Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

História Katedry

História katedry

Historický exkurz existenciou Katedry pracovného práva na Právnickej fakulte UK

Katedra pracovného práva a roľníckodružstevného práva (ďalej len ako "Katedra") ako samostatná katedra vznikla v roku 1965, teda niekoľko desaťročí po vzniku Univerzity Komenského v Bratislave a jej Právnickej fakulty. Odvtedy je však Katedra trvalou a významnou súčasťou vnútornej organizačnej štruktúry Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Katedra pracovného práva bola zriadená v roku 1965 ešte pod názvom Katedra pracovného a roľníckodružstevného práva. Katedra si ponechala tento názov až do obdobia na prelome rokov 1989 a 1990, keď bola premenovaná na Katedru pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.
Pred vznikom samostatnej Katedry bola výučba predmetov spojených s pracovným právom zabezpečovaná prostredníctvom Katedry správneho a pracovného práva, a pred ňou Katedry občianskeho, rodinného a pracovného práva,  resp. Ústavom všeobecného súkromného práva (resp. Ústavom správneho práva). Už od svojho založenia bola Katedra naplno využívaná, a na Právnickej fakulte pokračovala v zabezpečovaní výučby predmetov spojených s pracovným právom, roľníckodružstevným právom, právom sociálneho zabezpečenia, ako aj mnohými ďalšími predmetmi s nimi súvisiacimi. Na úseku pracovného práva Katedra zameriavala svoju vedeckovýskumnú činnosť na riešenie právneho postavenia pracovníka v pracovnoprávnych vzťahoch. Na úseku roľníckodružstevného práva sa vedeckovýskumná činnosť Katedry orientovala na výskum zbližovania poľnohospodárstva s priemyslom v oblasti pracovných vzťahov a sociálneho zabezpečenia.
Historicky prvým vedúcim Katedry pracovného práva bol svetovo uznávaný odborník z pracovného a správneho práva prof. JUDr. František Mestitz. Na stoličke vedúceho katedry ho v roku 1970 vystriedal prof. JUDr. Jaroslav Filo, CSc., ktorý bol dlhoročným vedúcim Katedry. Po ňom bol do funkcie vedúceho Katedry v roku 1981 vymenovaný prof. JUDr. Juraj Kolesár, CSc., ktorý bol v roku 1991 vystriedaný prof. JUDr. Helenou Barancovou, DrSc. Medzitým v roku 1990 pôsobil ako vedúci Katedry pracovného a roľnícko-družstevného práva doc. JUDr. Richard Rapant, CSc. Od roku 2000 do roku 2010 bol vo funkcii vedúceho katedry doc. JUDr. Ján Matlák, CSc., ktorého v roku 2010 vo funkcii nahradil JUDr. Michal Kuril, PhD. Od začiatku roku 2015 pôsobil ako vedúci katedry doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. V súčasnosti vedie od 1.11.2021 Katedru JUDr. Pavol Rak, PhD.  

Chronologický prehľad vedúcich Katedry pracovného a roľníckodružstevného práva (od roku 1989-1990 Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia).

prof. JUDr. František Mestitz 1965 – 1970
prof. JUDr. Jaroslav Filo, CSc. 1970 – 1981
prof. JUDr. Juraj Kolesár, CSc. 1981 – 1991
doc. JUDr. Richard Rapant, CSc. 1990 
prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc. 1991 – 1999
doc. JUDr. Ján Matlák, CSc. 2000 – 2010
JUDr. Michal Kuril, PhD. 2010 – 2014
doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. 2015 - 2021
JUDr. Pavol Rak, PhD. 2021 - súčasnosť

 

Výučba študentov Právnickej fakulty UK bola, a je zabezpečovaná elitnými odborníkmi z oblastí pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, zdravotného práva, roľníckodružstevného práva a pod. Na Katedre v priebehu jej existencie pôsobili, a  stále ešte pôsobia významné osobnosti pracovnoprávnej teórie a praxe, a ich prostredníctvom týchto osôb vedomostí majú študenti práva možnosť nadobúdať vedomosti v tomto zaujímavom vednom odbore.

Abecedný zoznam pedagogických zamestnancov pôsobiacich na Katedre:

Barancová, Helena, prof. JUDr., DrSc. 1.11.1976 - 31.12.1999
Filo, Jaroslav, prof. JUDr., CSc. 1.9.1950 - 27.12.1989
Földes, Vojtech, JUDr. 10.4.1996 - 31.12.2009
Freel, Lenka, JUDr., PhD. 2.9.2012 - súčasnosť
Hamuľák, Juraj, JUDr., PhD. 1.11.2009 - súčasnosť
Hrvolová, Mária, JUDr. 14.12.1981 - 7.5.2002
Hromada, Jiří, prof. JUDr. 1.5.1952 - 30.9.1971
Kolesár, Juraj, prof. JUDr., DrSc. 1.7.1960 - 31.8.1994
Kšiňan, Jozef, JUDr. 12.9.2012 - 30.6.2015
Kuril, Michal, JUDr., PhD. 17.9.2007 - 31.12.2014
Macková, Zuzana, JUDr., PhD. 1.6.1995 - súčasnosť
Matlák, Ján, doc. JUDr., CSc. 1.5.1991 - súčasnosť
Mestitz, František, prof. JUDr. 1949 - 1952
Rak, Pavol, JUDR., PhD. 17.2.2019 - súčasnosť
Minčič, Vladimír, JUDr., Ph.D. 1.10.2010 - súčasnosť
Mrázová, Viera, JUDr., CSc. 1.8.1972 - 30.10.1990
Nováková, Mária, JUDr., PhD. 15.2.1996 - súčasnosť
Ondrišová, Júlia, JUDr. 1.9.1997 - 15.2.1999
Poruban, Andrej, JUDr., PhD. 15.2.2015 -
Rapant, Richard, doc. JUDr., CSc. 1.11.1968 - 30.9.2002
Rosinová, Adriana, JUDr. 5.1.2003 - 15.4.2008
Schronk, Róbert, prof. JUDr., CSc. 1.9.1991 -
Šediba, Ivan, JUDr. 1.10.1963 - 31.8.1971
Pavlíková, Barbara, JUDr. PhDr., PhD.   - súčasnosť
Štefankova, Zuzana, Mgr., LL.M. 1.2.2012 - 30.6.2012
Štefanovič, Milan, prof. JUDr., DrSc. 1.10.1952 - 31.7.1997
Trella, Rudolf, JUDr., CSc. 1.8.1983 - 31.7.1991
Trstenský, Mikuláš, JUDr. 15.6.1981 - 11.7.1991
Vargová, Žaneta, JUDr. 2.10.2000 - 30.9.2008
Závacký, Milan, JUDr., CSc. 1.11.1954 - 30.9.1971

 

O význame Katedry ako vedeckovýskumnej inštitúcie, a zároveň ako jednej zo základných a neopomenuteľných organizačných súčastí Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave svedčí aj skutočnosť, že mnoho z jej dlhoročných členov zastávali v priebehu existencie Právnickej fakulty a Univerzity Komenského zastávali významné funkcie v samospráve univerzity a fakulty, napríklad funkcie prorektorov Univerzity, dekanov, či prodekanov fakulty, predsedov Akademického senátu fakulty a pod. Prof. JUDr. Jaroslav Filo bol dokonca najdlhšie pôsobiacim dekanom Právnickej fakulty v jej histórii, keď  fakultu viedol takmer 14 rokov.

Prehľad členov Katedry, ktorí zastávali funkciu dekana Právnickej fakulty UK v Bratislave:

  • prof. JUDr. František Mestitz               1950 - 1952
  • prof. JUDr. Jaroslav Filo, CSc.               1972 - 1985