Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zasadnutia Alumni klubu

1. zasadnutie Alumni klubu

1. zasadnutie členov Alumni klubu dňa 8. júna 2017 v Rektorskej sieni

Prvé inauguračné zasadnutie členov Alumni klubu sa uskutočnilo dňa 8.6.2017 v Rektorskej sieni UK v Bratislave. Na stretnutí boli prítomní členovia Alumni klubu spolu s členmi Výkonnej rady Alumni klubu, s prezidentom Alumni klubu JUDr. Oszkárom Világim a dekanom PraF UK doc. JUDr. Eduardom Burdom, PhD. Stretnutie otvoril a prítomných slávnostne privítal dekan PraF UK. Následne prezident Alumni klubu predniesol slávnostný príhovor, ktorý bol zameraný na predstavenie činnosti Alumni klubu v budúcnosti. Na stretnutí boli ďalej prediskutované aj témy súvisiace so súčasnosťou a smerovaním Právnickej fakulty UK, v rámci ktorých dekan predstavil prítomným dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na obdobie rokov 2017 – 2024. Po diskusii a ukončení oficiálnej časti stretnutia boli prítomní pozvaní na raut vo foyer pred Rektorskou sieňou.

2. zasadnutie Alumni klubu

2. zasadnutie členov Alumni klubu dňa 28. septembra 2017 v Rektorskej sieni

Druhé zasadnutie členov Alumni klubu sa uskutočnilo dňa 28.9.2017 v Rektorskej sieni UK v Bratislave. Na stretnutí boli prítomní členovia Alumni klubu spolu s členmi Výkonnej rady Alumni klubu, s prezidentom Alumni klubu a dekanom PraF UK. Čestným hosťom stretnutia bol podpredseda Európskej komisie JUDr. Maroš Šefčovič, PhD., ktorý svojim príhovorom podujatie otvoril. Následne dekan PraF UK informoval prítomných o aktualitách na Právnickej fakulte a o pripravovaných aktivitách fakulty v roku 2018. Po diskusií a ukončení oficiálnej časti boli prítomní pozvaní na raut vo foyer pred Rektorskou sieňou.

3. zasadnutie Alumni klubu

3. zasadnutie členov Alumni klubu dňa 15. februára 2018 v Moyzesovej sieni

Tretie novoročné zasadnutie členov Alumni klubu sa uskutočnilo dňa 15.2.2018 v Moyzesovej sieni na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Na stretnutí boli prítomní členovia Alumni klubu, členovia Výkonnej rady Alumni klubu spolu s pedagogickými zamestnancami PraF UK. Na začiatku zasadnutia, ktoré malo tentokrát skôr spoločenský charakter, privítali všetkých prítomných členovia Výkonnej rady a v neformálnej diskusii krátko predstavili dôvody prečo pôsobia a aktivizujú sa v Alumni klube fakulty. Atmosféru stretnutia dopĺňala živá jazzová kapela. Po diskusií a ukončení oficiálnej časti stretnutia boli prítomní pozvaní na raut, ktorý sa konal v priestoroch Moyzesovej siene.

4. zasadnutie Alumni klubu

4. zasadnutie členov Alumni klubu dňa 7. júna 2018 v Rektorskej sieni

Štvrté zasadnutie členov Alumni klubu sa uskutočnilo dňa 7. júna 2018 v Rektorskej sieni. Na stretnutí boli prítomní členovia Alumni klubu, členovia Výkonnej rady Alumni klubu spolu s pedagogickými zamestnancami PraF UK. Stretnutie otvoril a prítomných privítal prezident Alumni klubu JUDr. Oszkár Világi, zároveň oboznámil prítomných o plánovaných aktivitách Alumni klubu v akademickom roku 2018/2019. Následne dekan fakulty predstavil informácie o činnosti fakulty a aktualitách na fakulte. Čestným hosťom zasadnutia bol prorektor pre legislatívu UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD., ktorý vystúpil s prednáškou na tému ,,Rekodifikácia súkromného práva v Slovenskej republike“. Po prednáške nasledovala diskusia. Po diskusií a ukončení oficiálnej časti boli prítomní pozvaní na raut vo foyer pred Rektorskou sieňou.

5. zasadnutie Alumni klub

5. zasadnutie členov Alumni klubu dňa 5. decembra 2018 v Amfiteátri 

Piate zasadnutie členov Alumni klubu sa uskutočnilo dňa 5. decembra 2018 v Amfiteátri Právnickej fakulty UK v Bratislave. Na stretnutí boli prítomní členovia Alumni klub a členovia Výkonnej rady Alumni klubu spolu s členmi vedenia a pedagogickými zamestnancami PraF UK. Stretnutie otvoril a prítomných privítal tajomník Alumni klubu JUDr. Ondrej Laciak, PhD. Následne dekan fakulty priblížil prítomným členom informácie o aktuálnom dianí na fakulte a tiež ich oboznámil o plánovaných aktivitách Alumni klubu v roku 2019. Čestným hosťom zasadnutia bol prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., ktorý vystúpil s prednáškou na tému ,,Algoritmizácia práce právnikov“. Po prednáške nasledovala diskusia. Po diskusií a ukončení oficiálnej časti boli prítomní pozvaní na raut v priestoroch pred Amfiteátrom.

6. zasadnutie Alumni klubu

6. zasadnutie členov Alumni klubu dňa 3. apríla 2019 v Rektorskej sieni

Šieste zasadnutie členov Alumni klubu sa uskutočnilo dňa 3. apríla 2019 v Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave. Na stretnutí boli prítomní členovia Alumni klub a členovia Výkonnej rady Alumni klubu spolu s členmi vedenia a pedagogickými zamestnancami PraF UK. Stretnutie otvoril a prítomných privítal prezident Alumni klubu JUDr. Oszkár Világi a tajomník Alumni klubu JUDr. Ondrej Laciak, PhD. Riaditeľka ústavu klinického právneho vzdelávania JUDr. Zuzana Illýová, PhD. informovala prítomných členov o pripravovanej medzinárodnej konferencii s názvom ENCLE 2019 – European Network for Clinical Legal Education and International Journal of Clinical Legal Education Conference 2019, ktorá sa uskutoční na PraF UK v dňoch 3. – 5. júla 2019. S prezentáciou ďalej vystúpili aj študenti magisterského študijného programu PraF UK, ktorí predstavili prítomným svoje vízie ohľadom pripravovaného spolku študentov PraF UK (Komora študentov práva), ktorý by mal v budúcnosti úzko spolupracovať s Alumni klubom fakulty. Následne dekan fakulty priblížil členom informácie o aktuálnom dianí na fakulte a tiež ich oboznámil s plánovanými aktivitami Alumni klubu v nasledujúcich mesiacoch. Čestným hosťom zasadnutia bol JUDr. Lajos Mészáros, ktorý vystúpil s prednáškou na tému ,,Ochrana ústavnosti v Slovenskej republike“. Po prednáške nasledovala diskusia, po ukončení oficiálnej časti stretnutia boli prítomní pozvaní na raut v priestoroch pred Rektorskou sieňou.