Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Informácie o podmienkach absolvovania predmetov

::::::::::  ZIMNÝ SEMESTER 2022/2023 ::::::::::

 (priebežne dopĺňané)

 

program Právo

- Štátoveda (denní)

- Štátoveda (externí)

- Teória a prax legislatívy (denní)

- Teória a prax legislatívy (externí)

- Konanie pred ústavným súdom

- Volebné právo a volebné systémy

 

program Právo v anglickom jazyku

- Ľudské práva (Human Rights)

 

program Ekonómia a právo

- Teória a prax legislatívy (denní)

 

program Manažment a právo

- Komparatívne ústavné a trestné právo (Comparative Constitutional and Criminal Law)

 

Ďalšie podmienky absolvovania predmetov vyučovaných Katedrou ústavného práva vyplývajú z informačných listov jednotlivých predmetov a zo Študijného poriadku Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, preto ich na tomto mieste neuvádzame, len zdôrazňujeme, že platia v plnom rozsahu

 

 

::::::::::  LETNÝ SEMESTER 2021/2022 ::::::::::

 

program Právo

Ochrana základných práv - denná forma

Ochrana základných práv - externá forma

Ústavné právo - denná forma

Ústavné právo - externá forma

Politológia pre právnikov - denná aj externá forma

 

program Ekonómia a právo

- Ústavné právo - denná forma

- Ústavné právo - externá forma

 

 

::::::::::  ZIMNÝ SEMESTER 2021/2022 ::::::::::

 

program Právo

Štátoveda - denná forma

Štátoveda - externá forma

Teória a prax legislatívy (program Právo) - denná forma

Konanie pred Ústavným súdom - denná forma

Konanie pred Ústavným súdom - externá forma

Volebné právo a volebné systémy - denná aj externá forma

 

program Ekonómia a právo

Teória a prax legislatívy (program Ekonómia a právo) - denná forma

Online prednášky

:::::  Prednášky určené pre zimný semester ak. r. 2022/2023  :::::

 

Štátoveda

1) Úvod do štúdia Štátovedy; Štát a jeho znaky  Stream

2) Teória suverenity  Stream

3) Forma štátu; Štátne zriadenie  Stream

4) Forma vlády; Štátny režim  Stream

5) Konštitucionalizmus  Stream

6) Jednotlivec, štát a spoločnosť  Stream

7) Demokracia; Priama demokracia  Stream

8) Voľby a volebné systémy  Stream

9) Hlava štátu ako ústavný inštitút  Stream

10) Súdna moc  Stream

11) Ústavnoprávna povaha Európskej únie  Stream

12) Samospráva  Stream

13) Orgány ochrany práva  Stream

 

Teória a prax legislatívy (program "Právo")

1) Legislatíva v systéme práva (úvodná prednáška)  Stream1  Stream2

2) Ústavný, zákonný a podzákonný rámec legislatívneho procesu  Stream

3) Legislatívne inštitúcie  Stream

4) Základy legislatívnej techniky  Stream

5) Predprípravná etapa legislatívneho procesu, prípravná etapa legislatívneho procesu  Stream

6) Schvaľovacia etapa legislatívneho procesu, zákonodarný proces v NR SR  Stream

7) Písanie právneho predpisu  Stream

8) Promulgačná a edičná etapa legislatívneho procesu  Stream

9) Tvorba vykonávacích právnych predpisov  Stream

10) Legislatívny proces na úrovní obcí a VÚC  Stream

11) Kontrola tvorby právnych predpisov  Stream

12) Legislatíva a Európska únia  Stream

13) Problémy normotvorby  Stream

 

Teória a prax legislatívy (program "Ekonómia a Právo")

pozri prednášky pre program "Právo"

 

Konanie pred Ústavným súdom SR

1) Úvodná prednáška / Ústava  Stream

2) Ústavný súd SR  Stream

3) Postavenie sudcu Ústavného súdu  Stream

4) Základy konania pred Ústavným súdom  Stream

5) Rozhodnutia Ústavného súdu  Stream

6) Konanie o súlade právnych predpisov  Stream

7) Konanie o výklade Ústavy a ústavných zákonov  Stream

8) Konanie o ústavných sťažnostiach Stream1 Stream2

9) Volebné súdnictvo  Stream1 Stream2

10) Konanie o rozpustení politickej strany  Stream

11) Konanie pred ESĽP  Stream

 

Volebné právo a volebné systémy

(prednášky budú prebiehať  kontaktne podľa rozvhu)

 

:::::  Prednášky určené pre letný semester ak. r. 2021/2022  :::::

 

Ústavné právo (program "Právo")

1) Ústavný vývoj SR Stream

2) Pojem, predmet a pramene ústavného práva SR Stream

3) Ústava SR a jej základné princípy Stream

4) Ústavné základy SR - štátne zriadenie, štátne občianstvo a štátne symboly Stream

5) Zákonodarná moc v SR Stream; aktualizácia marec 2022 Stream

6) Základné práva a slobody v SR Stream

7) Prezident SR Stream

8) Vláda SR Stream

9) Súdna moc v SR

- základná prednáška Stream

- aktualizácia - ústavné zmeny v justícii z r. 2020 Stream

10) Územná samospráva v SR Stream

11) Voľby a volebné právo v SR Stream

12) Orgány ochrana práv v SR Stream

 

Ochrana základných práv

1) Teoretický základ ľudských práv Stream

2) Nadnárodné systémy ochrany práv a slobôd s dôrazom na Európsky dohovor o základných práva Stream

3) Právo na život Stream

4) Zákaz mučenia, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania a trestania Stream

5) Sloboda bezpečnosť Stream

6) Právo na spravodlivý súdny proces (občianske konanie) Stream

7) Právo na spravodlivý súdny proces (trestné konanie) Stream

8) Právo na súkromný a rodinný život Stream

9) Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vierovyznania Stream

10) Sloboda prejavu, zhromažďovanie, združovanie Stream

11) Demokratické politické práva (petičné, volebné a právo na prístup k verejným funkciám), rovnosť a práva národnostných menšín Stream

12) Vlastnícke právo, hospodárske, sociálne a kultúrne práva Stream

13) Interakcia medzi Dohovorom, ústavným právom SR a právom EÚ Stream

 

Ústavné právo (program "Ekonómia a právo")

1) Pojem, predmet a pramene ústavného práva Stream

(budú priebežne dopĺňané...)

 

Politológia pre právnikov

1) Organizačné pokyny; Politológia a politika Stream

2) Politické ideológie I Stream

3) Politické ideológie II Stream

4) Politické ideológie III Stream

5) Politický systém a politický režim Stream

6) Demokracia Stream

7) Voľby a volebné systémy I Stream

8) Voľby a volebné systémy II Stream

9) Voľby a volebné systémy III Stream

10) Politické strany a stranícke systémy I Stream

11) Politické strany a stranícke systémy II Stream

 

 

:::::  Prednášky určené pre zimný semester ak. r. 2021/2022  :::::

 

Štátoveda

1) Úvod do štúdia Štátovedy; Štát a jeho znaky  Stream

2) Teória suverenity  Stream

3) Forma štátu; Štátne zriadenie  Stream

4) Forma vlády; Štátny režim  Stream

5) Konštitucionalizmus  Stream

6) Jednotlivec, štát a spoločnosť  Stream

7) Demokracia; Priama demokracia  Stream

8) Voľby a volebné systémy  Stream

9) Hlava štátu ako ústavný inštitút  Stream

10) Súdna moc  Stream

11) Ústavnoprávna povaha Európskej únie  Stream

12) Samospráva  Stream

13) Orgány ochrany práva  Stream

 

Teória a prax legislatívy (program "Právo")

(bude priebežne dopĺňané)

1) Legislatíva v systéme práva (úvodná prednáška)  StreamStream2

2) Ústavný, zákonný a podzákonný rámec legislatívneho procesu  Stream

3) Legislatívne inštitúcie  Stream

4) Základy legislatívnej techniky  Stream

5) Predprípravná etapa legislatívneho procesu, prípravná etapa legislatívneho procesu  Stream

6) Schvaľovacia etapa legislatívneho procesu, zákonodarný proces v NR SR  Stream

7) Písanie právneho predpisu  Stream

8) Promulgačná a edičná etapa legislatívneho procesu  Stream

9) Tvorba vykonávacích právnych predpisov  Stream

10) Legislatívny proces na úrovní obcí a VÚC  Stream

11) Kontrola tvorby právnych predpisov  Stream

12) Legislatíva a Európska únia  Stream

13) Problémy normotvorby  Stream

 

Teória a prax legislatívy (program "Ekonómia a Právo")

pozri prednášky pre program "Právo"

 

Konanie pred Ústavným súdom SR

1) Úvodná prednáška / Ústava  Stream

2) Ústavný súd SR  Stream

3) Postavenie sudcu Ústavného súdu  Stream

4) Základy konania pred Ústavným súdom  Stream

5) Rozhodnutia Ústavného súdu  Stream

6) Konanie o súlade právnych predpisov  Stream

7) Konanie o výklade Ústavy a ústavných zákonov  Stream

8) Konanie o ústavných sťažnostiach Stream1 Stream2

9) Volebné súdnictvo  Stream1 Stream2

10) Konanie o rozpustení politickej strany  Stream

11) Konanie pred ESĽP  Stream

 

Volebné právo a volebné systémy

1) Organizačné pokyny; Pojem a význam volieb a volebného práva  Stream

2) Pojem "volebný systém" a ich klasifikácia; Väčšinové volebné systémy  Stream

3) Gerrymandering; Proporcionálne volebné systémy; Zmiešané volebné systém  Stream

4) Vývoj volebného práva v SR; Pramene volebného práva v SR  Stream

5) Ústavné princípy volieb a volebného práva v SR  Stream

6) Podmienky volebného práva a prekážky jeho výkonu  Stream

7) Všeobecná úprava organizácie a priebehu volieb v SR I  Stream

8) Všeobecná úprava organizácie a priebehu volieb v SR II  Stream

9) Voľby do Národnej rady SR; Voľby do Európskeho parlamentu  Stream

10) Voľby prezidenta SR; Voľby do orgánov územnej samosprávy  Stream

11) Volebná kampaň  Stream

12) Kontrola ústavnosti a zákonnosti volieb; Príklad praktického prípadu na skúšku  Stream

13) Zmeny vo volebnom práve účinné od r. 2022 (bonus) Stream

14) Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR - paradoxné výsledky (bonus)  Stream

 

 

 

Otázky

Postupové skúšky

 

Povinné predmety

 

Povinne voliteľné predmety

 

Výberové predmety

 

Štátna skúška

 

Rigorózna skúška

Témy záverečných prác

 

Témy bakalárskych a diplomový prác sú zverejnené v systéme AIS.

 

Rámcové témy rigoróznych prác sú zverejnené tu. Po dohode je však možné spracovať rigoróznu prácu aj na inú tému.