Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Podmienky členstva

Členstvo v Alumni klube je dobrovoľné a jeho členom sa môže stať len absolvent PraF UK. Absolventom PraF UK sa rozumie osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa a ktorá absolvovala na PraF UK vysokoškolské štúdium bakalárskeho študijného programu, alebo magisterského študijného programu, alebo spojeného magisterského študijného programu, alebo doktorandského študijného programu.

Alumni klub prijíma nových členov do Alumni klubu na základe odporúčaní od jednotlivých členov Výkonnej rady, odporúčaní od jednotlivých členov Alumni klubu, s ktorými vyslovil súhlas aspoň jeden člen Výkonnej rady, alebo na základe odporúčania dekana. Podmienkou pre prijatie je vyslovenie súhlasu kandidáta na členstvo s členstvom v Alumni klube. Vznik členstva nastáva prijatím člena do Alumni klubu Výkonnou radou. Na prijatie za člena nie je právny nárok.

Navrhovaný kandidát na člena Alumni klubu musí taktiež spĺňať podmienku, že ku dňu rozhodovania Výkonnej rady o jeho prijatí vykonával právnickú (alebo aj inú relevantnú) prax po ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa aspoň po dobu 10 rokov.