Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Informácie o podmienkach absolvovania predmetov

::::::::::  LETNÝ SEMESTER 2021/2022 ::::::::::

(priebežne bude dopĺňané...)

 

program Právo

Ochrana základných práv - denná forma

Ochrana základných práv - externá forma

Ústavné právo - denná forma

Ústavné právo - externá forma

Politológia pre právnikov - denná aj externá forma

 

program Ekonómia a právo

- Ústavné právo - denná forma

- Ústavné právo - externá forma

 

::::::::::  ZIMNÝ SEMESTER 2021/2022 ::::::::::

 

program Právo

Štátoveda - denná forma

Štátoveda - externá forma

Teória a prax legislatívy (program Právo) - denná forma

Konanie pred Ústavným súdom - denná forma

Konanie pred Ústavným súdom - externá forma

Volebné právo a volebné systémy - denná aj externá forma

 

program Ekonómia a právo

Teória a prax legislatívy (program Ekonómia a právo) - denná forma

 

 

Ďalšie podmienky absolvovania predmetov vyučovaných Katedrou ústavného práva vyplývajú z informačných listov jednotlivých predmetov a zo Študijného poriadku Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, preto ich na tomto mieste neuvádzame, len zdôrazňujeme, že platia v plnom rozsahu

 

 

::::::::::  LETNÝ SEMESTER 2020/2021 ::::::::::

  

Ústavné právo – externí študenti

Nevyhnutným predpokladom pre možnosť zúčastniť sa záverečnej skúšky je aj absolvovanie priebežného hodnotenia. Priebežné hodnotenie bude pozostávať z jednej časti – písomnej previerky, ktorá budú realizovaná prostredníctvom aplikácie Moodle (kurz „2020/2021 Ústavné právo – priebežné hodnotenie - externí“). Maximálny počet bodov, ktoré bude možné za písomnú previerku získať, je 20 bodov. Na to, aby sa študent mohol zúčastniť záverečnej skúšky je potrebné získať najmenej 12 bodov. Ak študent potrebný počet bodov nezíska, bude sa môcť zúčastniť niektorého z opravných termínov priebežného hodnotenia, ktoré budú zverejnené na webstránke katedry.

Priebežné hodnotenie sa bude realizovať 26. 3. 2021 o 12:30 a jeho predmetom bude všetka matéria zodpovedajúca všetkým prednáškam v sylaboch, ktoré sú zverejnené v časti „Dokumenty“ => „Sylaby“.

V prípade študentom programu "Kánonické právo", v prípade ktorých tvorí priebežné hodnotenie 100 percent hodnotenia predmetu, bude riadny termín priebežného hodnotenia 17. 4. 2021 o 16:00. Priebežné hodnotenie bude z rovnakej matérie, ale bude prebiehať prostredníctvom videohovoru MS Teams. Do príslušného teamu budú študenti zaradení.

 

 

Ústavné právo - EKONÓMIA A PRÁVO

Priebežné hodnotenie z predmetu Ústavné právo (študijný program Ekonómia a právo) bude prebiehať v písomnej forme prostredníctvom aplikácie MS Teams, a to v rámci tímov zriadenych pre jednotlive seminare.

Priebežné hodnotenie bude v nasledujúcich termínoch:

štvrtok 08. 4.2021 - 15:15 (riadny – študijný program Ekonómia a právo)

štvrtok 08. 4.2021 - 16:00 (riadny – študijný program Ekonómia a právo)

štvrtok 08. 4.2021 - 16:45 (riadny – študijný program Ekonómia a právo)

Priebeh priebežného hodnotenia a záverečnej skúšky:

 - Písomná forma prostredníctvom aplikácie MS Teams.

 - Študenti zodpovedia jednu alebo niekoľko otázok vybraných zo zoznamu zverejnenom na webstránke katedry a vyriešia praktický prípad vecne zapadajúci do okruhu rovnako zverejnenom na webstránke katedry.

 - Písomka bude v aplikácii MS Teams v tíme „Ustavne pravo EaP“ (denní študenti) resp. „UP_EaP_externi“ (externí študenti) sprístupnená v čase skúšky, ktorý je uvedený v systéme AIS a čas na jej vypracovanie bude 45 minút.

 - Študenti si súbor s písomkou stiahnu a ručne do neho dopíšu odpovede na jednotlivé otázky. Do uplynutia časového limitu študenti písomku s vypracoanými odpoveďami odfotia a prostredníctvom chatu alebo e-mailu súbor zašlú späť skúšajúcemu, pričom názov súboru s odpoveďami musí byť vo forme "up_eap_den_mesiac_priezvisko_meno" (napríklad "up_eap_10_05_jan_mrkvicka"). Na súbory s iným názvom a na súbory zaslané po uplynutí času sa nebude prihliadať.

 

 

Ochrana základných práv - denní študenti

Študent je povinný sa zúčastňovať na seminároch. V prípade, ak má študent 4 alebo viac absencií, nebude mu umožnené si tieto absencie nahradiť a z tohto dôvodu sa v prebiehajúcom akademickom roku ani nebude môcť zúčastniť záverečnej skúšky. Absencia udelená za nepripravenosť na seminári je rovnaká, ako absencia z dôvodu nedostavenia sa naň.

Nevyhnutným predpokladom pre možnosť zúčastniť sa záverečnej skúšky je aj absolvovanie priebežného hodnotenia. Priebežné hodnotenie bude pozostávať z jednej časti - písomnej previerky, ktorá budú realizovaná prostredníctvom aplikácie Moodle (kurz „2020/2021 Ochrana základných práv – priebežné hodnotenie - denní“). Maximálny počet bodov, ktoré bude možné za písomnú previerku získať, je 20 bodov. Na to, aby sa študent mohol zúčastniť záverečnej skúšky je potrebné získať najmenej 12 bodov. Ak študent potrebný počet bodov nezíska, bude sa môcť zúčastniť niektorého z opravných termínov priebežného hodnotenia, ktoré budú zverejnené na webstránke katedry.

termín priebežného hodnotenia:

5. 5. 2021 o 08:30

- predmetom bude všetka matéria zodpovedajúca prednáškam uvedeným v sylaboch, ktoré sú zverejnené v časti „Dokumenty“ => „Sylaby“.

Ak sa študent nezúčastní priebežného hodnotenia, bude sa musieť zúčastniť opravného termínu, ktorého predmetom bude priebežné hodnotenie ako celok (1 písomka na 20 bodov), a to v rámci niektorého z opravných termínov, ktoré sa budú konať v priebehu skúškového obdobia.

 

 

Politológia pre právnikov – denní študenti

Výučba predmetu pozostáva len z prednášok, ktoré budú postupne zverejňované v archíve v aplikácii Stream.

Hodnotenie predmetu pozostáva zo záverečnej písomnej skúšky, ktorá bude realizovaná prostredníctvom aplikácie Moodle (kurz "Politológia pre právnikov - skúška - denní"). Predmetom záverečnej písomnej skúšky bude matéria zodpovedajúca prednáškam uvedeným v sylaboch, ktoré sú zverejnené v časti „Dokumenty“ => „Sylaby".

 

 

Politológia pre právnikov – externí študenti

Výučba predmetu pozostáva z prednášok, ktoré budú postupne zverejňované v archíve v aplikácii Stream a z 2 konzultačných sústredení. Konzultačné sústredenia sú zamerané predovšetkým na konzultácie prípadných nejasností.

Hodnotenie predmetu pozostáva zo záverečnej písomnej skúšky, ktorá bude realizovaná prostredníctvom aplikácie Moodle (kurz "Politológia pre právnikov - skúška - externí"). Predmetom záverečnej písomnej skúšky bude matéria zodpovedajúca prednáškam uvedeným v sylaboch, ktoré sú zverejnené v časti „Dokumenty“ => „Sylaby".

 

Ďalšie podmienky absolvovania predmetov vyučovaných Katedrou ústavného práva vyplývajú z informačných listov jednotlivých predmetov a zo Študijného poriadku Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, preto ich na tomto mieste neuvádzame, len zdôrazňujeme, že platia v plnom rozsahu.

Online prednášky

:::::  Prednášky určené pre letný semester ak. r. 2021/2022  :::::

(priebežne dopĺňané...)

 

Ústavné právo (program "Právo")

1) Ústavný vývoj SR Stream

2) Pojem, predmet a pramene ústavného práva SR Stream

3) Ústava SR a jej základné princípy Stream

4) Ústavné základy SR - štátne zriadenie, štátne občianstvo a štátne symboly Stream

5) Zákonodarná moc v SR Stream; aktualizácia marec 2022 Stream

6) Základné práva a slobody v SR Stream

7) Prezident SR Stream

8) Vláda SR Stream

9) Súdna moc v SR

- základná prednáška Stream

- aktualizácia - ústavné zmeny v justícii z r. 2020 Stream

10) Územná samospráva v SR Stream

11) Voľby a volebné právo v SR Stream

12) Orgány ochrana práv v SR Stream

 

Ochrana základných práv

1) Teoretický základ ľudských práv Stream

2) Nadnárodné systémy ochrany práv a slobôd s dôrazom na Európsky dohovor o základných práva Stream

3) Právo na život Stream

4) Zákaz mučenia, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania a trestania Stream

5) Sloboda bezpečnosť Stream

6) Právo na spravodlivý súdny proces (občianske konanie) Stream

7) Právo na spravodlivý súdny proces (trestné konanie) Stream

8) Právo na súkromný a rodinný život Stream

9) Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vierovyznania Stream

10) Sloboda prejavu, zhromažďovanie, združovanie Stream

11) Demokratické politické práva (petičné, volebné a právo na prístup k verejným funkciám), rovnosť a práva národnostných menšín Stream

12) Vlastnícke právo, hospodárske, sociálne a kultúrne práva Stream

13) Interakcia medzi Dohovorom, ústavným právom SR a právom EÚ Stream

 

Ústavné právo (program "Ekonómia a právo")

1) Pojem, predmet a pramene ústavného práva Stream

(budú priebežne dopĺňané...)

 

Politológia pre právnikov

1) Organizačné pokyny; Politológia a politika Stream

2) Politické ideológie I Stream

3) Politické ideológie II Stream

4) Politické ideológie III Stream

5) Politický systém a politický režim Stream

6) Demokracia Stream

7) Voľby a volebné systémy I Stream

8) Voľby a volebné systémy II Stream

9) Voľby a volebné systémy III Stream

10) Politické strany a stranícke systémy I Stream

11) Politické strany a stranícke systémy II Stream

 

 

:::::  Prednášky určené pre zimný semester ak. r. 2021/2022  :::::

 

Štátoveda

1) Úvod do štúdia Štátovedy; Štát a jeho znaky  Stream

2) Teória suverenity  Stream

3) Forma štátu; Štátne zriadenie  Stream

4) Forma vlády; Štátny režim  Stream

5) Konštitucionalizmus  Stream

6) Jednotlivec, štát a spoločnosť  Stream

7) Demokracia; Priama demokracia  Stream

8) Voľby a volebné systémy  Stream

9) Hlava štátu ako ústavný inštitút  Stream

10) Súdna moc  Stream

11) Ústavnoprávna povaha Európskej únie  Stream

12) Samospráva  Stream

13) Orgány ochrany práva  Stream

 

Teória a prax legislatívy (program "Právo")

(bude priebežne dopĺňané)

1) Legislatíva v systéme práva (úvodná prednáška)  StreamStream2

2) Ústavný, zákonný a podzákonný rámec legislatívneho procesu  Stream

3) Legislatívne inštitúcie  Stream

4) Základy legislatívnej techniky  Stream

5) Predprípravná etapa legislatívneho procesu, prípravná etapa legislatívneho procesu  Stream

6) Schvaľovacia etapa legislatívneho procesu, zákonodarný proces v NR SR  Stream

7) Písanie právneho predpisu  Stream

8) Promulgačná a edičná etapa legislatívneho procesu  Stream

9) Tvorba vykonávacích právnych predpisov  Stream

10) Legislatívny proces na úrovní obcí a VÚC  Stream

11) Kontrola tvorby právnych predpisov  Stream

12) Legislatíva a Európska únia  Stream

13) Problémy normotvorby  Stream

 

Teória a prax legislatívy (program "Ekonómia a Právo")

pozri prednášky pre program "Právo"

 

Konanie pred Ústavným súdom SR

1) Úvodná prednáška / Ústava  Stream

2) Ústavný súd SR  Stream

3) Postavenie sudcu Ústavného súdu  Stream

4) Základy konania pred Ústavným súdom  Stream

5) Rozhodnutia Ústavného súdu  Stream

6) Konanie o súlade právnych predpisov  Stream

7) Konanie o výklade Ústavy a ústavných zákonov  Stream

8) Konanie o ústavných sťažnostiach Stream1 Stream2

9) Volebné súdnictvo  Stream1 Stream2

10) Konanie o rozpustení politickej strany  Stream

11) Konanie pred ESĽP  Stream

 

Volebné právo a volebné systémy

1) Organizačné pokyny; Pojem a význam volieb a volebného práva  Stream

2) Pojem "volebný systém" a ich klasifikácia; Väčšinové volebné systémy  Stream

3) Gerrymandering; Proporcionálne volebné systémy; Zmiešané volebné systém  Stream

4) Vývoj volebného práva v SR; Pramene volebného práva v SR  Stream

5) Ústavné princípy volieb a volebného práva v SR  Stream

6) Podmienky volebného práva a prekážky jeho výkonu  Stream

7) Všeobecná úprava organizácie a priebehu volieb v SR I  Stream

8) Všeobecná úprava organizácie a priebehu volieb v SR II  Stream

9) Voľby do Národnej rady SR; Voľby do Európskeho parlamentu  Stream

10) Voľby prezidenta SR; Voľby do orgánov územnej samosprávy  Stream

11) Volebná kampaň  Stream

12) Kontrola ústavnosti a zákonnosti volieb; Príklad praktického prípadu na skúšku  Stream

13) Zmeny vo volebnom práve účinné od r. 2022 (bonus) Stream

14) Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR - paradoxné výsledky (bonus)  Stream

 

 

:::::  Prednášky určené pre letný semester ak. r. 2020/2021  :::::

 

Ústavné právo (program "Ekonómia a právo")

- Legislatívny proces v NR SR I. Stream

- Legislatívny proces v NR SR II. Stream

- Vláda SR Stream

(dopĺňa sa)

 

 

Otázky

Postupové skúšky

 

Povinné predmety

 

Povinne voliteľné predmety

 

Výberové predmety

 

Štátna skúška

 

Rigorózna skúška

Témy záverečných prác

 

Témy bakalárskych a diplomový prác sú zverejnené v systéme AIS.

 

Rámcové témy rigoróznych prác sú zverejnené tu. Po dohode je však možné spracovať rigoróznu prácu aj na inú tému.