Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

FAQ - často kladené otázky

Mám problém týkajúci sa systému AIS2 a konkrétneho predmetu

Napríklad ide o situácie ako:

a) nemám zapísané body z priebežného hodnotenia (pripomíname, že skúšky sa môžete zúčastniť len v prípade, ak máte body z priebežného hodnotenia zapísané v systéme AIS; určite si preto tento údaj pred skúškou skontrolujte), alebo

b) nejde mi zapísať sa na skúšku a pod.

V danom prípade odporúčame obrátiť sa na vášho vyučujúceho, ktorý viedol váš seminár, alebo na zástupcu vedúceho katedry. 

Na urýchlenie komunikácie žiadame, aby študent uviedol v maile svoj študijný program (právo/EaP/iné), či ide o denné/externé štúdium a presný názov predmetu, o ktorý ide (nestačí len označenie "správne právo"). 

Informácia k hodnoteniu predmetov

Bližšie informácie k hodnoteniu predmetov sa nachádzajú TU.

Usmernenie k skúškovému obdobiu od AR 2022/2023

USMERNENIE katedry k skúškovému obdobiu od AR 2022/2023 až do odvolania nájdete TU.

Ako postupovať v prípade preradenia seminárnych skupín?

KSEP akceptuje preradenie medzi seminármi, ak ide o zmenu "kus za kus", ktorú si dohodnú študent medzi sebou. Zmenu oznámia v prípade predmetov PŽP dr. Michalovičovi a v prípade ostatných predmetov doc. Horvatovi.

1) Ak ide o prípad preradenia v rámci seminárov jedného vyučujúceho, kontaktovať treba daného vyučujúceho a relevantne zdôvodniť zmenu seminára. Rozhodnutie o preradení je v kompetencii daného vyučujúceho. To neplatí, ak do semináru, do ktorého sa má študent preradiť, je už plný, teda by tam študent bol nad povolený rozsah; v takom prípade postupuje študent podľa bodu 2.

2) Ak ide o zmenu v rámci seminárov medzi viacerými vyučujúcimi, potom treba kontaktovať v prípade
a) predmetov z oblasti správneho práva zástupcu vedúceho katedry na matej.horvatflaw.uniba.sk alebo

b) predmetov z oblasti práva životného prostredia dr. Michaloviča na matus.michalovicflaw.uniba.sk,

pričom treba zdôvodniť túto zmenu screenshotom z kolízie predmetu (na obrázku musí byť vidno celý rozvrh študenta), či inými relevantnými údajmi. Za relevantnú zmenu sa v prípade denného štúdia nepovažuje cestovanie alebo plnenie pracovných povinností. POZOR! Ak dôvod preradenia spočíva v špecifických potrebách alebo zdravotných indispozíciách, či iných záležitostiach súvisiacich so zdravím, odporúčame sa najprv obrátiť na študijné oddelenie so žiadosťou o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami a až na jeho základe sa obrátiť na katedru. 

V prípade, ak nebude zmena zdôvodnená a podložená relevantnými dokladmi, preradenie seminára bude zamietnuté. 

Štátne skúšky

 • Štátna skúška podľa týchto otázok: TU sa týka študentov, ktorí sú zapísaní v študijnom programe PRV16, PRVx16 a všetkých študentov (denných aj externých) smeru EaP.
 • Štátna skúška podľa pôvodných otázok (TU) sa týka študentov, ktorí sú zapísaní na študijný program PRV a PRV/x.
 • Štátna skúška podľa prípadu v prvom odseku sa koná za využitia nekomentovaných právnych predpisov, ktoré študentom poskytne katedra prostredníctvom výpočtovej techniky na počítačoch/notebookoch.
 • V prípade nezrovnalostí/nejasností kontaktujte, prosím, zástupcu vedúceho katedry KSEP na matej.horvatflaw.uniba.sk 

Kedy môžem ísť na skúšku z prenášaného povinného predmetu, ktorý má povinné priebežné hodnotenie?

Informácia sa týka predmetov SPH a SPP pre denné, ako aj externé štúdium* 

Ak MÁM uznanú výučbu (t. j. nemusím chodiť na semináre, lebo tie som absolvoval a nemal som viac ako povolené absencie(4)) a

 • v predchádzajúcom semestri som nedosiahol/-la potrebný počet bodov, t. j. aspoň 4, na pripustenie na skúšku - musím absolvovať opravné termíny priebežného hodnotenia (termíny sú zverejnené v AIS); bez dosiahnutia aspoň 4 bodov nemôžem ísť na skúšku; 
 • v predchádzajúcom semestri som dosiahol/-la potrebný počet bodov, t. j. aspoň 4; body sa mi zachovajú aj do tohto akademického rok a môžem ísť na skúšku - musím si skontrolovať, či tieto body mám zapísané v AIS; ak nie, kontaktujem svojho vyučujúceho zo seminára a požiadam ho o zápis týchto bodov.

Ak NEMÁM uznanú výučbu, tak nemôžem ísť na skúšku, nemôžem ísť na opravný termín z priebežného hodnotenia a musím absolvovať celú výučbu (t. j. prednášky aj semináre) v tom semestri, v ktorom je predmet riadne otvorený. 

* Pozor: táto informácia sa nevzťahuje na študentov, ktorí boli vylúčení zo štúdia a sú opätovne zapísaní (novozapísaní) na štúdium - títo študenti musia opätovne absolvovať semináre a získať potrebný počet bodov na pripustenie na skúšku.

Záverečné bakalárske a diplomové práce

Oznam pre študentov denného aj externého štúdia, ktorí si v tomto AR vyberajú témy záverečných bakalárskych prác a diplomových prác. 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, s cieľom zjednodušenia výberu tém na ZBP a DP v zásade platí, že školiteľa/školiteľku môžete osloviť s akoukoľvek témou a dohodnúť si jej prípadné školenie.  KSEP preferuje individuálne dohodnuté témy s konkrétnym študentom/študentkou.

Konzultačné hodiny

 • individuálne konzultácie prebiehajú na základe predchádzajúcej mailovej dohody s konkrétnym vyučujúcim prostredníctvom aplikácie MS TEAMS alebo osobne 

Vypíše KSEP termíny skúšok/priebežného hodnotenia na určitý predmet aj v ďalšom semestri?

 • áno, KSEP vždy na každý predmet vypisuje termíny skúšok/priebežného hodnotenia aj v tom semestri, v ktorom sa predmet nevyučuje
 • ak ide o predmet zo ZS, tak v LS ide o termíny, ktoré sa stále rátajú ako riadny termín, prípadne prvý alebo druhý opravný termín
 • ak ide o predmet z LS, tak v ZS ide už o opakovane zapísaný predmet, kde má študent nárok len jeden riadny a dva opravné termíny
 • v prípade opravných skúšok (t. j. nie opravného priebežného hodnotenia) - uvedené sa týka len študentov, ktorí majú splnené podmienky na pripustenie na skúšku (t. j. majú absolvované priebežné hodnotenie - samozrejme len tam, kde sa vyžaduje)
 • podmienky získania priebežného hodnotenia sa nachádzajú - denné štúdium TU a externé štúdium TU
 • dovoľujeme si upozorniť, že KSEP vypisuje počet termínov a študentov na jednotlivých termínoch v súlade s príslušným opatrením dekana; KSEP z daného dôvodu nerozširuje termíny a ani nepridáva nové termíny. Na otázky smerujúce k uvedenému si preto KSEP dovoľuje nereagovať

Ako získam body za priebežné hodnotenie z povinných predmetov SPH a SPP?

 • bližšie informácie pre denné štúdium sú zverejnené TU
 • bližšie informácie pre externé štúdium sú zverejnené TU
 • ak študent nezíska potrebný počet bodov v daný semester, musí si daný predmet zapísať v ďalšom akademickom roku; náhradné priebežné hodnotenie KSEP v tomto prípade nevypisuje; bližšie informácie TU pre denné štúdium a TU pre externé štúdium

Absolvovanie výučby opakovane zapísaného predmetu

 • študent postupuje podľa čl. 10 ods. 6 Študijného poriadku, ak ide o povinný predmet a povinne voliteľný predmet
 • ak študent nesplní podmienku na pripustenie na skúšku z dôvodu, že nemá splnené priebežné hodnotenie, musí absolvovať výučbu predmetu v nasledujúci akademický rok; v tomto prípade KSEP nevypisuje opravné termíny v nasledujúcom semestri; pozri bližšie aj časť/otázku "Ako získam body za priebežné hodnotenie z povinných predmetov SPH a SPP?"

Uznávanie výučby absolvovaného predmetu

 • študent postupuje podľa čl. 21 Študijného poriadku, ak ide o predmet absolvovaný na PraF UK 
 • študent postupuje podľa čl. 22 Študijného poriadku, ak ide o predmet absolvovaný inde, než na PraF UK