Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Plénum Alumni klubu

Zhromaždenie členov sa nazýva Plénum Alumni klubu. Jeho zvolanie môže iniciovať prezident klubu, výkonná rada alebo dekan. Každý člen klubu má právo byť pozvaný a zúčastniť sa na tomto zhromaždení. Plénum má právo prijímať uznesenia s deklaratórnym charakterom, ktoré sú platné, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov klubu. Po uplynutí jednej hodiny od začiatku zasadnutia je plénum uznášaniaschopné aj bez tejto podmienky. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje väčšina hlasov prítomných členov klubu.