Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Motivácia - odmeňovanie študentov

MOTIVÁCIA - ODMEŇOVANIE ŠTUDENTOV, KTORÍ SA ZAPOJA DO ŠVOČ 2018/2019

  1. finančné ceny pre študentov, ktorí sa umiestnia na oceňovaných miestach, a to v podobe jednorazového mimoriadneho štipendia, udeľovaného Právnickou fakultou UK

  2. vecné ceny v podobe knižných publikácií od vydavateľstva Wolters Kluwer pre študentov, ktorí sa umiestnia na oceňovaných miestach

  3. certifikáty o účasti v ŠVOČ pre všetkých študentov, ktorí postúpili na Konferenciu ŠVOČ

  4. bodové zvýhodnenie pri udeľovaní internátu a výberovom konaní na mobilitu Erasmus poskytované všetkým študentom, ktorí sa do súťaže aktívne zapoja

  5. publikovanie najlepších prác ŠVOČ v zborníku prác ŠVOČ alebo iných odborných publikáciách, vydávaných Právnickou fakultou UK, a prípadná účasť víťaza príslušnej kategórie alebo sekcie ŠVOČ na vedeckých konferenciách, ktorých organizátorom je Právnická fakulta UK (napr. Medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Miľníky práva v stredoeurópskom priestore)

  6. ďalšie motivačné zvýhodnenia.