Motivácia - odmeňovanie študentov

MOTIVÁCIA - ODMEŇOVANIE ŠTUDENTOV, KTORÍ SA ZAPOJA DO ŠVOČ 2016/2017

1) finančné ceny pre študentov, ktorí sa umiestnia na oceňovaných miestach, a to v podobe jednorazového mimoriadneho štipendia, udeľovaného Právnickou fakultou UK

2) vecné ceny v podobe knižných publikácií od Vydavateľstva C. H. Beck pre študentov, ktorí sa umiestnia na oceňovaných miestach

3) certifikáty o účasti v ŠVOČ pre všetkých študentov, ktorí postúpili na Konferenciu ŠVOČ

4) bodové zvýhodnenie pri udeľovaní internátu a výberovom konaní na mobilitu Erasmus poskytované všetkým študentom, ktorí sa do súťaže aktívne zapoja

5) publikovanie najlepších prác ŠVOČ v zborníku prác ŠVOČ alebo iných odborných publikáciách, vydávaných Právnickou fakultou UK, a prípadná účasť víťaza príslušnej kategórie alebo sekcie ŠVOČ na vedeckých konferenciách, ktorých organizátorom je Právnická fakulta UK (napr. Medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Miľníky práva v stredoeurópskom priestore)

6) ďalšie motivačné zvýhodnenia