Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Požiadavky na prácu ŠVOČ

OBSAHOVÉ POŽIADAVKY

Práce ŠVOČ musia byť pôvodné, vypracované samostatne autorom (študentom) pod vedením zvoleného konzultanta v súlade so smernicou o ŠVOČ.

Témy (názvy) prác ŠVOČ nie sú vopred zadané. Názov svojej práce si volí študent po dohovore s konzultantom.

Prácou ŠVOČ študent spracováva zvolenú tému na úrovni odbornej a vedeckej štúdie, pričom by mal samostatne získať nové poznatky tvorivou aplikáciou teoretických znalostí. Práca ŠVOČ by sa mala venovať konkrétnemu právnemu problému, či aktuálnej právnej problematike,  spracovanej v rozsahu 15 - 20 normostrán.

Nie je možné predložiť prácu, ktorá už bola obhájená ako záverečná práca (bakalárska a diplomová práca), alebo bola už prihlásená v inej súťaži. Predkladaná práca môže byť následne použitá ako základ pre záverečnú prácu (bakalársku a diplomovú prácu) či rigoróznu prácu. Prekážkou predloženia práce nie je jej predošlé čiastočné publikovanie.

Študent, ktorý vlastnou tvorivou činnosťou vytvoril prácu ŠVOČ, je uvedený v práci ako autor a vzťahuje sa na neho autorský zákon v znení neskorších predpisov (zákon č. 618/2003 Z. z). Žiadna práca nesmie mať charakter plagiátorstva a nesmie narúšať autorské práva iných autorov. Všetky predložené práce ŠVOČ prejdú antiplagiátorským systémom.

Konzultant pred odovzdaním práce ŠVOČ potvrdí študentovi, že jeho práca spĺňa obsahové náležitosti a že študent s ním prácu konzultoval.

 

Dôležité upozornenie: Na práce ŠVOČ odovzdávané a prihlasované do súťaže v akademickom roku 2022/2023, teda napr. na ich obsahové náležitosti, formálne náležitosti, rozsah a pod., sa vzťahuje smernica dekana č. 3/2018. Výnimkou je úprava spôsobu odovzdania práce, na ktorý sa už vzťahuje nová smernica dekana č. 3/2023

FORMÁLNE POŽIADAVKY

Štruktúra práce ŠVOČ obsahuje titulný list, na ktorom je názov fakulty a katedry, téma, autor práce, konzultant, akademický rok a dátum odovzdania práce. Ďalej nasleduje abstrakt, ktorý sumarizuje prácu.

Samotná práca pozostáva z úvodu, hlavného textu, záveru, prehľadu použitej literatúry a príloh. Pre prácu s použitými prameňmi sú záväzné postupy obvyklé vo vedeckej práci.  

Rozsah práce ŠVOČ je spravidla 15 - 20 normostrán samotného jadra práce (písmo Times New Roman, veľkosť 12 bodov, riadkovanie 1,5).  

Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 smernice o ŠVOČ