Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Činnosť Alumni klubu

 

 

Alumni klub je organizácia, ktorá poskytuje absolventom PraF UK príležitosť na udržiavanie a prehĺbenie vzťahov medzi sebou a so svojou Alma Mater. Klub sa snaží posilniť puto medzi absolventmi a fakultou, kde získali svoje vzdelanie a kde si vytvorili trvalé priateľstvá a kontakty.

Hlavným cieľom činnosti Alumni klubu je vytváranie a prehlbovanie väzieb medzi PraF UK a jej absolventmi a medzi absolventmi navzájom. Cieľom klubu je posilňovať pocit spolupatričnosti absolventov s PraF UK a udržovať medzi nimi živé spojenie.

Alumni klub organizuje podujatia pre absolventov PraF UK na pôde fakulty, aby sa mohli navzájom stretávať, zdieľať skúsenosti a nadväzovať nové kontakty. Klub tiež organizuje rôzne aktivity, kde sa môžu absolventi PraF UK aktívne zapojiť a pomôcť podporiť činnosť PraF UK, jej absolventov a študentov.

Okrem toho Alumni klub poskytuje podporu absolventom v rámci ich pracovnej činnosti a podporuje aj činnosť PraF UK. Klub motivuje študentov a asistuje fakulte pri vydávaní publikácií pre členov klubu a absolventov fakulty.

Alumni klub sa tiež zameriava na organizovanie komunikačných aktivít voči svojim členom a absolventom, aby mohli byť informovaní o aktuálnych udalostiach, novinkách a príležitostiach, ktoré sa týkajú fakulty a klubu.

Vďaka svojej činnosti a aktívnosti sa Alumni klub PraF UK stáva významným miestom pre absolventov a fakultu, kde môžu nadviazať a udržiavať kontakty, zdieľať skúsenosti a nápady a podporovať svoju Alma Mater v jej budúcej činnosti.

 

doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

tajomník

Alumni klub

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave