Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rigorózne konanie

Všeobecné informácie

  • Rigorózne konanie na katedre správneho a environmentálneho práva (ďalej len KSEP) sa spravuje Smernicou dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorou sa stanovujú Zásady rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, ktorej aktuálne účinná verzia je dohľadateľná tu: Smernica
  • Odkaz na smernicu a bližšie informácie k a) podávaniu prihlášok, b) oblastiam tém rigoróznych prác a predmetom rigoróznych skúšok, predmetom rigoróznych skúšok príslušným pracoviskám a c)  rigoróznym prácam a ich odovzdávaniu, nájdete na tejto linke.
  • KSEP v rámci oblasti rigoróznych prác a predmetov rigoróznych skúšok zabezpečuje dve oblasti, a to a) Správne právo a b) Právo životného prostredia.
  • KSEP odporúča záujemcom o rigorózne konanie dohodnúť si znenie konkrétnej témy rigoróznej práce s konkrétnym konzultantom (pozri nižšie).

Témy rigoróznych prác a konzultantky/konzultanti

  • Témy rigoróznych prác sa zadávajú prostredníctvom systému AIS2. Témy sú priamo vypísané v tomto systéme. 
  • KSEP však umožňuje a podporuje, aby sa študenti/študentky dohodli na konkrétnej téme s príslušným konzultantom/konzultantkou, t. j. aj mimo tém, ktoré sú vypísané v AIS. 
  • Na KSEP ako konzultantky/konzultanti rigoróznych prác pôsobia všetci zamestnanci KSEP s vedecko-pedagogickým titulom PhD./CSc. 
  • Na uľahčenie výberu témy a k nej zodpovedajúceho konzultanta/konzultantky zverejňujeme oblasti výskumu, ktoré jednotlivý konzultant/konzultantka preferuje a kde si možno dohodnúť samostatnú konkrétnu tému: 

               a) Správne právo

               b) Právo životného prostredia

Otázky na štátnu skúšku

  • Otázky na štátnu skúšku v rámci rigorózneho konania: 

             a) Správne právo
             b) Právo životného prostredia