Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Priebeh ŠVOČ

ČO JE TO ŠVOČ?

Zámerom Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) je dať priestor všetkým študentom, ktorí vo svojom štúdiu či v praxi narazili na zaujímavé právne otázky a chcú na ne hľadať odpovede.

Dáva im príležitosť rozvíjať a prezentovať svoje poznatky z oblasti práva a podať i obhájiť svoje názory na danú problematiku pred odbornou verejnosťou. 

Projekt ŠVOČ umožňuje „vyniknúť“ všetkým podstatným vlastnostiam, ktoré by mal mať dobrý právnik – precíznosť a dôslednosť, argumentácia, hlboké zvládnutie problematiky, obhájenie si svojho názoru a obstátie pri konfrontácii názorov a najnovších poznatkov.


PRE KOHO JE ŠVOČ URČENÁ?

Do ŠVOČ sa môžu zapojiť všetci študenti Právnickej fakulty UK bez ohľadu na stupeň a formu štúdia. Študenti sa do ŠVOČ zapájajú na základe vlastného slobodného rozhodnutia.

Písanie práce ŠVOČ až do jej odovzdania sa môže uskutočňovať aj v rámci študijného predmetu, ktorý je súčasťou študijného programu uskutočňovaného na PraF UK.

Súťaž je realizovaná formou individuálnej tvorivej činnosti študentov pod odborným dohľadom vysokoškolského pedagóga alebo interného konzultanta, ktorého si študent sám vyberá. Konzultantom môže byť aj právnik z právnej praxe (napríklad advokát).

Výsledkom ŠVOČ sú práce študentov, pričom tie najlepšie budú prezentované na Konferencii ŠVOČ a odmenené zaujímavými cenami.


ŠTUDIJNÉ PREDMETY K ŠVOČ

Do ŠVOČ sa môžete zapojiť aj prostredníctvom zapísania si výberových predmetov ŠVOČ (v akademickom roku 2018/2019 sú to: Základy vedeckej odbornej činnosti pre právnikov I, Základy vedeckej odbornej činnosti pre právnikov II, Vedecká odborná činnosť pre právnikov I a Vedecká odborná činnosť pre právnikov II). Za vyučujúceho študijného predmetu sa považuje konzultant vašej práce ŠVOČ.

Udelenie kreditov za výberový predmet: Hodnotenie výberových predmetov prebieha po prihlásení práce ŠVOČ do súťaže ŠVOČ. Váš konzultant vám po odovzdaní práce udelí hodnotenie študijného predmetu (A až Fx). Udelenie kreditov nie je podmienené tým, či bude práca pripustená na Konferenciu ŠVOČ, ani ako na nej bude následne hodnotená.

 

 

AKO SA MÔŽETE ZAPOJIŤ?

Ak vás ŠVOČ zaujala a chcete sa do nej zapojiť svojou prácou, najskôr si zvážte zameranie svojej práce a tému, ktorej sa chcete venovať. Následne si vyberte konzultanta spomedzi konzultantov uverejnených na web stránke ŠVOČ, alebo si individuálne dohodnite, že konzultantom bude iný pedagóg Právnickej fakulty UK. S dohodnutým konzultantom prediskutujte tému a zámer svojej práce ŠVOČ. Konzultant vám určite poradí a nasmeruje vás tým správnym smerom. Taktiež si môžete vybrať niektorú z tém navrhnutých konzultantmi, ktoré sú zverejnené TU

Prihlášku na ŠVOČ v akademickom roku 2018/2019 si študenti nebudú podávať. Do súťaže ŠVOČ sa zapojíte prostredníctvom odovzdania vypracovanej práce.

Termín odovzdania samotnej práce v tlačenej podobe je pre akademický rok 2018/2019 nasledovný:

1. pre práce študentov, ktorí majú zapísaní niektorí zo študijných predmetov k ŠVOČ podľa čl. 1 ods. 5 vnútorného predpisu č. 3/2018 Smernica dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty o Študentskej vedeckej odbornej činnosti uskutočňovanej na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, 15. február 2019,

2. pre práce ostatných študentov 8. marec 2019


Práca sa odovzdáva k rukám tajomníčky Rady ŠVOČ prostredníctvom podateľne Právnickej fakulty UK na 1. posch. v starej budove. Dobre si preštudujte obsahové a formálne náležitosti práce ŠVOČ, ktoré sú uverejnené na tejto web stránke.

Odovzdávajú sa:

 

  • dva výtlačky práce v hrebeňovej väzbe spolu s vyplneným sprievodným tlačivom. V tomto tlačive deklarujete autorstvo svojej práce ŠVOČ. Zároveň musí byť podpísané vaším konzultantom, ktorý tým potvrdzuje, že práca spĺňa obsahové náležitosti a že ste s ním danú prácu konzultovali. 
  • jeden exemplár práce ŠVOČ v elektronickej verzii vo formáte .doc alebo .docx prostredníctvom e-mailovej adresy Rady ŠVOČ svoc@flaw.uniba.sk
  • dva vlastnoručne podpísané výtlačky licenčných zmlúv k práci ŠVOČ, ktorá je dostupná v časti Materiály na stiahnutie.

 


ĎALŠÍ PRIEBEH SÚŤAŽE

Po odovzdaní práce ŠVOČ ju posudzujú oponenti. Ich hodnotenie je podkladom pre hodnotiacu komisiu, a taktiež rozhodujú o splnení podmienok pre postup práce ŠVOČ na Konferenciu ŠVOČ. Študenti sú včas informovaní o tom, či ich práca postupuje alebo nepostupuje na Konferenciu ŠVOČ, a taktiež sú im doručené oponentské posudky, aby sa mohli pripraviť na ďalší priebeh ŠVOČ.

Práce ŠVOČ budú študenti prezentovať na Konferencii ŠVOČ v jednotlivých sekciách súťaže ŠVOČ, ktoré určí Rada ŠVOČ.

V závislosti od tematického zamerania prác môže Rada ŠVOČ rozhodnúť o realizovaní ŠVOČ v sekciách podľa odvetví práva (napr. sekcia občianskeho práva, sekcia pracovného práva, a pod., alebo sekcia verejného práva, sekcia súkromného práva). Ak je to možné s ohľadom na počet odovzdaných prác ŠVOČ, vytvára sa samostatná sekcia pre študentov doktorandského štúdia.

Konferencia ŠVOČ, ktorá sa uskutoční na jar v roku 2019 (presný termín ešte upresníme), je teda zameraná na ústny prejav a argumentačné schopnosti. Pozostáva z prezentácie prác jej autormi - študentmi a napokon aj z rozpravy k prácam, v ktorej kladú otázky k danej práci členovia komisie i prítomná verejnosť. Na základe hodnotiacich kritérií, obsiahnutých v smernici o ŠVOČ, vyberie hodnotiaca komisia v každej kategórii alebo sekcii súťaže najlepšie práce ŠVOČ, ktoré budú ocenené dekanom fakulty na záver Konferencie ŠVOČ.


AKO MÁ PRÁCA VYZERAŤ?

Práca ŠVOČ sa má venovať užšej aktuálnej právnej problematike v rozsahu 15 - 20 normostrán. Obsahové a formálne požiadavky sú podrobne špecifikované na tejto web stránke - pozorne si ich preštudujte.


PREČO SA ZÚČASTNIŤ ŠVOČ?

Hlavným dôvodom, prečo sa zapojiť do ŠVOČ, by mala byť skutočnosť, že máte záujem rozvíjať svoje schopnosti, prezentovať svoje odborné názory a chcete odborne rásť. ŠVOČ vedie študentov k vedeckému mysleniu, tvorivej vedeckej práci a invencii. Zároveň vás naučí prezentácii, obhajobe a argumentácii dosiahnutých výsledkov na samotnej konferencii ŠVOČ pred komisiou a verejnosťou. Práca môže byť základom, ktorý využijete pri záverečnej práci (bakalárskej alebo diplomovej práci) či rigoróznej práci.

Pre úspešných študentov môže byť ŠVOČ odrazom k perspektívnemu uplatneniu po skončení štúdia, keďže ŠVOČ prebehne za účasti odborníkov z praxe a úspešní študenti budú zvýhodnení pri uchádzaní sa o denné doktorandské štúdium na Právnickej fakulte UK.

V záujme popularizácie súťaže i odmenenia kvalitných prác, ŠVOČ zahŕňa celý rad motivačných faktorov. Všetci študenti, ktorí odovzdajú kvalitné práce ŠVOČ (hoci nepostúpia na Konferenciu ŠVOČ, ale spĺňajú obsahové kritériá), budú bodovo zvýhodnení pri udeľovaní internátu. Študenti, ktorí s prácou postúpia na Konferenciu ŠVOČ (bez nutnosti umiestnenia), získajú ešte vyšší počet bodov pri udeľovaní internátu. Podobným spôsobom (dve kategórie) budú študenti zvýhodnení aj pri výberovom konaní na mobilitu Erasmus.

Všetci študenti, ktorých práce postúpia na konferenciu ŠVOČ, budú odmenení vecnými cenami (upomienkové predmety fakulty a knižné publikácie) a dostanú certifikát dokladujúci aktívnu úspešnú účasť na ŠVOČ.

Vedenie Právnickej fakulty UK taktiež môže rozhodnúť o poskytnutí finančného ocenenia vo forme jednorazového mimoriadneho štipendia pre študentov, ktorí sa v rámci ŠVOČ umiestnili na oceňovaných miestach.

Záujmom Právnickej fakulty UK je, aby sa so študentmi, ktorých práce sú excelentné, ďalej pracovalo, aby títo talentovaní študenti dostali priestor na ďalší odborný rast. Preto sa vybraný/í študent/študenti budú môcť zúčastniť na vedeckej konferencii usporadúvanej fakultou (napr. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore), kde vystúpia so svojím príspevkom alebo so svojimi prácami postúpia do Česko-slovenského kola ŠVOČ.