Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vestník vnútorných predpisov

V tejto časti stránky sa zverejňujú vnútorné predpisy Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a ich úplné znenia, usporiadané podľa kategórie a roku vydania.

V samostatných podsekciách s osobitným priebežným číslovaním zverejňujeme príkazy dekana fakulty. Aj tieto síce majú status vnútorných predpisov fakulty, ale majú osobitý charakter v tom, že majú charakter riadiacich aktov, ktoré sa vzťahujú na konkrétny prípad alebo skupinu prípadov. 

Dekan fakulty bol do marca 2023 oprávnený vydávať aj tzv. opatrenia, ktoré mali obdobný charakter, ako od roku 2023 vydávané príkazy; nepovažovali sa však za vnútorné predpisy.

Jednotlivé vnútorné predpisy, ich úplné znenia a opatrenia dekana v štruktúre, ako je uvedená vyššie, nájdete na ľavej lište tejto stránky.