legislatívy (0990-1992), alebo ako riaditeľka odboru legislatívy na Ministerstve školstva Slovenskej republiky (1992-1993).

V rokoch 1993 až 2000 svoje dovtedy nadobudnuté skúsenosti a vedomosti využívala na Ústavnom súde Slovenskej republiky, kde pôsobila ako ústavná sudkyňa. V tom istom období pôsobila aj na Prešovskej univerzite v Prešove.

Po pôsobení na Ústavnom súde Slovenskej republiky zotrvala v rokoch 2000-2003 v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky ako vedúca zamestnankyňa vo funkcii tajomníčky Výboru Národnej rady Slovenskej rady pre verejnú správu. Neskôr pôsobila ako výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ersp. ako riaditeľka odporu štátnej služby na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (2007-2011) a ako riaditeľka osobného úradu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (2011-xy).

Pocitu spriaznenosti s Právnickou fakultou UK sa nevzdala ani počas plodných rokoch v praxi a minimálne od roku 2004 pôsobí na Právnickej fakulte UK ako členka rigoróznej komisie na Katedre teórie práva a sociálnych vied a oponentka ad hoc ašpirantských prác na udelenie vedeckej hodnosti PhD. pre vedný odbor teória štátu a práva.

JUDr. Viera Mrázová, CSc. je autorkou množstva vedeckých a odborných publikácií v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a v oblasti ľudských práv (tvorba vysokoškolských učebníc, publikácií a  množstvo odborných i odborno-popularizačných článkov v časopisoch).

 

Spracoval: JUDr. Vladimír Minčič, PhD.

 

 

prof. JUDr. Robert Schronk, CSc.

Prof. JUDr. Robert Schronk, CSc. je interným členom Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia (ďalej len „katedra“) Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave od roku 1991. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava predovšetkým na oblasť pracovného práva, podieľa sa na rôznych vedecko-výskumných a grantových úlohách. Je autorom, resp. spoluautorom niekoľkých monografií, vedeckých a odborných článkov, komentárov k zákonom v oblasti pracovného práva a učebných textov. Je spoluautorom učebnice pracovného práva. Vo svojej publikačnej činnosti sa zameriava predovšetkým na oblasť medzinárodného a európskeho pracovného práva, problematiku pracovného pomeru, pracovný čas, zodpovednosť za škodu v pracovnom práve a kolektívne pracovné právo. Podieľa sa na zabezpečovaní výučby predmetov Základy pracovného práva, Pracovné právo a  Medzinárodné a európske pracovné právo.

doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.

Doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. pôsobí na katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty UK (ďalej len „katedra“) od roku 1991. V rámci pedagogickej činnosti sa venuje problematike práva sociálneho zabezpečenia, zdravotného práva, sociálnej politiky a pracovného práva. Vo svojej vedeckej  práci sa špecializuje na odbor právo sociálneho zabezpečenia. Je autorom, resp. spoluautorom niekoľkých monografií, vedeckých a odborných článkov, komentárov k zákonom v oblasti práva sociálneho zabezpečenia. Je spoluautorom, resp. vedúcim autorského kolektívu učebnice - Právo sociálneho zabezpečenia. Na katedre spolu s ostatnými pedagógmi zabezpečuje výučbu predmetov Právo sociálneho zabezpečenia I a II a Sociálna politika.

JUDr. Michal Kuril, PhD.

JUDr. Michal Kuril, PhD. bol od roku 2007 až do decembra 2015 interným členom Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia (ďalej ako "katedra") Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej ako "fakulta"), v rokoch 2010-2011 bol dočasne poverený vedením katedry, v roku 2011 bol dekanom fakulty vymenovaný za vedúceho katedry, ktorú viedol až do decembra roku 2014. JUDr. Kuril je autorom niekoľkých desiatok odborných článkov, vedeckých štúdií, učebných textov a vedeckých monografií. Vo svojej publikačnej činnosti sa zameriava predovšetkým na oblasť individuálnych pracovnoprávnych vzťahov a sféru medzinárodného a európskeho pracovného práva. JUDr. Kuril sa zúčastnil viacerých odborných stáží na zahraničných vysokých školách, v minulosti participoval a v súčasnosti sa podieľa na rôznych vedecko-výskumných a grantových úlohách, aktívne vystupuje na vedeckých konferenciách v Slovenskej republike a v zahraničí. Z hľadiska pedagogického procesu na katedre sa zameriava na výučbu predmetov Základy pracovného práva, Pracovné právo a Medzinárodné európske pracovné právo (v slovenskom a anglickom jazyku).

JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.

JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. je absolventom Právnickej fakulty UK v Bratislave. V roku 2009 obhájil dizertačnú prácu v odbore ústavné právo na tému „Ústavný systém Slovenskej republiky a perspektívy jeho vývoja v podmienkach členstva v Európskej únii.“ Od roku 2009 pôsobí ako vedeckovýskumný pracovník na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Právnickej fakulte UK v Bratislave, vo viacerých formách pedagogického procesu. V rámci svojej vedeckej práce sa venuje aktuálnym otázkam pracovnoprávnej legislatívy, problematike zamestnanosti mladých, kolektívnym pracovnoprávnym vzťahom a v ich rámci štrajkovému právu. V rokoch 2007 až 2010 sa ako spoluorganizátor podieľal na príprave a organizácii medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov pod názvom „Míľniky práva v stredoeurópskom priestore“, ktorú každoročne organizuje Právnická fakulta UK v Bratislave pod záštitou dekana fakulty. Je zostavovateľom zborníkov z tejto konferencie, ako aj autorom rôznych odborných článkov z konferencií  zo Slovenska i Čiech. Od marca roku 2015 je Vedúcim Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. 

JUDr. Mária Nováková, PhD.

JUDr, Mária Nováková, PhD. pôsobí na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Praf UK od roku 1996 ako odborný asistent. Vo svojej publikačnej činnosti sa JUDr. Nováková zameriava najmä na problematiku postavenia zdravotníckych pracovníkov, ako aj problematike zdravotného práva v Slovenskej republike. Je autorkou, resp. spoluautorkou viacerých publikačných počinov, od komentárov k Zákonníku práce, cez vysokoškolské učebnice, až po odborné a vedecké publikácie v domácich a zahraničných recenzovaných aj nerecenzovaných časopisoch. S problematikou zdravotného práva a právneho postavenia zdravotníckych pracovníkov sa JUDr. Nováková stretávala aj v rámci svojho profesionálneho rastu, či už ako právnička, resp. vedúca právneho oddelenia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou alebo ako hlavný štátny radca na Legislatívnom odbore Ministerstva zdravotníctva SR. V rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetov Zdravotné právo, Základy pracovného práva a Pracovné právo.

JUDr. Zuzana Macková, PhD.

JUDr. Zuzana Macková, PhD. je od roku 1995 internou členkou Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia (ďalej len „katedra“) Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde pôsobí ako odborná asistentka. JUDr. Macková vo svojom profesionálnom živote pôsobila na viacerých významných pozíciách vo verejnom ako aj súkromnom sektore. Zo všetkých vyberáme napríklad Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny - odbor sociálnej legislatívy, Sociálnu poisťovňu- odbor nemocenského poistenia, Národný úrad práce, Konfederáciu odborových zväzov alebo Odborový zväz kultúry Slovenskej republiky. JUDr. Macková sa vo svojej vedeckej, ako aj publikačnej činnosti zameriava predovšetkým na oblasť práva sociálneho zabezpečenia. JUDr. Macková sa ako odborníčka na sociálne zabezpečenia pravidelne zúčastňuje na legislatívnom procese zákonov z oblasti práva sociálneho zabezpečenia. Na katedre sa primárne podieľa na zabezpečovaní pedagogickej výučby predmetov Práva sociálneho zabezpečenia I a II, Sociálnej politiky a Kliniky sociálneho práva.

JUDr. Vladimír Minčič, PhD.

JUDr. Vladimír Minčič, PhD. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Od roku 2013 pôsobí na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia (ďalej len "Katedra") ako asistent/odborný asistent. Predtým pôsobil na Katedre v rokoch 2010 až 2013 ako pridelený interný doktorand, ako aj na Katedre správneho a environmentálneho práva. Vo svojej dizertačnej práci sa venoval pracovnoprávnym otázkam pracovného a služobného pomeru verejných a štátnych  zamestnancov. JUDr. Minčič sa vo svojej publikačnej a vedeckej činnosti venuje otázkam pracovnoprávneho postavenia verejných zamestnancov a aktuálnej problematike pracovného práva. Na katedre sa podieľa na zabezpečovaní výučby predmetov Základy pracovného práva a Pracovné právo, Medzinárodné a európske pracovné právo, Sociálna politika. Od marca roku 2015 je zástupcom vedúceho katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Andrej Poruban po absolvovaní Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pôsobil ako interný doktorand na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Absolvoval tiež viacero výskumných pobytov v zahraničí, napr. semestrálny pobyt na University of Leuven v Belgicku, študijnú cestu v sídle Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve a letný kurz európskeho pracovného práva na Academy of European Law v Trieri. Od roku 2015 je členom Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Mgr. Jozef Pavol

Mgr. Jozef Pavol je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od septembra 2013 pôsobí na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia ako asistent. Vo svojej vedeckej práci sa venuje otázkam kolektívneho vyjednávania. Na katedre spoluzabezpečuje výučbu predmetu Pracovné právo.

JUDr. Ing. Ladislav Hrtánek, PhD.

JUDr. Ing. Ladislav Hrtánek, PhD. je absolventom Právnickej fakulty UK v Bratislave a Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. V roku 2009 obhájil dizertačnú prácu vo vednom odbore správne právo pod názvom „Súčasná regulácia hlavných foriem správy a ich vývoj“. Odborne sa venuje legislatívnemu procesu, pričom je spoluautorom viacerých zákonov a vykonávacích právnych predpisov. Venuje sa taktiež rôznym aspektom optimalizácie fungovania verejnej správy, legislatívnemu procesu a problematike zamestnávania vo verejnej správe. Pôsobil ako člen odborných komisií na jednotlivých ministerstvách, napríklad na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky v oblasti zlepšenia podnikateľského prostredia alebo na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pri tvorbe zákonov. Rovnako pôsobil ako vysokoškolský učiteľ, vyučoval na Univerzite Komenského, Paneurópskej vysokej škole a Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Taktiež je autorom viacerých monografií, odborných publikácií a skrípt.

JUDr. Lenka Freel, PhD.

JUDr. Lenka Freel, PhD. je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2012 pôsobí ako interná doktorandka na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia ako aj na Katedre Správneho a environmentálneho práva. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje otázkam ambulantnej, ústavnej a lekárenskej starostlivosti vo svetle medzinárodnej právnej úpravy. Na katedre spoluzabezpečuje výučbu predmetov Základy pracovného práva, Pracovné právo a Zdravotné právo.

Mgr. Jozef Kšiňan

Mgr. Jozef  Kšiňan je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2011 je doktorandom na katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Právnickej fakulty Univerzity v Ľubľane. Od roku 2012 pracuje na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Vo svojej vedeckej činnosti sa venuje najmä koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Na katedre sa podieľa na zabezpečovaní výučby predmetov Pracovné právo a Medzinárodné a európske pracovné právo.