Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentské vedecké pomocné sily

Dňa 13. 2. 2023 dekan fakulty vydal novú smernicu o študentskej vedeckej odbornej činnosti uskutočňovanej na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (novú smernicu nájdete tu: VP_2023_03.pdf (uniba.sk)).

Najzásadnejšie novinky v smernici sa týkajú inštitútu študentských pomocných vedeckých síl. Úprava tohto inštitútu bola vložená do Organizačného poriadku fakulty ešte na jeseň, smernica č. 3/2023 ju vykonáva. Tento inštitút môže byť veľmi zaujímavý najmä pre tých študentov, ktorí by po skončení magisterského štúdia mali záujem o doktorandské štúdium.

Čo sú študentské pomocné vedecké sily ("ŠPVS")?

Študenti študijných programov prvého stupňa a druhého stupňa, ktorí boli za ŠPVS vymenovaní dekanom, a ktorých úlohou je najmä podieľať sa na čiastkových úlohách vo vedeckom výskume realizovanom určenou katedrou alebo určeným ústavom PraF UK pod vedením zamestnanca PraF UK, a spracovať pod vedením zamestnanca PraF UK ako konzultanta prácu ŠVOČ.

Ako sa budú ŠPVS vyberať?

Smernica počíta s dvomi spôsobmi, v závislosti od celkového záujmu o tento inštitút medzi učiteľmi a študentmi. Do úvahy prichádza jednoduchší spôsob, a to je dohoda medzi učiteľom a študentom o tom, že študent bude pod vedením učiteľa pôsobiť ako ŠPVS, následne učiteľ podá návrh predsedovi Rady ŠVOČ a študent (ak by neboli nejaké problematické okolnosti, ktoré smernica upravuje) bude za ŠPVS vymenovaný dekanom. V prípade zvýšeného záujmu o ŠPVS sa výber študentských pomocných vedeckých síl môže uskutočňovať formou výberového konania vypísaného vo vzťahu k témam výskumu navrhnutých profesormi alebo docentmi alebo vedúcimi katedier alebo riaditeľmi ústavov, alebo vo vzťahu k miestu alebo miestam ŠPVS na určitej katedre alebo na určitom ústave na základe návrhu príslušného vedúceho alebo riaditeľa. Spôsob uskutočnenia výberového konania a kritériá výberu určí dekan tak, aby zabezpečovali objektívny a nediskriminačný výber najlepších záujemcov. Výberové konanie organizačne zabezpečujú predseda Rady ŠVOČ a tajomník Rady ŠVOČ. V letnom semestri predpokladáme iba "prvé lastovičky", takže zrejme sa pôjde skôr spôsobom výberu formou dohody učiteľa a študenta.

Kto môže viesť študenta ako ŠPVS?

Profesor, docent a odborný asistent pôsobiaci na fakulte. Odborný asistent však môže navrhnúť študenta na ŠPVS a viesť ho iba so súhlasom vedúceho katedry / riaditeľa ústavu.

Čo presne má ŠPVS robiť?

Úlohou ŠPVS je podieľať sa podľa pokynov zamestnanca, ktorý ŠPVS vedie, na čiastkových úlohách vo vedeckom výskume realizovanom určenou katedrou alebo určeným ústavom fakulty, a to najmä:

a) vyhľadávaním zdrojov (literatúra, judikatúra), ich sústreďovaním, štúdiom, kompiláciou poznatkov z nich vyplývajúcich a nadväzujúcou analýzou,

b) zhromažďovaním, spracovaním a predbežnou interpretáciou dát v rámci empirického výskumu,

c) pomocou pri administrácii grantových úloh, pri spracúvaní žiadostí o granty, pri organizovaní vedeckých konferencií a iných vedeckých a odborných podujatí,

d) účasťou na vedeckých konferenciách a iných vedeckých a odborných podujatiach a na stretnutiach výskumných tímov,

e) realizáciou vlastného parciálneho výskumu a spracovaním jeho výsledkov do podoby práce ŠVOČ,

f) účasťou na konferencii ŠVOČ.

Presná náplň činnosti ŠPVS je vecou dohody, ale učitelia boli usmernení, aby študentom dávali také úlohy, ktoré zvládnu, ale zároveň také, ktoré študentovi umožnia niečo sa naučiť o vedeckej činnosti.

Aké materiálne a priestorové zabezpečenie sa spája s pôsobením ŠVPS?

ŠPVS by mali mať možnosť pôsobiť na katedre / ústave v tom zmysle, že sa budú môcť zložiť v kancelárii svojho vedúceho (alebo v inej kancelárii - podľa dohody), budú môcť používať počítač, tlačiareň, spotrebný kancelársky materiál - samozrejme všetko len na účel svojej činnosti ŠPVS. Informácia o tom, že konkrétny študent pôsobí ako ŠPVS, by mala byť na webe katedry / ústavu, na dverách by mal(-a) mať menovku.

Budú ŠPVS finančne ohodnotení?

ŠPVS nebudú v pracovnoprávnom vzťahu, nebudú dostávať odmenu. Ak by to umožňovali finančné možnosti fakulty a ŠPVS dosiahne mimoriadne výsledky v oblasti vedy, je možné navrhnúť ŠPVS mimoriadne štipendium. To však nemožno vnímať ako nárokovateľné, bude to záležať od okolností a možností fakulty.

Aké (ďalšie) benefity budú pre študenta vyplývať zo zapojenia sa do činnosti fakulty ako ŠPVS?

Vyššie sme načrtli benefity v rovine priestorového a materiálno-technického zázemia, ako aj možné vyplatenie štipendia. Benefitom však samozrejme v prvom rade je to, čo sa študent naučí, to, že uvidí, ako robíme na fakulte vedu, ako fungujú výskumné tímy, ako fungujú grantové schémy, bude môcť prísť na konferencie a odborné semináre, bude získavať kontakty. Mal by získať niektoré zručnosti a kompetencie využívané vo vedeckej práci, vo vedeckom písaní. Zapojenie sa študenta do činnosti ŠPVS by malo byť zohľadnené na prijímacom konaní v prípadoch, ak sa bude následne uchádzať o doktorandské štúdium.

Aký je vzťah medzi ŠPVS a štúdiom? Budú za to kredity?

ŠPVS by mala byť (ale nemusí byť) zapísaná na niektorý z výberových predmetov k ŠVOČ (Základy vedeckej odbornej činnosti pre právnikov I a II, Vedecká odborná činnosť pre právnikov I a II), teda ak predmet zapísaný má, a riadne splní svoje úlohy a povinnosti, tak za svoju činnosť získa kredity.

Možno ešte tento semester zapísať ŠPVS na niektorý z vyššie uvedených predmetov?

Áno, ale musí byť vymenovaný / vymenovaná čo najskôr, najlepšie do konca druhého týždňa výučbovej časti semestra.

Aké budú mať ŠPVS povinnosti?

Študent, ktorý bude pôsobiť ako ŠPVS, je povinný

a) sa riadne a s vynaložením najvyššieho úsilia podľa svojich schopností a možností zapájať do aktivít, ktoré sú podľa smernice náplňou činnosti ŠPVS, ktorú umožňujú aktuálne pomery na pracovisku,

b) zachovávať mlčanlivosť ohľadom interných otázok výskumu vo vzťahu k osobám, ktoré do výskumu nie sú oprávnene zapojené,

c) chrániť priestory a majetok PraF UK pred zničením, odcudzením, stratou alebo poškodením, a to najmä priestory a majetok, ktorý užíva v rámci pracoviska,

d) užívať priestory a majetok v rámci pracoviska iba na výkon činnosti ŠPVS a v súlade s pokynmi a usmerneniami svojho vedúceho,

e) vykonať vlastný čiastkový výskum, spracovať jeho výsledky do podoby práce ŠVOČ, prácu ŠVOČ odovzdať a prihlásiť sa do súťaže ŠVOČ a v prípade postupu na konferenciu ŠVOČ zúčastniť sa aktívne na konferencii ŠVOČ; v prípade, že študent na konferenciu ŠVOČ so svojou prácou nepostúpi, je povinný zúčastniť sa jej pasívne (bez prezentovania príspevku).

Aký je vzťah medzi činnosťou ŠPVS a súťažou ŠVOČ?

Napísanie práce ŠVOČ a jej prihlásenie do súťaže a účasť na konferencii ŠVOČ bude patriť medzi základné povinnosti ŠPVS. V rámci tohto akademického roku však ešte ŠPVS ŠVOČ-ku písať nemusí (s ohľadom na neskoršie vydanie smernice), musí však napísať a odovzdať nejaký vedecký alebo odborný článok.