Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dokumenty

Informácie o podmienkach absolvovania predmetov

::::::::::  LETNÝ SEMESTER 2022/2023 ::::::::::

 

program Právo

Ústavné právo - denná forma

Ústavné právo - externá forma

Ochrana základných práv - denná forma

Ochrana základných práv - externá forma

Politológia pre právnikov - denná forma

 

program Ekonómia a právo

Ústavné právo - Ekonómia a právo (denná forma)

 

program Právo v anglickom jazyku

Porovnávacie ústavné právo (Comparative Constitutional Law)

 

 

Ďalšie podmienky absolvovania predmetov vyučovaných Katedrou ústavného práva vyplývajú z informačných listov jednotlivých predmetov a zo Študijného poriadku Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, preto ich na tomto mieste neuvádzame, len zdôrazňujeme, že platia v plnom rozsahu

 

 

::::::::::  ZIMNÝ SEMESTER 2022/2023 ::::::::::

 

program Právo

- Štátoveda (denní)

- Štátoveda (externí)

- Teória a prax legislatívy (denní)

- Teória a prax legislatívy (externí)

- Konanie pred ústavným súdom

- Volebné právo a volebné systémy

 

program Právo v anglickom jazyku

- Ľudské práva (Human Rights)

 

program Ekonómia a právo

- Teória a prax legislatívy (denní)

 

program Manažment a právo

- Komparatívne ústavné a trestné právo (Comparative Constitutional and Criminal Law)

 

Ďalšie podmienky absolvovania predmetov vyučovaných Katedrou ústavného práva vyplývajú z informačných listov jednotlivých predmetov a zo Študijného poriadku Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, preto ich na tomto mieste neuvádzame, len zdôrazňujeme, že platia v plnom rozsahu

 

 

::::::::::  LETNÝ SEMESTER 2021/2022 ::::::::::

 

program Právo

Ochrana základných práv - denná forma

Ochrana základných práv - externá forma

Ústavné právo - denná forma

Ústavné právo - externá forma

Politológia pre právnikov - denná aj externá forma

 

program Ekonómia a právo

- Ústavné právo - denná forma

- Ústavné právo - externá forma

 

 

Online prednášky

:::::  Prednášky určené pre letný semester ak. r. 2022/2023  :::::

 

Ústavné právo (program "Právo") - letný semester 2022/2023

1) Ústavný vývoj SR | Stream

2) Pojem, predmet a pramene ústavného práva SR | Stream

3) Ústava SR a jej základné princípy | Stream

4) Ústavné základy SR (št. zriadenie, št. občianstvo, št. symboly) | Stream

5) Základné práva a slobody v Ústave SR Stream (pre ak. r. 21/22) | Prezentácia (pre ak. r. 22/23)

(Prednáška konaná 15. 3. 2023 musela byť presunutá mimo miestnosti AMF, takže nebola nahratá do aplikácie Stream)

6) Zákonodarná moc v Ústave SR | Stream

7) Prezident SR | Stream

8) Vláda SR | Stream

9) Voľby a volebné právo v SR | Stream

10) Súdna moc v SR | Stream

11) Územná samospráva v SR | Stream (pre ak. r. 21/22)

(Prednáška konaná 26. 4. 2023 bola presunutá do inej miestnosti než je AMF.)

12) Orgány ochrany práva Stream

 

Ochrana základných práv - letný semester 2022/2023

1) Teoretický základ ľudských práv | Stream

2) Nadnárodné systémy ochrany práv a slobôd s dôrazom na Európsky dohovor | Stream

3) Právo na život Stream

4) Zákaz mučenia, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania | Stream

5) Osobná sloboda a bezpečnosť | Stream

6) Právo na spravodlivý proces (občianskoprávne konanie) |Stream

7) Právo na spravodlivý proces (trestné konanie) | Stream

8) Právo na súkromný a rodinný život | Stream (pre ak. r. 21/22)

(Prednáška plánovaná na 3. 4. bola z dôvodu kolízie s iným podujatím zrušená.)

9) Sloboda myslenia, svedomia a náboženského myslenia | Stream (pre ak. r. 21/22)

10) Sloboda prejavu, zhromažďovanie a združovanie Stream

11) Demokratické politické práva (petičné, volebné a právo na prístup k verejným funkciám), rovnosť a práva národnostných menšín | Stream (pre ak. r. 21/22)

(Prednáška nekonaná z dôvodu št. sviatku.)

12) Vlastnícke právo, hospodárske, sociálne a kultúrne práva | Stream (pre ak. r. 21/22)

(Prednáška nekonaná z dôvodu št. sviatku.)

13) Interakcia medzi Dohovorom, ústavným právom SR a právom EÚ | Stream (pre ak. r. 21/22)

(Prednáška nekonaná z dôvodu št. sviatku.)

 

Politológia pre právnikov - letný semester 2022/2023 

1) Organizačné pokyny, Politológia a politika | Stream

2) Politické ideológie I. | Stream

3) Politické ideológie II. | Stream

4) Politické ideológie III. | Stream

5) Politický systém, Politický režim | Stream

6) Demokracia Stream (pre ak. r. 22/23) Stream (pre ak. r. 21/22)

(Prednáška konaná 21. 3. 2023 je, pravdepodobne z dôvodu technickej poruchy, zaznamenaná bez zvuku)

7) Voľby a volebné právo I. Stream

8) Voľby a volebné systémy II. Stream

9) Voľby a volebné systémy III. | Stream

10) Politické strany I. Stream (pre ak. r. 21/22)

(Prednáška konaná 25. 4. 2023 bola presunutá do inej miestnosti než je AMF.)

11) Politické strany II. | Stream

 

 

 

:::::  Prednášky určené pre zimný semester ak. r. 2022/2023  :::::

 

Štátoveda

1) Úvod do štúdia Štátovedy; Štát a jeho znaky  Stream

2) Teória suverenity  Stream

3) Forma štátu; Štátne zriadenie  Stream

4) Forma vlády; Štátny režim  Stream

5) Konštitucionalizmus  Stream

6) Jednotlivec, štát a spoločnosť  Stream

7) Demokracia; Priama demokracia  Stream

8) Voľby a volebné systémy  Stream

9) Hlava štátu ako ústavný inštitút  Stream

10) Súdna moc  Stream

11) Ústavnoprávna povaha Európskej únie  Stream

12) Samospráva  Stream

13) Orgány ochrany práva  Stream

 

Teória a prax legislatívy (program "Právo" aj "Ekonómia a právo")

1) Legislatíva v systéme práva (úvodná prednáška)  Stream1  Stream2

2) Ústavný, zákonný a podzákonný rámec legislatívneho procesu  Stream

3) Legislatívne inštitúcie  Stream

4) Základy legislatívnej techniky  Stream

5) Predprípravná etapa legislatívneho procesu, prípravná etapa legislatívneho procesu  Stream

6) Schvaľovacia etapa legislatívneho procesu, zákonodarný proces v NR SR  Stream

7) Písanie právneho predpisu  Stream

8) Promulgačná a edičná etapa legislatívneho procesu  Stream

9) Tvorba vykonávacích právnych predpisov  Stream

10) Legislatívny proces na úrovní obcí a VÚC  Stream

11) Kontrola tvorby právnych predpisov  Stream

12) Legislatíva a Európska únia  Stream

13) Problémy normotvorby  Stream

 

Konanie pred Ústavným súdom SR

1) Úvodná prednáška / Ústava  Stream

2) Ústavný súd SR  Stream

3) Postavenie sudcu Ústavného súdu  Stream

4) Základy konania pred Ústavným súdom  Stream

5) Rozhodnutia Ústavného súdu  Stream

6) Konanie o súlade právnych predpisov  Stream

7) Konanie o výklade Ústavy a ústavných zákonov  Stream

8) Konanie o ústavných sťažnostiach Stream1 Stream2

9) Volebné súdnictvo  Stream1 Stream2

10) Konanie o rozpustení politickej strany  Stream

11) Konanie pred ESĽP  Stream

 

Volebné právo a volebné systémy

Prednášky budú prebiehať  kontaktne podľa rozvhu. Staršie prednášky sú dostupné tu:

1) Organizačné pokyny; Pojem a význam volieb a volebného práva  Stream

2) Pojem "volebný systém" a ich klasifikácia; Väčšinové volebné systémy  Stream

3) Gerrymandering; Proporcionálne volebné systémy; Zmiešané volebné systém  Stream

4) Vývoj volebného práva v SR; Pramene volebného práva v SR  Stream

5) Ústavné princípy volieb a volebného práva v SR  Stream

6) Podmienky volebného práva a prekážky jeho výkonu  Stream

7) Všeobecná úprava organizácie a priebehu volieb v SR I  Stream

8) Všeobecná úprava organizácie a priebehu volieb v SR II  Stream

9) Voľby do Národnej rady SR; Voľby do Európskeho parlamentu  Stream

10) Voľby prezidenta SR; Voľby do orgánov územnej samosprávy  Stream

11) Volebná kampaň  Stream

12) Kontrola ústavnosti a zákonnosti volieb; Príklad praktického prípadu na skúšku  Stream

13) Zmeny vo volebnom práve účinné od r. 2022 (bonus) Stream

14) Voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR - paradoxné výsledky (bonus)  Stream

 

 

 

:::::  Prednášky určené pre letný semester ak. r. 2021/2022  :::::

 

Ústavné právo (program "Právo")

1) Ústavný vývoj SR Stream

2) Pojem, predmet a pramene ústavného práva SR Stream

3) Ústava SR a jej základné princípy Stream

4) Ústavné základy SR - štátne zriadenie, štátne občianstvo a štátne symboly Stream

5) Zákonodarná moc v SR Stream; aktualizácia marec 2022 Stream

6) Základné práva a slobody v SR Stream

7) Prezident SR Stream

8) Vláda SR Stream

9) Súdna moc v SR

- základná prednáška Stream

- aktualizácia - ústavné zmeny v justícii z r. 2020 Stream

10) Územná samospráva v SR Stream

11) Voľby a volebné právo v SR Stream

12) Orgány ochrana práv v SR Stream

 

Ochrana základných práv

1) Teoretický základ ľudských práv Stream

2) Nadnárodné systémy ochrany práv a slobôd s dôrazom na Európsky dohovor o základných práva Stream

3) Právo na život Stream

4) Zákaz mučenia, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania a trestania Stream

5) Sloboda bezpečnosť Stream

6) Právo na spravodlivý súdny proces (občianske konanie) Stream

7) Právo na spravodlivý súdny proces (trestné konanie) Stream

8) Právo na súkromný a rodinný život Stream

9) Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vierovyznania Stream

10) Sloboda prejavu, zhromažďovanie, združovanie Stream

11) Demokratické politické práva (petičné, volebné a právo na prístup k verejným funkciám), rovnosť a práva národnostných menšín Stream

12) Vlastnícke právo, hospodárske, sociálne a kultúrne práva Stream

13) Interakcia medzi Dohovorom, ústavným právom SR a právom EÚ Stream

 

Politológia pre právnikov

1) Organizačné pokyny; Politológia a politika Stream

2) Politické ideológie I Stream

3) Politické ideológie II Stream

4) Politické ideológie III Stream

5) Politický systém a politický režim Stream

6) Demokracia Stream

7) Voľby a volebné systémy I Stream

8) Voľby a volebné systémy II Stream

9) Voľby a volebné systémy III Stream

10) Politické strany a stranícke systémy I Stream

11) Politické strany a stranícke systémy II Stream

 

 

 

Sylaby

(Hrubým písmom/boldom sú uvedené predmety vyučované v aktuálnom semestri - letný semester ak. r. 2022/2023 - ktorých sylaby sú už aktualizované) 

Povinné predmety:

 

Povinne voliteľné predmety

 

Výberové predmety

 

 

Otázky

Postupové skúšky

 

Povinné predmety

 

Povinne voliteľné predmety

 

Výberové predmety

 

Štátna skúška

 

Rigorózna skúška

Témy záverečných prác

 

Témy bakalárskych a diplomový prác sa v zmysle platných vnútorných predpisov PF UK dohadujú so študentmi individuálne (prvé kolo prihlasovania), resp. sa neskôr zverejňujú v systéme AIS (druhé kolo prihlasovania).

 

Témy rigoróznych prác sú sú zverejnené v systéme AIS. Po dohode je však možné spracovať rigoróznu prácu aj na inú (vlastnú) tému.