Priebeh ŠVOČ

ČO JE TO ŠVOČ?

Zámerom Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) je dať priestor všetkým študentom, ktorí vo svojom štúdiu či v praxi narazili na zaujímavé právne otázky a chcú na ne hľadať odpovede.

Dáva im príležitosť rozvíjať a prezentovať svoje poznatky z oblasti práva a rozvíjať schopnosti svoje názory na danú problematiku podať i obhájiť pred odbornou verejnosťou.

Projekt ŠVOČ umožňuje „vyniknúť“ všetkým podstatným vlastnostiam, ktoré by mal mať dobrý právnik – precíznosť a dôslednosť, argumentácia, hlboké zvládnutie problematiky, obhájenie si svojho názoru a obstátie pri konfrontácii názorov a najnovších poznatkov.


PRE KOHO JE ŠVOČ URČENÁ?

Do ŠVOČ sa môžu zapojiť všetci študenti Právnickej fakulty UK, bez ohľadu na stupeň a formu štúdia. Študenti sa do ŠVOČ zapájajú na základe vlastného slobodného rozhodnutia. Súťaž je realizovaná formou individuálnej tvorivej činnosti študentov pod odborným dohľadom vysokoškolského pedagóga alebo interného (konzultanta), ktorého si študent sám vyberá. Konzultantom môže byť aj právnik z právnej praxe (napríklad advokát).

Výsledkom ŠVOČ sú práce študentov, pričom tie najlepšie budú prezentované na Konferencii ŠVOČ a odmenené zaujímavými cenami.


AKO SA MÔŽETE ZAPOJIŤ?

Ak vás ŠVOČ zaujala a chcete sa do nej zapojiť svojou prácou, najskôr si zvážte zameranie svojej práce a tému ktorej sa chcete venovať. Následne si vyberte konzultanta spomedzi konzultantov uverejnených na web stránke ŠVOČ, alebo si individuálne dohodnite, že konzultantom bude iný pedagóg Právnickej fakulty UK. S dohodnutým konzultantom prediskutujte tému a zámer svojej práce ŠVOČ. Konzultant vám určite poradí, a nasmeruje vás tým správnym smerom. Taktiež si môžete vybrať niektorú z tém navrhnutých konzultantmi, ktoré sú zverejnené TU

Prihlášku na ŠVOČ v akademickom roku 2017/2018 si študenti nebudú podávať. Do súťaže SVOČ sa zapojíte prostredníctvom odovzdania vypracovanej práce.

Samotnú prácu je potrebné odovzdať najneskôr do 12.3.2018 do rúk tajomníčky Rady ŠVOČ prostredníctvom podateľne Právnickej fakulty UK na 3. posch. v starej budove.  Prácu odovzdávate spolu so sprievodným tlačivom, ktoré musí byť podpísané vašim konzultantom. Sprievodné tlačivo k odovzdaniu práce nájdete TU.


ĎALŠÍ PRIEBEH SÚŤAŽE

Samotnú prácu ŠVOČ je potrebné odovzdať v tlačenej a elektronickej podobe najneskôr do 12.3.2018 tajomníčke Rady ŠVOČ prostredníctvom podateľne Právnickej fakulty UK. Dobre si preštudujte obsahové a formálne náležitosti práce ŠVOČ, ktoré sú uverejnené na tejto web stránke. Odovzdávajú sa dva výtlačky práce v hrebeňovej väzbe spolu s vyplneným sprievodným tlačivom, jeden exemplár práce ŠVOČ v elektronickej verzii vo formáte .doc alebo .docx prostredníctvom E-mailovej adresy Rady ŠVOČ svoc@flaw.uniba.sk, a dva vlastnoručne podpísané výtlačky licenčných zmlúv k práci ŠVOČ, ktorá je prílohou č. 3 k smernici o ŠVOČ. V sprievodnom tlačive deklarujete autorstvo svojej práce ŠVOČ a taktiež vám ho podpisuje konzultant, ktorý tým potvrdzuje, že práca spĺňa obsahové náležitosti a že ste s ním danú prácu konzultovali.

Následne práce ŠVOČ posudzujú oponenti. Ich hodnotenie je podkladom pre hodnotiacu komisiu, a taktiež rozhodujú o splnení podmienok pre postup práce ŠVOČ na Konferenciu ŠVOČ. Študenti sú včas informovaní o tom, či ich práca postupuje alebo nepostupuje na Konferenciu ŠVOČ, a taktiež sú im doručené oponentské posudky, aby sa mohli pripraviť na ďalší priebeh ŠVOČ.

Práce ŠVOČ budú študenti prezentovať na Konferencii ŠVOČ v jednotlivých častiach súťaže ŠVOČ, a to v kategóriách ŠVOČ pre študentov bakalárskeho študijného programu, študentov magisterského študijného programu a študentov doktorandského študijného programu.

V závislosti od tematického zamerania prác, ktoré postúpili na Konferenciu ŠVOČ, môže Rada ŠVOČ dodatočne rozhodnúť o rozdelení kategórií ŠVOČ pre študentov magisterského a doktorandského študijného programu na samostatné sekcie. Rozdelenie sekcie môže odrážať zameranie prác ŠVOČ na konkrétne odvetvie práva (napr. sekcie občianskeho práva, sekcia trestného práva a pod.), alebo môže zodpovedať deleniu na sekciu verejného a sekciu súkromného práva.

Konferencia ŠVOČ, ktorá sa uskutoční v mesiac apríl 2018, je teda zameraná na ústny prejav a argumentačné schopnosti. Pozostáva z prezentácie prác jej autormi - študentmi a napokon aj z rozpravy k prácam, v ktorej kladú otázky k danej práci členovia komisie i prítomná verejnosť. Na základe hodnotiacich kritérií, obsiahnutých v smernici o ŠVOČ, vyberie hodnotiaca komisia v každej kategórii alebo sekcii súťaže najlepšie práce ŠVOČ, ktoré budú ocenené dekanom fakulty na záver konferencie ŠVOČ.


AKO MÁ PRÁCA VYZERAŤ?

Práca ŠVOČ sa má venovať užšej aktuálnej právnej problematike v rozsah 15 -20 normostrán. Obsahové a formálne požiadavky sú podrobne špecifikované na tejto web stránke - pozorne si ich preštudujte.


PREČO SA ZÚČASTNIŤ ŠVOČ?

Hlavným dôvodom, prečo sa zapojiť do ŠVOČ, by mala byť skutočnosť, že máte záujem rozvíjať svoje schopnosti, prezentovať svoje odborné názory a chcete odborne rásť. ŠVOČ vedie študentov k vedeckému mysleniu, tvorivej vedeckej práci a invencii. Zároveň vás naučí prezentácii, obhajobe a argumentácii dosiahnutých výsledkov  na samotnej konferencii ŠVOČ pred komisiou a verejnosťou. Práca môže byť základom, ktorý využijete pri záverečnej práci (bakalárskej alebo diplomovej práci) či rigoróznej práci.

Pre úspešných študentov môže byť ŠVOČ odrazom k perspektívnemu uplatneniu po skončení štúdia, keďže ŠVOČ prebehne za účasti odborníkov z praxe a úspešní študenti budú zvýhodnení pri uchádzaní sa o denné doktorandské štúdium na Právnickej fakulte UK.

V záujme popularizácie súťaže i odmenenia kvalitných prác, ŠVOČ  zahŕňa celý rad motivačných faktorov. Všetci študenti, ktorí odovzdajú kvalitné práce ŠVOČ (hoci nepostúpia na konferenciu ŠVOČ, ale spĺňajú obsahové kritériá), budú bodovo zvýhodnení pri udeľovaní internátu (cca 30 bodov). Študenti, ktorí s prácou postúpia na konferenciu ŠVOČ (bez nutnosti umiestnenia), získajú ešte vyšší počet bodov pri udeľovaní internátu (cca 70 bodov). Podobným spôsobom (dve kategórie) budú študenti zvýhodnení aj pri výberovom konaní na mobilitu Erasmus.

Všetci študenti, ktorých práce postúpia na konferenciu ŠVOČ, budú odmenení vecnými cenami (upomienkové predmety fakulty a knižné publikácie) a dostanú certifikát dokladujúci aktívnu úspešnú účasť na ŠVOČ.

Vedenie Právnickej fakulty UK taktiež môže rozhodnúť o poskytnutí finančného ocenenia vo forme jednorazového mimoriadneho štipendia pre študentov, ktorí sa v rámci ŠVOČ umiestnili na oceňovaných miestach.

Záujmom Právnickej fakulty UK je, aby sa so študentmi, ktorých práce sú excelentné, ďalej pracovalo, aby títo talentovaní študenti dostali priestor na ďalší odborný rast. Preto budú najlepšie práce ŠVOČ publikované v zborníku ŠVOČ a vybraný/í študent/študenti sa budú môcť zúčastniť na vedeckej konferencii poriadanej fakultou (napr. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore), kde vystúpia so svojim príspevkom.


KONTAK PRE OTÁZKY OHĽADOM PRIEBEHU SÚŤAŽE

Ak by ste mali otázky ohľadom priebehu a organizácie ŠVOČ, tieto otázky Vám zodpovie Rada ŠVOČ, ktorá ŠVOČ zabezpečuje a riadi. Kontaktujte nás e-mailom na svoc@flaw.uniba.sk, obratom vám odpovieme.

Tematické zameranie a odborné problémy s témou svojej práce ŠVOČ, prosím, konzultujte priamo so zvoleným konzultantom.