Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

História

História po roku 1989

Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva Právnickej fakulty UK v Bratislave vznikol dňa 1. apríla 2015 ako výsledok reorganizácie katedier a ústavov tak, aby lepšie zodpovedali vedeckému a pedagogickému zameraniu jednotlivých právnych odvetví. Ústav nadväzoval na činnosť súčastí fakulty, ktoré zabezpečovali výučbu predmetov ako Právna informatika a Počítačové právo.  

História: 

  • Akademický rok 1991/1992 - Ústav právnej informatiky (JUDr. Miloslav Šimkovič, JUDr. Daniela Gregušová, CSc. a Ing. Peter Popík)
  • Akademický rok 1992/1993 -  Oddelenie právnej informatiky (JUDr. Daniela Gregušová, CSc. a Ing. Tomáš Habinák)
  • Akademický rok 1995/1996 - Oddelenie právnej informatiky a počítačového práva (súčasťou oddelenia bol aj  Mgr. Boris Susko)
  • Akademický rok 1998/1999 - Katedra právnej informatiky a počítačového práva (súčasťou katedry bola aj  Mgr. Andrea Moravčíková a neskôr Mgr. Miroslav Chlipala a JUDr. Ľubomír Liptovský)
  • Akademický rok 2010/2011 - Katedra ekonomických vied a pravá informačných a komunikačných technológií (pod vedením  doc. PhDr. Dušana Staneka, CSc.)
  • Akademický rok 2015/2016 - Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva (riaditeľ - Mgr. Martin Daňko, PhD., Mgr. Rastislav Munk, PhD., JUDr. Soňa Sopúchová, PhD., Mgr. Milan Trylč, PhD. a Mgr. Jozef Andraško)

Z pohľadu pedagogickej činnosti sa ústav venoval od začiatku svojho vzniku výučbe interdisciplinárnych predmetov, ktorých základ je potrebné hľadať v iných právnych odvetviach ako správne právo, trestné právo a občianske právo. Výučba predmetov prebieha v duchu moderného, inovatívneho a praktického štúdia, kedy študenti riešia praktické prípady aj s využitím najmodernejších právnych informačných systémov. Ústav zabezpečuje výučbu predmetov v slovenských aj anglických študijných programoch.

Vo vedeckej a výskumnej oblasti sa členovia ústavu venujú právnym problémom z oblasti práva informačných a komunikačných technológií a práva duševného vlastníctva. Ako členovia riešiteľských kolektívov projektov APVV sa členovia ústavu venujú problematike elektronických služieb verejnej správy či autonómnych vozidiel. Taktiež sa venujú problematike kybernetickej bezpečnosti (projekt SK-NIC) a právnym otázkam digitalizácie a robotizácie (Jean Monnet Networks). Členovia ústavu pravidelne publikujú vedecké články v časopisoch, ktoré sú registrované v databáze Web of Science alebo SCOPUS a sú autormi niekoľkých monografií a učebníc.

Riaditeľom ústavu je doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD. a jeho zástupcom je JUDr. Matúš Mesarčík, PhD.

Členovia ústavu: doc. Mgr. Martin Daňko, PhD., Mgr. Rastislav Munk, PhD., JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M., Mgr. Petra Žárská, PhD., LL.M., Mgr. Petra Dražová, PhD., JUDr. Zoltán Gyurász, PhD.

Spolupracujúca doktorandka: Mgr. Jana Cihanová, LL.M.

Externí spolupracovníci:

JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD.

JUDr. Michal Rampášek

 

 

Rozšírená verzia histórie po roku 1989 dostupná TU.