Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Podujatia

"Najmocnejšia inštitúcia" - dokument k 30. výročiu vzniku Ústavného súdu

Dokumentárny film RTVS "Najmocnejšia inštitúcia"

Pred 30. rokmi začal v Košiciach pôsobiť Ústavný súd Slovenskej republiky. Úlohou ústavného súdu je chrániť ústavnosť, najmä základné práva a slobody. Dokument RTVS "Najmocnejšia inštitúcia" prináša divákom zrod tejto inštitúcie, jej prelomové obdobia i rozhodnutia, ale aj súčasnosť a odkaz na budúcnosť. Na vytvorení tohto jedinečného dokumentu sa podieľala aj Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, a to prostredníctvom Mgr. Vincenta Bujňáka, PhD. z Katedry ústavného práva. 

Dokument je dostupný tu:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/19969

 

 

Členovia katedry na slávnostnom podujatí k výročiu začiatku činnosti Ústavého súdu

Dňa 22. februára 2023 sa v Sále Ústavy v priestoroch Historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky konalo slávnostné podujatie pri príležitosti 30. výročia začatia činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Na podujatie, na ktorom vystúpili, okrem predsedu Ústavného súdu SR, aj predseda vlády SR, minister spravodlivosti SR, predseda Súdnej rady SR, predseda Najvyššieho súdu SR, predseda Najvyššieho správneho súdu SR a predseda Ústavného súdu ČR, boli pozvaní aj viacerí členovia Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Súčasťou podujatia bolo aj uvedenie pamätnej publikácie Ústavné súdnictvo v premenách času - Ústavný súd Slovenskej republiky (1993 - 2023).

Podrobnosti nájdete tu:

https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/196888235/TS_11_2023/6fc30f13-e23b-46ff-b0aa-ac90f2f00dc2

 

 

Študentská literárna súťaž organizovaná Ústavným súdom

(foto: Ústavný súd Slovenskej republiky)

V rámci dňa otvorených dverí Ústavný súd Slovenskej republiky usporiadal literárnu súťaž pre študentov vysokých škôl s názvom "Ústava - základný zákon štátu". Do súťaže sa zapojili študenti zo všetkých kútov Slovenska a na našu veľkú radosť sa na (zdieľanom) 1. mieste umiestnila aj študentka 2. ročníka bakalárskeho štúdia študujúca na Právnickej fakulty UK Lenka Jágerská.

Autori najlepších prác boli spolu so svojimi pedagógmi, v prípade slečny Jágerskej s členom našej katedry Mgr. Vincentom Bujňákom, PhD., pozvaní na stretnutie s predsedom Ústavného súdu JUDr. Ivanom Fiačanom, PhD.

Podrobnosti nájdete tu:

https://www.ustavnysud.sk/documents/10182/165401466/TS_49_2022/43b9ffac-8e4d-432d-aeba-6f92d4ef1db8

 

 

Vedecká konferencia "Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí"

Dňa 19. novembra 2021 sa na pôde Katedry ústavného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom "Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí". Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sa konferencia uskutočnila on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Konferencia bola zameraná na analýzu:

1. právno-teoretických východísk, ktoré je možné legislatívne vylepšiť tak aby bol do maximálnej miery využitý potenciál priamej účasti obyvateľov na miestnej samospráve v Slovenskej republike,

2. na poskytnutie konkrétnych návrhov riešení a vylepšení existujúcej ústavnoprávnej a právnej úpravy osobitne čo sa týka jednotlivých spôsobov výkonu samosprávy v ich vzájomnej súvislosti v oblasti priamej účasti obyvateľov na miestnej samospráve v Slovenskej republike

3. postavenia obcí a vyšších územných celkov z pohľadu existencie všeobecne záväzných nariadení regulujúcich miestne referendum, analýza miestnych referend z pohľadu ich praktického využívania na úrovni obcí a VÚC v SR a ako postupuje digitalizácia v jednotlivých územných oblastiach.

Cieľom konferencie bolo identifikovať najvýraznejšie nedostatky existujúcej právnej úpravy prostriedkov priamej demokracie na úrovni obecnej samosprávy. Ambíciou tejto konferencie bolo ponúknuť návrhy na vylepšenia legislatívy, osobitne aj z pohľadu možnosti elektronickej realizácie miestneho referenda v Slovenskej republike. Cieľom bolo vytvoriť návrhy riešení, ktoré umožnia širšiu digitalizáciu verejnej správy s osobitným zameraním na uskutočňovanie priamych foriem miestnej demokracie v Slovenskej republike.

Konferencia bola súčasťou riešenia projektu VEGA „Prostriedky priamej demokracie v podmienkach inteligentných miest a obcí“ č. 1/0757/20 udeleným Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied.

Podrobný program konferencie je dostupný tu.

Výstupom z konanej konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov, ktorý bude do konca roka 2021 dostupný online.

 

 

Vedecká konferencia "Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty priamej účasti obyvateľov na miestnej samospráve"

 

Dňa 3. decembra 2020 sa na pôde Katedry ústavného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom "Medzinárodné a vnútroštátne aspekty priamej účasti obyvateľov na miestnej samospráve". Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sa konferencia uskutočnila on-line prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Cieľom konferencie, na ktorej vystúpili reprezentanti nie len domácej právnickej fakulty, ale aj hostia z Košíc a z Českej republiky, bolo identifikovať nedostatky právnej úpravy prostriedkov priamej demokracie na úrovni obecnej samosprávy a možnosti ich realizácie elektronicky v Slovenskej republiky, ako aj výhody zahraničnej právnej úpravy. Jej ambíciou bolo pripojiť sa k hlasom upozorňujúcim na potrebu širšej digitalizácie verejnej správy s osobitným zameraním na uskutočňovanie priamych foriem miestnej demokracie v Slovenskej republike.

Konferencia bola súčasťou riešenia projektu VEGA „Prostriedky priamej demokracie v podmienkach inteligentných miest a obcí“ č. 1/0757/20 udeleným Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied.

Výstupom z konanej konferencie je recenzovaný zborník príspevkov, ktorý je dostupný on-line.

 

 

Workshop "The I·CONnect-Clough Center 2018 Global Review of Constitutional Law"

Dňa 26. novembra 2019 sa na pôde Katedry ústavného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave, pod záštitou dekana fakulty doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. a pod organizačnou taktovkou doc. JUDr. Tomáša Ľalík, PhD., uskutočnil medzinárodný workshop s názvom "The I.CONnect-Clough Center 2018 Global Review of Constitutonal Law". Cieľom tohto podujatia bola výmena skúseností z vývoja v oblasti ústavného práva za rok 2018 v krajinách strednej a východnej Európy.

Na celodennom workshope prezentovali najvýznamnejšie poznatky z aktuálneho vývoja v oblasti ústavného práva účastníci z Bosny a Hercegoviny, Českej republiky, Gruzínska, Chorvátska, Lotyšska, Maďarska, Poľska a Rumunska. Všetky prezentácie, ako aj následná diskusia, prebiehali v anglickom jazyku. Čestným hosťom na podujatí bol aj JUDr. Eduard Barány, DrSc., člen Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied.

Najdôležitejšie závery vývoja v oblasti ústavného práva za rok 2018, ktoré boli predmetom workshopu, sú súčasťou kolektívnej monografie I.CONnect-Clough Center 2018 Global Review of Constitutional Law, ktorá je dostupná online.

 

 

Simulované rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky

Dňa 12. júna 2019 sa v pléne Národnej rady Slovenskej republiky premiérovo uskutočnilo finále súťaže „Simulované rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky“, na ktorej sa organizačne podieľali zamestnanci a doktorandi pôsobiaci na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave.

Členovia trinástich, z celkového počtu tridsať dva tímov, ktoré sa cez semifinálové kolá prebojovali až do parlamentu, mali možnosť si vyskúšať, ako vyzerá práca poslanca. Počas celého dňa mali študenti možnosť pri prerokovaní rôznych návrhov zákonov (napr. zákon proti extrémizmu, zmena výberu sudcov ústavného súdu, zníženie vekovej hranice aktívneho volebného práva na 17 rokov) prezentovať svoje argumentačné schopnosti, vyskúšať si vystúpenie v rozprave či reagovať na argumenty iných „poslancov“ faktickými poznámkami. Ich kultivovaný prejav, odbornú prípravu a prejavený záujem ocenili aj poslanci, ktorí sa osobne simulovaného rokovania zúčastnili. Organizátori by sa preto menovite radi poďakovali poslancom NR SR Simone Petrík, Petrovi Kresákovi a Miroslavovi Beblavému, a to za ich čas a ochotu svojim vstúpením znásobiť zážitok študentov z celého finálového dňa.

Aby simulované rokovanie čo najvernejšie pripomínalo skutočný legislatívny proces a tým účastníkom priblížilo život návrhu zákona v parlamente, po skončení rozpravy o jednotlivých návrhoch prebehlo hlasovanie. Na záver boli vyhodnotené tri najúspešnejšie tímy. Organizátori by sa touto cestou radi poďakovali dobrovoľníkom z radov študentov Právnickej fakulty UK, ktorí nezištne pomáhali pri usporiadaní podujatia, Vedeniu Právnickej fakulty za materiálnu podporu a Kancelárii NR SR za poskytnutie možnosti usporiadať finále súťaže v pléne Národnej rady. Veríme, že okrem sprostredkovania zážitku, malo celé podujatie aj edukatívny vplyv a jeho účastníci budú na finálový deň radi spomínať.

 

 

Kolokvium k nálezu Ústavného súdu SR vo veci sp. zn. PL. ÚS 21/2014 (tzv. predpoklady sudcovskej spôsobilosti)

Dňa 18. marca 2019 sa v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave uskutočnilo vedecké kolokvium k nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 21/2014, ktoré spoluorganizovala Slovenská spoločnosť pre ústavné právo s Katedrou ústavného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave.

Predmetný nález, ktorým Ústavný súd po prvý raz konštatoval nesúlad ústavného zákona s Ústavou, vyvolal mnohé odborné otázky týkajúce sa okrem iného neústavných ústavných zákonov, materiálneho jadra slovenskej ústavy, princípu deľby moci, činnosti NR SR ako delegovaného ústavodarcu alebo princípu demokracie.

Na podujatí vystúpili viacerí odborníci z oblasti teórie práva a ústavného práva, menovite doc. JUDr. Marek Káčer, PhD. (Trnavská univerzita), JUDr. Marta Breichová-Lapčákova, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika), doc. JUDr. Boris Balog, PhD. (Paneurópska vysoká škola), Mgr. Jakub Neumann (Trnavská univerzita) a doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave), ktorí vo svojich príspevkoch rozoberali viaceré aspekty tohto prelomového a významného rozhodnutia ústavného súdu. Kolokvium moderoval emeritný profesor ústavného práva a emeritný vedúci Katedry ústavného práva PF UK Ľubor Cibulka. Na podujatí sa zúčastnili aj viacerí odborníci z právnej praxe (Najvyšší súd SR a Kancelária prezidenta).

Výstupom z podujatia bude publikácia článkov všetkých vystupujúcich vo fakultnom časopise Acta facultatis iuridicae Universitatis Comenianae.