Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra ústavného práva

Katedra ústavného práva sa v rámci pedagogického procesu venuje výučbe viacerých povinných propedeutických predmetov (Štátoveda, Ústavné právo), ktorých zvládnutie má zásadný význam pre progresívny postup v štúdiu iných právnych odvetví. Okrem povinných predmetov katedra v rámci jednotlivých študijných programov vyučuje i ďalšie povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré prispievajú k všestrannej profilácií budúceho absolventa. Primárnym cieľom sprostredkovanej výučby je poskytnúť študentovi efektívnym a komplexným spôsobom dostatok informácií tak, aby získal podrobné znalosti z oblasti ústavného práva ako jedného zo základných právnych odvetví na Slovensku. Kľúčovými sú základné pojmy štátovedy, teória ústavy, základné ústavné inštitúty, podrobná charakteristika ústavných orgánov a vzťahov medzi nimi, a taktiež problematika základných práv a slobôd.

Členovia katedry sa okrem výučby venujú vedeckej práci v oblasti ústavného práva. Hlavným spôsobom vedeckej práce je aktívna účasť v domácich i zahraničných grantových projektoch doplnená o kolektívnu aj individuálnu publikačnú činnosť.

Okrem pedagogickej a vedeckej činnosti členovia katedry pravidelne odborne komentujú aktuálne ústavnopolitické dianie v Slovenskej republike, a to tak v televízii a rozhlase, ako aj v printových a internetových médiach.

 

Vedúci katedry:

 • prof. JUDr. Marián Giba, PhD.

Zástupca vedúceho katedry:

 • doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

 

Študentská pomocná vedecká sila:

 • Adam Briešťanský (vedúci prof. Ľalík)
 • Veronika Habalová (vedúci doc. Domin)

 

Kontakt:

 • tel.: +421 2 9012 2088
 • email: marian.gibaflaw.uniba.sk / marek.dominflaw.uniba.sk (najmä v študijných veciach)
 • miestnosti: 301 SB - 303 SB, 328 SB
 • adresa:
  Katedra ústavného práva
  Univerzita Komenského, Právnická fakulta
  Šafárikovo námestie č. 6
  P. O. BOX 313
  810 00 Bratislava