Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva

Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva sa v rámci pedagogického procesu venuje výučbe interdisciplinárnych predmetov, ktorých základ je potrebné hladať v iných právnych odvetviach - najmä v odvetví správneho práva, trestného práva a občianskeho práva. Základným cieľom výučby povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov je ponúknuť študentovi komplexný právny pohľad na problematiku právnej informatiky, počítačového práva, komunikačného práva a mediálneho práva, pričom sa využívajú poznatky z viacerých odvetví práva. Proces výučby prebieha inovatívnym spôsobom, a to riešením právnych prípadov a simulovaných právnych sporov s použitím výpočtovej techniky.

Členovia ústavu sa venujú aj vedeckej činnosti v oblasti svojej pôsobnosti, pričom aktívne vystupujú na zahraničných i slovenských vedeckých konferenciách a zároveň tiež publikujú výsledky svojej práce v zahraničných i slovenských odborných publikáciách.

<output>

=Ustav Katedra ústavného práva sa v rámci pedagogického procesu venuje výučbe viacerých povinných propedeutických predmetov, ktorých zvládnutie má zásadný význam pre progresívny postup v štúdiu iných právnych odvetví. Okrem povinných predmetov katedra v rámci jednotlivých študijných programov vyučuje i ďalšie povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré prispievajú k všestrannej profilácií budúceho absolventa. Primárnym cieľom sprostredkovanej výučby je poskytnúť študentovi efektívnym a komplexným spôsobom dostatok informácií tak, aby získal podrobné znalosti z oblasti ústavného práva ako jedného zo základných právnych odvetví na Slovensku. Kľúčovými sú základné pojmy štátovedy, teória ústavy, základné ústavné inštitúty, podrobná charakteristika ústavných orgánov a vzťahov medzi nimi, a taktiež problematika základných práv a slobôd.

Členovia katedry sa okrem výučby venujú vedeckej práci v oblasti ústavného práva. Hlavným spôsobom vedeckej práce je aktívna účasť v domácich i zahraničných grantových projektoch doplnená o kolektívnu aj individuálnu publikačnú činnosť.

</output>

<output>

Katedra ústavného práva sa v rámci pedagogického procesu venuje výučbe viacerých povinných propedeutických predmetov, ktorých zvládnutie má zásadný význam pre progresívny postup v štúdiu iných právnych odvetví. Okrem povinných predmetov katedra v rámci jednotlivých študijných programov vyučuje i ďalšie povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré prispievajú k všestrannej profilácií budúceho absolventa. Primárnym cieľom sprostredkovanej výučby je poskytnúť študentovi efektívnym a komplexným spôsobom dostatok informácií tak, aby získal podrobné znalosti z oblasti ústavného práva ako jedného zo základných právnych odvetví na Slovensku. Kľúčovými sú základné pojmy štátovedy, teória ústavy, základné ústavné inštitúty, podrobná charakteristika ústavných orgánov a vzťahov medzi nimi, a taktiež problematika základných práv a slobôd.

Členovia katedry sa okrem výučby venujú vedeckej práci v oblasti ústavného práva. Hlavným spôsobom vedeckej práce je aktívna účasť v domácich i zahraničných grantových projektoch doplnená o kolektívnu aj individuálnu publikačnú činnosť.

</output>

<output>

Katedra ústavného práva sa v rámci pedagogického procesu venuje výučbe viacerých povinných propedeutických predmetov, ktorých zvládnutie má zásadný význam pre progresívny postup v štúdiu iných právnych odvetví. Okrem povinných predmetov katedra v rámci jednotlivých študijných programov vyučuje i ďalšie povinne voliteľné a výberové predmety, ktoré prispievajú k všestrannej profilácií budúceho absolventa. Primárnym cieľom sprostredkovanej výučby je poskytnúť študentovi efektívnym a komplexným spôsobom dostatok informácií tak, aby získal podrobné znalosti z oblasti ústavného práva ako jedného zo základných právnych odvetví na Slovensku. Kľúčovými sú základné pojmy štátovedy, teória ústavy, základné ústavné inštitúty, podrobná charakteristika ústavných orgánov a vzťahov medzi nimi, a taktiež problematika základných práv a slobôd.

Členovia katedry sa okrem výučby venujú vedeckej práci v oblasti ústavného práva. Hlavným spôsobom vedeckej práce je aktívna účasť v domácich i zahraničných grantových projektoch doplnená o kolektívnu aj individuálnu publikačnú činnosť.

</output>

Riaditeľ ústavu:

Zástupca riaditeľa ústavu:

Kontakt:

Ústav práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Šafárikovo nám. č. 6

P.O.BOX 313

810 00 Bratislava