Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Podmienky členstva

Alumni klub je založený pre absolventov, ktorí majú vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa a úspešne ukončili bakalárske, magisterské, spojené magisterské alebo doktorandské štúdium na PraF UK. Členstvo v Alumni klube je dobrovoľné a noví členovia môžu byť prijatí na základe splnenia podmienok uvedených v štatúte Alumni klubu po preštudovaní štatútu a podaní prihlášky vo forme vyplnenia prihlasovacieho formulára určeného pre kandidátov na členstvo.

Členovia majú rôzne práva, vrátane práva zúčastňovať sa na zasadnutiach Pléna Alumni klubu a na jeho rozhodovaní, práva zúčastňovať sa na podujatiach Alumni klubu a práva na pravidelné informácie o činnosti Alumni klubu a fakulty.

Člen môže na základe odporúčania od jednotlivých členov výkonnej rady a odporúčaní angažovaných členov Alumni klubu alebo na základe odporúčania dekana získať status angažovaného člena. Status angažovaného člena sa udeľuje na základe toho, ako člen klubu prispieva k činnosti fakulty a k jej dobrému menu. Angažovaný člen má právo zúčastňovať sa na všetkých podujatiach klubu, môže byť vymenovaný za prezidenta klubu alebo za člena výkonnej rady a má nárok na ďalšie benefity určené rozhodnutím výkonnej rady.

Členstvo v Alumni klube môže zaniknúť z rôznych dôvodov vrátane vlastnej žiadosti, vylúčenia, nesplnenia požiadaviek alebo právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin.

Alumni klub vedie zoznam svojich členov v zmysle zásad ochrany osobných údajov univerzity.