Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

FAQ - často kladené otázky

Kedy môžem ísť na skúšku z prenášaného povinného predmetu, ktorý má povinné priebežné hodnotenie?

Informácia sa týka predmetov SPH a SPP pre denné, ako aj externé štúdium 

Ak MÁM uznanú výučbu (t. j. nemusím chodiť na semináre) a

 • v predchádzajúcom semestri som nedosiahol/-la potrebný počet bodov, t. j. aspoň 4, na pripustenie na skúšku - musím absolvovať opravné termíny priebežného hodnotenia (termíny sú zverejnené v AIS); bez dosiahnutia aspoň 4 bodov nemôžem ísť na skúšku; 
 • v predchádzajúcom semestri som dosiahol/-la potrebný počet bodov, t. j. aspoň 4; body sa mi zachovajú aj do tohto akademického rok a môžem ísť na skúšku - musím si skontrolovať, či tieto body mám zapísané v AIS; ak nie, kontaktujem svojho vyučujúceho zo seminára a požiadam ho o zápis týchto bodov.

Ak NEMÁM uznanú výučbu, tak nemôžem ísť na skúšku, nemôžem ísť na opravný termín z priebežného hodnotenia a musím absolvovať celú výučbu (t. j. prednášky aj semináre) v tom semestri, v ktorom je predmet riadne otvorený. 

Záverečné bakalárske a diplomové práce

Oznam pre študentov denného aj externého štúdia, ktorí si v tomto AR vyberajú témy záverečných bakalárskych prác a diplomových prác. 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, s cieľom zjednodušenia výberu tém na ZBP a DP sme pre vás prichystali zoznam odporúčaných okruh tém, ktoré jednotliví vučujúci KSEP preferujú. Ide o odporúčaný zoznam, a preto zásadne platí, že vyučujúceho môžete osloviť s akoukoľvek témou a dohodnúť si jej prípadné šklenie. Zoznam teda slúži len ako pomôcka pre vás. 

Zoznam nájdete TU.

Štátne skúšky v AR 2018/2019

 • Štátna skúška podľa novo zverejnených otázok (TU) sa týka iba študentov, ktorí sú zapísaní tento AR do štátnicového ročníka prvýkrát, t. j. nie pre opakovane zapísaných študentov, vrátane prenosov, či opravné termíny.
 • Štátna skúška podľa pôvodných otázok (TU) sa týka študentov, ktorí idú na opravné termíny, či študentov, ktorí sú opätovne zapísaní.
 • Štátna skúška podľa prípadu v prvom odseku sa koná za využitia nekomentovaných právnych predpisov, ktoré študentom poskytne katedra prostredníctvom výpočtovej techniky na počítačoch/notebookoch.

Konzultačné hodiny

 • konzultačné hodiny členov katedry v ZS 2018/2019 nájdete TU

Vypíše KSEP termíny skúšok na určitý predmet aj v ďalšom semestri?

 • áno, KSEP vždy na každý predmet vypisuje termíny skúšok aj v tom semestri, v ktorom sa predmet nevyučuje
 • ak ide o predmet zo ZS, tak v LS ide o termíny, ktoré sa stále rátajú ako riadny termín, prípadne prvý alebo druhý opravný termín
 • ak ide o predmet z LS, tak v ZS ide už o opakovane zapísaný predmet, kde má študent nárok len na jeden riadny a jeden opravný termín
 • uvedené sa týka len študentov, ktorí majú splnené podmienky na pripustenie na skúšku (t. j. majú absolvované priebežné hodnotenie - samozrejme len tam, kde sa vyžaduje)
 • podmienky získania priebežného hodnotenia sa nachádzajú TU

Ako získam body za priebežné hodnotenie z povinných predmetov SPH a SPP?

 • bližšie informácie pre denné štúdium sú zverejnené TU
 • bližšie informácie pre externé štúdium sú zverejnené TU
 • ak študent nezíska potrebný počet bodov v daný semester, musí si daný predmet zapísať v ďalšom akademickom roku; náhradné priebežné hodnotenie KSEP v tomto prípade nevypisuje; bližšie informácie TU

Absolvovanie výučby opakovane zapísaného predmetu

 • študent postupuje podľa čl. 11 ods. 2 Študijného poriadku, ak ide o povinný predmet
 • študent postupuje podľa čl. 11 ods. 3 Študijného poriadku, ak ide o iný, než povinný predmet 
 • ak študent nesplní podmienku na pripustenie na skúšku z dôvodu, že nemá splnené priebežné hodnotenie, musí absolvovať výučby v nasledujúci akademický rok; v tomto prípade KSEP nevypisuje opravné termíny v nasledujúcom semestri; pozri bližšie aj TU

Uznávanie výučby absolvovaného predmetu

 • študent postupuje podľa čl. 30 Študijného poriadku, ak ide o predmet absolvovaný na PraF UK 
 • študent postupuje podľa čl. 31 Študijného poriadku, ak ide o predmet absolvovaný inde, než na PraF UK