Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Podmienky absolvovania predmetov

 

:::::  LETNÝ SEMESTER 2020/2021 :::::

 

Ústavné právo - denní študenti

Študent je povinný sa zúčastňovať na seminároch. V prípade, ak má študent 4 alebo viac absencií, nebude mu umožnené si tieto absencie nahradiť a z tohto dôvodu sa v prebiehajúcom akademickom roku ani nebude môcť zúčastniť záverečnej skúšky. Absencia udelená za nepripravenosť na seminári je rovnaká, ako absencia z dôvodu nedostavenia sa naň.

Nevyhnutným predpokladom pre možnosť zúčastniť sa záverečnej skúšky je aj absolvovanie priebežného hodnotenia. Priebežné hodnotenie bude pozostávať z dvoch častí - písomných previerok, ktoré budú realizované prostredníctvom aplikácie Moodle (kurz „2020/2021 Ústavné právo – priebežné hodnotenie - denní“). Maximálny počet bodov, ktoré bude možné za písomné previerky získať, je 20 bodov (2 x 10). Na to, aby sa študent mohol zúčastniť záverečnej skúšky je potrebné získať najmenej 12 bodov. Ak študent potrebný počet bodov nezíska, bude sa môcť zúčastniť niektorého z opravných termínov priebežného hodnotenia, ktoré budú zverejnené na webstránke katedry.

prvá časť priebežného hodnotenia:

31. 3. 2021 o 19:45 (pozor zmena času!)

- predmetom bude všetka matéria zodpovedajúca prednáškam č. I až VI uvedeným v sylaboch, ktoré sú zverejnené v časti „Dokumenty“ => „Sylaby“.

druhá časť priebežného hodnotenia:

5. 5. 2021 o 19:45 (pozor zmena času!)

- predmetom bude všetka matéria zodpovedajúca prednáškam č. I až XII. (t. j. vrátane matérie, ktorá bola predmetom prvej časti) uvedeným v sylaboch, ktoré sú zverejnené v časti „Dokumenty“ => „Sylaby“.

Ak sa študent nezúčastní prvej alebo druhej časti priebežného hodnotenia, bude sa musieť zúčastniť opravného termínu, ktorého predmetom bude priebežné hodnotenie ako celok (1 písomka na 20 bodov), a to v rámci niektorého z opravných termínov, ktoré sa budú konať v priebehu skúškového obdobia.

 

 

Ústavné právo – externí študenti

Nevyhnutným predpokladom pre možnosť zúčastniť sa záverečnej skúšky je aj absolvovanie priebežného hodnotenia. Priebežné hodnotenie bude pozostávať z jednej časti – písomnej previerky, ktorá budú realizovaná prostredníctvom aplikácie Moodle (kurz „2020/2021 Ústavné právo – priebežné hodnotenie - externí“). Maximálny počet bodov, ktoré bude možné za písomnú previerku získať, je 20 bodov. Na to, aby sa študent mohol zúčastniť záverečnej skúšky je potrebné získať najmenej 12 bodov. Ak študent potrebný počet bodov nezíska, bude sa môcť zúčastniť niektorého z opravných termínov priebežného hodnotenia, ktoré budú zverejnené na webstránke katedry.

Priebežné hodnotenie sa bude realizovať 26. 3. 2021 o 12:30 a jeho predmetom bude všetka matéria zodpovedajúca všetkým prednáškam v sylaboch, ktoré sú zverejnené v časti „Dokumenty“ => „Sylaby“.

V prípade študentom programu "Kánonické právo", v prípade ktorých tvorí priebežné hodnotenie 100 percent hodnotenia predmetu, bude riadny termín priebežného hodnotenia 17. 4. 2021 o 16:00. Priebežné hodnotenie bude z rovnakej matérie, ale bude prebiehať prostredníctvom videohovoru MS Teams. Do príslušného teamu budú študenti zaradení.

 

 

Ústavné právo - EKONÓMIA A PRÁVO

Priebežné hodnotenie z predmetu Ústavné právo (študijný program Ekonómia a právo) bude prebiehať v písomnej forme prostredníctvom aplikácie MS Teams, a to v rámci tímov zriadenych pre jednotlive seminare.

Priebežné hodnotenie bude v nasledujúcich termínoch:

štvrtok 08. 4.2021 - 15:15 (riadny – študijný program Ekonómia a právo)

štvrtok 08. 4.2021 - 16:00 (riadny – študijný program Ekonómia a právo)

štvrtok 08. 4.2021 - 16:45 (riadny – študijný program Ekonómia a právo)

Priebeh priebežného hodnotenia a záverečnej skúšky:

 - Písomná forma prostredníctvom aplikácie MS Teams.

 - Študenti zodpovedia jednu alebo niekoľko otázok vybraných zo zoznamu zverejnenom na webstránke katedry a vyriešia praktický prípad vecne zapadajúci do okruhu rovnako zverejnenom na webstránke katedry.

 - Písomka bude v aplikácii MS Teams v tíme „Ustavne pravo EaP“ (denní študenti) resp. „UP_EaP_externi“ (externí študenti) sprístupnená v čase skúšky, ktorý je uvedený v systéme AIS a čas na jej vypracovanie bude 45 minút.

 - Študenti si súbor s písomkou stiahnu a ručne do neho dopíšu odpovede na jednotlivé otázky. Do uplynutia časového limitu študenti písomku s vypracoanými odpoveďami odfotia a prostredníctvom chatu alebo e-mailu súbor zašlú späť skúšajúcemu, pričom názov súboru s odpoveďami musí byť vo forme "up_eap_den_mesiac_priezvisko_meno" (napríklad "up_eap_10_05_jan_mrkvicka"). Na súbory s iným názvom a na súbory zaslané po uplynutí času sa nebude prihliadať.

 

 

Ochrana základných práv - denní študenti

Študent je povinný sa zúčastňovať na seminároch. V prípade, ak má študent 4 alebo viac absencií, nebude mu umožnené si tieto absencie nahradiť a z tohto dôvodu sa v prebiehajúcom akademickom roku ani nebude môcť zúčastniť záverečnej skúšky. Absencia udelená za nepripravenosť na seminári je rovnaká, ako absencia z dôvodu nedostavenia sa naň.

Nevyhnutným predpokladom pre možnosť zúčastniť sa záverečnej skúšky je aj absolvovanie priebežného hodnotenia. Priebežné hodnotenie bude pozostávať z jednej časti - písomnej previerky, ktorá budú realizovaná prostredníctvom aplikácie Moodle (kurz „2020/2021 Ochrana základných práv – priebežné hodnotenie - denní“). Maximálny počet bodov, ktoré bude možné za písomnú previerku získať, je 20 bodov. Na to, aby sa študent mohol zúčastniť záverečnej skúšky je potrebné získať najmenej 12 bodov. Ak študent potrebný počet bodov nezíska, bude sa môcť zúčastniť niektorého z opravných termínov priebežného hodnotenia, ktoré budú zverejnené na webstránke katedry.

termín priebežného hodnotenia:

5. 5. 2021 o 08:30

- predmetom bude všetka matéria zodpovedajúca prednáškam uvedeným v sylaboch, ktoré sú zverejnené v časti „Dokumenty“ => „Sylaby“.

Ak sa študent nezúčastní priebežného hodnotenia, bude sa musieť zúčastniť opravného termínu, ktorého predmetom bude priebežné hodnotenie ako celok (1 písomka na 20 bodov), a to v rámci niektorého z opravných termínov, ktoré sa budú konať v priebehu skúškového obdobia.

 

 

Politológia pre právnikov – denní študenti

Výučba predmetu pozostáva len z prednášok, ktoré budú postupne zverejňované v archíve v aplikácii Stream.

Hodnotenie predmetu pozostáva zo záverečnej písomnej skúšky, ktorá bude realizovaná prostredníctvom aplikácie Moodle (kurz "Politológia pre právnikov - skúška - denní"). Predmetom záverečnej písomnej skúšky bude matéria zodpovedajúca prednáškam uvedeným v sylaboch, ktoré sú zverejnené v časti „Dokumenty“ => „Sylaby".

 

 

Politológia pre právnikov – externí študenti

Výučba predmetu pozostáva z prednášok, ktoré budú postupne zverejňované v archíve v aplikácii Stream a z 2 konzultačných sústredení. Konzultačné sústredenia sú zamerané predovšetkým na konzultácie prípadných nejasností.

Hodnotenie predmetu pozostáva zo záverečnej písomnej skúšky, ktorá bude realizovaná prostredníctvom aplikácie Moodle (kurz "Politológia pre právnikov - skúška - externí"). Predmetom záverečnej písomnej skúšky bude matéria zodpovedajúca prednáškam uvedeným v sylaboch, ktoré sú zverejnené v časti „Dokumenty“ => „Sylaby".

 

 

::::: ZIMNÝ SEMESTER 2020/2021 :::::

 

Štátoveda – denná forma

Študent je povinný sa zúčastňovať na seminároch. V prípade, ak má študent 4 alebo viac absencií, nebude mu umožnené si tieto absencie nahradiť a z tohto dôvodu sa v prebiehajúcom akademickom roku ani nebude môcť zúčastniť záverečnej skúšky. Absencia udelená za nepripravenosť na seminári je rovnaká, ako absencia z dôvodu nedostavenia sa naň.

Nevyhnutným predpokladom pre možnosť zúčastniť sa záverečnej skúšky je aj absolvovanie priebežného hodnotenia. Priebežné hodnotenie bude pozostávať z dvoch častí - písomných previerok, ktoré budú realizované prostredníctvom aplikácie Moodle (kurz „2020/2021 Štátoveda – priebežné hodnotenie a skúška - denní“). Maximálny počet bodov, ktoré bude možné za písomné previerky získať, je 10 bodov (2 x 5). Na to, aby sa študent mohol zúčastniť záverečnej skúšky je potrebné získať najmenej 6 bodov. Ak študent potrebný počet bodov nezíska, bude sa môcť zúčastniť niektorého z opravných termínov priebežného hodnotenia, ktoré budú zverejnené na webstránke katedry.

prvá časť priebežného hodnotenia:

28. 10. 2020 o 13:45

- predmetom bude všetka matéria zodpovedajúca prednáškam č. 1 až 6 uvedeným v sylaboch, ktoré sú zverejnené v časti „Dokumenty“ => „Sylaby“.

druhá časť priebežného hodnotenia:

9. 12. 2020 o 16:45 (pozor zmena času)

- predmetom bude všetka matéria zodpovedajúca prednáškam č. 1 až 11 (t. j. vrátane matérie, ktorá bola predmetom prvej časti) uvedeným v sylaboch, ktoré sú zverejnené v časti „Dokumenty“ => „Sylaby“.

Ak sa študent nezúčastní prvej alebo druhej časti priebežného hodnotenia, bude sa musieť zúčastniť opravného termínu, ktorého predmetom bude priebežné hodnotenie ako celok (1 písomka na 10 bodov), a to v rámci niektorého z opravných termínov, ktoré sa budú konať v priebehu skúškového obdobia.

 

 

Štátoveda – externí študenti

Nevyhnutným predpokladom pre možnosť zúčastniť sa záverečnej skúšky je aj absolvovanie priebežného hodnotenia. Priebežné hodnotenie bude pozostávať z jednej časti – písomnej previerky, ktorá budú realizovaná prostredníctvom aplikácie Moodle (kurz „2020/2021 Štátoveda – priebežné hodnotenie a skúška - externí“). Maximálny počet bodov, ktoré bude možné za písomnú previerku získať, je 10 bodov. Na to, aby sa študent mohol zúčastniť záverečnej skúšky je potrebné získať najmenej 6 bodov. Ak študent potrebný počet bodov nezíska, bude sa môcť zúčastniť niektorého z opravných termínov priebežného hodnotenia, ktoré budú zverejnené na webstránke katedry.

Priebežné hodnotenie sa bude realizovať 5. 12. 2020 o 18:00 a jeho predmetom bude všetka matéria zodpovedajúca prednáškam č. 1 až 10 uvedeným v sylaboch, ktoré sú zverejnené v časti „Dokumenty“ => „Sylaby“.

 

 

Konaniepred Ústavným súdom – denní študenti

Výučba predmetu pozostáva len z prednášok, ktoré budú postupne zverejňované v archíve v aplikácii Stream.

Hodnotenie predmetu pozostáva z priebežného hodnotenia, ktoré je tvorené dvoma písomnými previerkami. Priebežné hodnotenie bude realizované prostredníctvom aplikácie MS Teams. Do príslušného teamu budú študenti zaraden skúšajúcim.

prvá časť priebežného hodnotenia:

3. 11. 2020 o 13:45

- predmetom bude všetka matéria zodpovedajúca prednáškam č. 1 až 6 uvedeným v sylaboch, ktoré sú zverejnené v časti „Dokumenty“ => „Sylaby“.

druhá časť priebežného hodnotenia:

15. 12. 2020 o 13:45

- predmetom bude všetka matéria zodpovedajúca prednáškam č. 8 až 12 uvedeným v sylaboch, ktoré sú zverejnené v časti „Dokumenty“ => „Sylaby“. Súčasťou druhej časti priebežného hodnotenia môže byť aj simulovaný prípad (vypracovanie podania), ktorý vecne zapadá aj do matérie zodpovedajúcej prednáškam č. 1 až 6.

 

 

Konanie pred Ústavným súdom – externí študenti

Výučba predmetu pozostáva z prednášok, ktoré budú postupne zverejňované v archíve v aplikácii Stream a z 2 konzultačných sústredení. Konzultačné sústredenia sú zamerané predovšetkým na konzultácie prípadných nejasností.

Hodnotenie predmetu pozostáva zo záverečnej písomnej skúšky, ktorá bude realizovaná prostredníctvom aplikácie MS Teams. Predmetom záverečnej písomnej skúšky bude matéria zodpovedajúca prednáškam uvedeným v sylaboch, ktoré sú zverejnené v časti „Dokumenty“ => „Sylaby. Súčasťou záverečnej písomnej skúšky môže byť aj simulovaný prípad (vypracovanie podania).

 

 

Volebné právo a volebné systémy – denní študenti

Výučba predmetu pozostáva len z prednášok, ktoré budú postupne zverejňované v archíve v aplikácii Stream.

Hodnotenie predmetu pozostáva zo záverečnej písomnej skúšky, ktorá bude realizovaná prostredníctvom aplikácie Moodle (kurz „2020/2021 Volebné právo a volebné systémy“). Predmetom záverečnej písomnej skúšky bude matéria zodpovedajúca prednáškam uvedeným v sylaboch, ktoré sú zverejnené v časti „Dokumenty“ => „Sylaby. Súčasťou záverečnej písomnej skúšky môže byť aj simulovaný prípad.

 

 

Volebné právo a volebné systémy – externí študenti

Výučba predmetu pozostáva z prednášok, ktoré budú postupne zverejňované v archíve v aplikácii Stream a z 2 konzultačných sústredení. Konzultačné sústredenia sú zamerané predovšetkým na konzultácie prípadných nejasností.

Hodnotenie predmetu pozostáva zo záverečnej písomnej skúšky, ktorá bude realizovaná prostredníctvom aplikácie Moodle (kurz „2020/2021 Volebné právo a volebné systémy“). Predmetom záverečnej písomnej skúšky bude matéria zodpovedajúca prednáškam uvedeným v sylaboch, ktoré sú zverejnené v časti „Dokumenty“ => „Sylaby. Súčasťou záverečnej písomnej skúšky môže byť aj simulovaný prípad.

 

 

Teória a prax legislatívy – denní študenti

Výučba predmetu pozostáva z prednášok a zo seminárov, v oboch prípadoch prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Hodnotenie predmetu pozostáva zo záverečnej skúšky, ktorá bude prebiehať písomne prostredníctvom aplikácie MS Teams.

 

 

Ďalšie podmienky absolvovania predmetov vyučovaných Katedrou ústavného práva vyplývajú z informačných listov jednotlivých predmetov a zo Študijného poriadku Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, preto ich na tomto mieste neuvádzame, len zdôrazňujeme, že platia v plnom rozsahu

Online prednášky

 

:::::  Prednášky určené pre letný semester ak. r. 2020/2021  :::::

 

Ústavné právo (program "Právo" a "Kánonické právo")

1) Ústavný vývoj SR (17. 2. 2021) Stream

2) Pojem, predmet a pramene ústavného práva SR (24. 2. 2021) Stream

3) Ústava SR a jej základné princípy (3. 3. 2021) Stream

4) Ústavné základy SR - štátne zriadenie, štátne občianstvo a štátne symboly (10. 3. 2021) Stream

5) Zákonodarná moc v SR (17. 3. 2021) Stream (opravený link)

6) Základné práva a slobody v SR (24. 3. 2021) Stream

7) Prezident SR (7. 4. 2021) Stream

8) Vláda SR (14. 4. 2021) Stream

9) Súdna moc v SR (21. 4. 2021) [prednáška bude aktualizovaná] [stará prednáška]

10) Územná samospráva v SR (28. 4. 2021) Stream

11) Voľby a volebné právo v SR (5. 5. 2021) Stream

12) Orgány ochrana práv v SR (12. 5. 2021) Stream

(dopĺňa sa)

 

Ústavné právo (program "Ekonómia a právo")

(...)

- Legislatívny proces v NR SR I. Stream

- Legislatívny proces v NR SR II. Stream

- Vláda SR Stream

(...)

(dopĺňa sa)

 

Ochrana základných práv

1) Teoretický základ ľudských práv (17. 2. 2021) Stream

2) Nadnárodné systémy ochrany práv a slobôd s dôrazom na Európsky dohovor o základných práva (24. 2.) Stream

3) Právo na život (3. 3.) Stream

4) Zákaz mučenia, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania a trestania (10. 3.) Stream

5) Sloboda bezpečnosť (17. 3.) Stream

6) Právo na spravodlivý súdny proces (občianske konanie) (24. 3.) Stream

7) Právo na spravodlivý súdny proces (trestné konanie) (31. 3.) Stream

8) Právo na súkromný a rodinný život (7. 4. 2021) Stream

9) Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vierovyznania (14. 4.)

10) Sloboda prejavu, zhromažďovanie, združovanie (21. 4. 2021) Stream

11) Demokratické politické práva (petičné, volebné a právo na prístup k verejným funkciám), rovnosť a práva národnostných menšín (28. 4. 2021) Stream

12) Vlastnícke právo, hospodárske, sociálne a kultúrne práva (5. 5.)

13) Interakcia medzi Dohovorom, ústavným právom SR a právom EÚ (12. 5.)

(priebežne sa bude dopĺňať)

 

Politológia pre právnikov

1) Organizačné pokyny; Politológia a politika (18. 2. 2021) Stream

2) Politické ideológie I (25. 2. 2021) Stream

3) Politické ideológie II (4. 3. 2021) Stream

4) Politické ideológie III (11. 3. 2021) Stream

5) Politický systém a politický režim (18. 3. 2021) Stream

6) Demokracia (25. 3. 2021) Stream

7) Voľby a volebné systémy I (8. 4. 2021) Stream

8) Voľby a volebné systémy II (15. 4. 2021) Stream

9) Voľby a volebné systémy III (22. 4. 2021) Stream

10) Politické strany a stranícke systémy I (29. 4. 2021) Stream

11) Politické strany a stranícke systémy II (6. 5. 2021) Stream

 

 

:::::  Prednášky určené pre zimný semester ak. r. 2020/2021  :::::

 

Štátoveda

1) Úvod do štúdia Štátovedy; Štát a jeho znaky (23. 9. 2020)  Stream

2) Teória suverenity (30. 9. 2020)  Stream

3) Forma štátu; Štátne zriadenie (7. 10. 2020)  Stream

4) Forma vlády; Štátny režim (14. 10. 2020)  Stream

5) Konštitucionalizmus (21. 10. 2020)  Stream

6) Jednotlivec, štát a spoločnosť (28. 10. 2020)  Stream

7) Demokracia; Priama demokracia (4. 11. 2020)  Stream

8) Voľby a volebné systémy (11. 11. 2020)  Stream

9) Hlava štátu ako ústavný inštitút (18. 11. 2020)  Stream

10) Súdna moc (25. 11. 2020)  Stream

11) Ústavnoprávna povaha Európskej únie (2. 12. 2020)  Stream

12) Samospráva (9. 12. 2020)  Stream

13) Orgány ochrany práva (16. 12. 2020)  Stream

 

Konanie pred Ústavným súdom SR

1) Úvodná prednáška / Ústava (22. 9. 2020)  Stream

2) Ústavný súd SR (29. 9. 2020)  Stream

3) Postavenie sudcu Ústavného súdu (6. 10. 2020)  Stream

4) Základy konania pred Ústavným súdom (13. 10. 2020)  Stream

5) Rozhodnutia Ústavného súdu (20. 10. 2020)  Stream

6) Konanie o súlade právnych predpisov (27. 10. 2020)  Stream

7) prvé priebežné hodnotenie (3. 11. 2020)

8) Konanie o výklade Ústavy a ústavných zákonov (10. 11. 2020)  Stream

9) Konanie o ústavných sťažnostiach (17. 11. 2020)  Stream1 Stream2

10) Volebné súdnictvo (24. 11. 2020)  Stream1 Stream2

11) Konanie o rozpustení politickej strany (1. 12. 2020)  Stream

12) Konanie pred ESĽP (8. 12. 2020)  Stream

13) druhé priebežné hodnotenie (15. 12. 2020)

 

Volebné právo a volebné systémy

1) Organizačné pokyny; Pojem a význam volieb a volebného práva (21. 9. 2020)  Stream / pdf1 pdf2

2) Pojem "volebný systém" a ich klasifikácia; Väčšinové volebné systémy (28. 9. 2020)  Stream / pdf1 pdf2

3) Gerrymandering; Proporcionálne volebné systémy; Zmiešané volebné systémy (5. 10. 2020)  Stream / pdf1 pdf2 pdf3

4) Vývoj volebného práva v SR; Pramene volebného práva v SR (12. 10. 2020)  Stream / pdf1 pdf2

5) Ústavné princípy volieb a volebného práva v SR (19. 10. 2020)  Stream / pdf1 pdf2

6) Podmienky volebného práva a prekážky jeho výkonu (26. 10. 2020)  Stream / pdf1 pdf2

7) Všeobecná úprava organizácie a priebehu volieb v SR I (2. 11. 2020)  Stream / pdf1 pdf2

8) Všeobecná úprava organizácie a priebehu volieb v SR II (9. 11. 2020)  Stream / pdf1 pdf2

9) Voľby do Národnej rady SR; Voľby do Európskeho parlamentu (16. 11. 2020)  Stream / pdf1 pdf2

10) Voľby prezidenta SR; Voľby do orgánov územnej samosprávy (23. 11. 2020)  Stream / pdf1 pdf2 pdf3

11) Volebná kampaň (30. 11. 2020)  Stream / pdf1 pdf2

12) Kontrola ústavnosti a zákonnosti volieb; Aktuálne otázky volebného práva v SR; Príklad praktického prípadu na skúšku (7. 12.)  Stream / pdf1 pdf2

 

Teória a prax legislatívy (program "Ekonómia a Právo")

1/ Úvodná prednáška (30. 9. 2020) Stream

2/ Osobitné legislatívne subjekty na úrovni NR SR (7. 10. 2020)  Stream

3/ Procesné a hmotnoprávne aspekty normotvornej praxe (14. 10. 2020) Stream

Prednášky budú prebiehať online naživo v čase, ktorý je uvedený v rozvrhu a následne budú archivované. Podrobnosti študentom poskytne vyučujúci - doc. Hodás.

 

 

Sylaby

 

Povinné predmety:

 

Povinne voliteľné predmety

 

Výberové predmety

 

 

Otázky

Postupové skúšky

 

Povinné predmety

 

Povinne voliteľné predmety

 

Výberové predmety

 

Štátna skúška

 

Rigorózna skúška

Témy záverečných prác

 

Témy bakalárskych a diplomový prác sú zverejnené v systéme AIS.

 

Rámcové témy rigoróznych prác sú zverejnené tu. Po dohode je však možné spracovať rigoróznu prácu aj na inú tému.