Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Publikačné výstupy katedry

Monografie

Pozemkové právo

1. Verejná správa a pozemkové právo

Učebnice

Pozemkové právo

1. Praktikum pozemkového práva

Články

 • Horvat, M., Piątek, W., Potěšil, L., Rozsnyai, K. F. (2021). Public Administration’s Adaptation to COVID-19 Pandemic – Czech, Hungarian, Polish and Slovak Experience. In Central European Public Administration Review, 19(1). At: http://cepar.fu.uni-lj.si/index.php/CEPAR/article/view/510/505 
 • Potěšil, L.; Rozsnyai, K.; Olszanowski, J.; Horvat, M. Simplification of Administrative Procedure on the Example of the Czech Republic, Poland, Slovakia, and Hungary (V4 Countries). In Adm. Sci. 2021, vol. 11, No. 9. At: https://doi.org/10.3390/admsci11010009

Zborníky

Hmotnoprávne aspekty novej právnej úpravy správneho trestania: Zborník Zákon o priestupkoch - návrh novej právnej úpravy

Bratislavské právnické fórum/Bratislava Legal Forum 2022:

 1. Administrative Punishment and Administrative Punishment in Europe
 2. Vlastník pozemku ako subjekt administratívno-právnych vzťahov

II. ročník konferencie o pozemkovom práve 2021: 

 1. Analýzy a trendy v pozemkových úpravách

Nová právna úprava správneho trestania 2021: Zborník

Bratislavské právnické fórum 2020:

 1. Aspects Affecting the Quality of Administrative Procedure and Decision-Making 
 2. Inovácie v administratívnom konaní: zrýchľovanie - elektronizácia - participácia
 3. Vplyv klimatickej zmeny na právny poriadok

 Bratislavské právnické fórum 2019:

 1. Úlohy správy justície na zabezpečenie nezávislého a transparentného súdnictva
 2. Independent, Fair and Transparent Administrative Justice as a Guarantor of Control over Public Administration
 3. Správne súdnictvo a ochrana životného prostredia
 4. Vymožiteľnosť práva v digitálnej spoločnosti

Bratislavské právnické fórum 2018

 1. Ústavné princípy v rozhodovacej praxi správnych orgánov
 2. Právne aspekty boja proti klimatickej zmene

 Bratislavské právnické fórum 2016:

 1. Vplyv európskeho práva na kreovanie princípov a zásad správneho trestania

 Bratislavské právnické fórum 2015:

 1. Dokazovanie v konaní - prax a nové výzvy
 2. Spravodlivý proces a jeho podoby, garancie a ľudskoprávna dimenzia  

 Bratislavské právnické fórum 2013:

 1. Kontrola rozhodovacích procesov vo verejnej správe ako prostriedkom hospodárskej efektívnosti verejnej správy

Kolektívne monografie

Pozemkové právo

1. Pozemkové úpravy vo vybraných štátoch Európy

Cvičebnice

Správne súdnictvo

 1. Cvičebnica Správne súdnictvo Vačok a kol.