Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Činnosť Alumni klubu

Alumni klub svoju činnosť zameriava najmä na:

  • vytváranie a prehlbovanie väzieb medzi PraF UK a medzi absolventmi fakulty navzájom a na posilňovanie pocitu súnaležitosti absolventov fakulty,
  • organizovanie stretnutí absolventov PraF UK spravidla na pôde fakulty,
  • organizovanie odborno-spoločenských podujatí s aktívnou účasťou absolventov PraF UK pre podporu činnosti PraF UK a jej absolventov,
  • podporu absolventov PraF UK v rámci ich pracovnej činnosti,
  • podporu činnosti PraF UK,
  • motivovanie študentov PraF UK,
  • asistenciu PraF UK pri vydávaní publikácií pre členov Alumni klubu a absolventov PraF UK,
  • organizovanie komunikačných aktivít voči členom Alumni klubu a absolventom PraF UK.