Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zasadnutia Alumni klubu

1. zasadnutie Alumni klubu

1. zasadnutie členov Alumni klubu dňa 8. júna 2017 v Rektorskej sieni

Prvé inauguračné zasadnutie členov Alumni klubu sa uskutočnilo dňa 8.6.2017 v Rektorskej sieni UK v Bratislave. Na stretnutí boli prítomní členovia Alumni klubu spolu s členmi Výkonnej rady Alumni klubu, s prezidentom Alumni klubu JUDr. Oszkárom Világim a dekanom PraF UK doc. JUDr. Eduardom Burdom, PhD. Stretnutie otvoril a prítomných slávnostne privítal dekan PraF UK. Následne prezident Alumni klubu predniesol slávnostný príhovor, ktorý bol zameraný na predstavenie činnosti Alumni klubu v budúcnosti. Na stretnutí boli ďalej prediskutované aj témy súvisiace so súčasnosťou a smerovaním Právnickej fakulty UK, v rámci ktorých dekan predstavil prítomným dlhodobý zámer rozvoja Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na obdobie rokov 2017 – 2024. Po diskusii a ukončení oficiálnej časti stretnutia boli prítomní pozvaní na raut vo foyer pred Rektorskou sieňou.

2. zasadnutie Alumni klubu

2. zasadnutie členov Alumni klubu dňa 28. septembra 2017 v Rektorskej sieni

Druhé zasadnutie členov Alumni klubu sa uskutočnilo dňa 28.9.2017 v Rektorskej sieni UK v Bratislave. Na stretnutí boli prítomní členovia Alumni klubu spolu s členmi Výkonnej rady Alumni klubu, s prezidentom Alumni klubu a dekanom PraF UK. Čestným hosťom stretnutia bol podpredseda Európskej komisie JUDr. Maroš Šefčovič, PhD., ktorý svojim príhovorom podujatie otvoril. Následne dekan PraF UK informoval prítomných o aktualitách na Právnickej fakulte a o pripravovaných aktivitách fakulty v roku 2018. Po diskusií a ukončení oficiálnej časti boli prítomní pozvaní na raut vo foyer pred Rektorskou sieňou.

3. zasadnutie Alumni klubu

3. zasadnutie členov Alumni klubu dňa 15. februára 2018 v Moyzesovej sieni

Tretie novoročné zasadnutie členov Alumni klubu sa uskutočnilo dňa 15.2.2018 v Moyzesovej sieni na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Na stretnutí boli prítomní členovia Alumni klubu, členovia Výkonnej rady Alumni klubu spolu s pedagogickými zamestnancami PraF UK. Na začiatku zasadnutia, ktoré malo tentokrát skôr spoločenský charakter, privítali všetkých prítomných členovia Výkonnej rady a v neformálnej diskusii krátko predstavili dôvody prečo pôsobia a aktivizujú sa v Alumni klube fakulty. Atmosféru stretnutia dopĺňala živá jazzová kapela. Po diskusií a ukončení oficiálnej časti stretnutia boli prítomní pozvaní na raut, ktorý sa konal v priestoroch Moyzesovej siene.

4. zasadnutie Alumni klubu

4. zasadnutie členov Alumni klubu dňa 7. júna 2018 v Rektorskej sieni

Štvrté zasadnutie členov Alumni klubu sa uskutočnilo dňa 7. júna 2018 v Rektorskej sieni. Na stretnutí boli prítomní členovia Alumni klubu, členovia Výkonnej rady Alumni klubu spolu s pedagogickými zamestnancami PraF UK. Stretnutie otvoril a prítomných privítal prezident Alumni klubu JUDr. Oszkár Világi, zároveň oboznámil prítomných o plánovaných aktivitách Alumni klubu v akademickom roku 2018/2019. Následne dekan fakulty predstavil informácie o činnosti fakulty a aktualitách na fakulte. Čestným hosťom zasadnutia bol prorektor pre legislatívu UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD., ktorý vystúpil s prednáškou na tému ,,Rekodifikácia súkromného práva v Slovenskej republike“. Po prednáške nasledovala diskusia. Po diskusií a ukončení oficiálnej časti boli prítomní pozvaní na raut vo foyer pred Rektorskou sieňou.

5. zasadnutie Alumni klub

5. zasadnutie členov Alumni klubu dňa 5. decembra 2018 v Amfiteátri 

Piate zasadnutie členov Alumni klubu sa uskutočnilo dňa 5. decembra 2018 v Amfiteátri Právnickej fakulty UK v Bratislave. Na stretnutí boli prítomní členovia Alumni klub a členovia Výkonnej rady Alumni klubu spolu s členmi vedenia a pedagogickými zamestnancami PraF UK. Stretnutie otvoril a prítomných privítal tajomník Alumni klubu JUDr. Ondrej Laciak, PhD. Následne dekan fakulty priblížil prítomným členom informácie o aktuálnom dianí na fakulte a tiež ich oboznámil o plánovaných aktivitách Alumni klubu v roku 2019. Čestným hosťom zasadnutia bol prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., ktorý vystúpil s prednáškou na tému ,,Algoritmizácia práce právnikov“. Po prednáške nasledovala diskusia. Po diskusií a ukončení oficiálnej časti boli prítomní pozvaní na raut v priestoroch pred Amfiteátrom.

6. zasadnutie Alumni klubu

6. zasadnutie členov Alumni klubu dňa 3. apríla 2019 v Rektorskej sieni

Šieste zasadnutie členov Alumni klubu sa uskutočnilo dňa 3. apríla 2019 v Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave. Na stretnutí boli prítomní členovia Alumni klub a členovia Výkonnej rady Alumni klubu spolu s členmi vedenia a pedagogickými zamestnancami PraF UK. Stretnutie otvoril a prítomných privítal prezident Alumni klubu JUDr. Oszkár Világi a tajomník Alumni klubu JUDr. Ondrej Laciak, PhD. Riaditeľka ústavu klinického právneho vzdelávania JUDr. Zuzana Illýová, PhD. informovala prítomných členov o pripravovanej medzinárodnej konferencii s názvom ENCLE 2019 – European Network for Clinical Legal Education and International Journal of Clinical Legal Education Conference 2019, ktorá sa uskutoční na PraF UK v dňoch 3. – 5. júla 2019. S prezentáciou ďalej vystúpili aj študenti magisterského študijného programu PraF UK, ktorí predstavili prítomným svoje vízie ohľadom pripravovaného spolku študentov PraF UK (Komora študentov práva), ktorý by mal v budúcnosti úzko spolupracovať s Alumni klubom fakulty. Následne dekan fakulty priblížil členom informácie o aktuálnom dianí na fakulte a tiež ich oboznámil s plánovanými aktivitami Alumni klubu v nasledujúcich mesiacoch. Čestným hosťom zasadnutia bol JUDr. Lajos Mészáros, ktorý vystúpil s prednáškou na tému ,,Ochrana ústavnosti v Slovenskej republike“. Po prednáške nasledovala diskusia, po ukončení oficiálnej časti stretnutia boli prítomní pozvaní na raut v priestoroch pred Rektorskou sieňou.

 

 

7. zasadnutie Alumni klubu

<output>6. zasadnutie členov Alumni klubu dňa 3. apríla 2019 v Rektorskej sieni</output>

Siedme zasadnutie členov Alumni klubu dňa 16. novembra 2023 v Súdnej sieni

V priestoroch PraF UK sa vo štvrtok podvečer 16. novembra 2023 konalo 7. zasadnutie členov Alumni klubu fakulty. Na stretnutí boli prítomní členovia Výkonnej rady Alumni klubu a členovia klubu spolu s členmi vedenia a pedagogickými zamestnancami PraF UK. Zasadnutie otvoril a prítomných privítal prezident Alumni klubu JUDr. Oszkár Világi PhD. Zdôraznil význam fungovania klubu a po odmlke štyroch rokov, keď sa pre pandémiu COVID-19 nekonalo žiadne zasadnutie, vyjadril očakávanie aktívneho zapájania sa klubu do aktivít PraF UK, aby sa tak členovia klubu podieľali na zachovaní hodnôt právnického vzdelávania.

Následne sa slova ujal dekan PraF UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. Nadviazal na slová prezidenta a upresnil, že zasadnutia členov klubu sa budú konať trikrát do roka, a to dvakrát v letnom semestri a raz v zimnom. Prítomných upovedomil, že fakulta v rámci príprav svojich akcií (konferencií, panelových diskusií, workshopov) vždy posiela pozvánky aj členom klubu. V príhovore poukázal na dve zásadné veci – prvou je reformácia študijného programu, pričom aktuálne sú to už dva ukončené ročníky absolventov, ktorých výučba bola zameraná na praktické riešenia vo vzdelávaní. Zdôraznil, že na bakalársky program eviduje fakulta pochvalné reakcie, a to  ako od študentov, tak i z praxe prichádzajú reakcie na dobrú pripravenosť absolventov. Reforma magisterského štúdia bola do veľkej miery poznačená pandémiou COVID-19 a práve aplikované predmety – interdisciplinárne, ktoré majú smerovať k väčšej schopnosti študenta pracovať s právnymi textami, verejne vystupovať, či písať podania, žaloby, odôvodnenia rozhodnutí, potrebujú nastaviť na želanú úroveň. Práve preto potrebuje fakulta spätnú väzbu od zabehnutých skúsených absolventov z praxe. Druhou dôležitou záležitosťou je pre vedenie fakulty sfunkčnenie budovy na Vajanského nábreží oproti UK, ktorú fakulta získala v roku 2019 a rekonštrukčné práce by sa mali začať na jeseň roka 2024. Dekan vyzval prítomných na diskusiu a podporu vo veci rekonštrukcie a privíta priestor aj na osobné stretnutia a rozhovory.

Slova sa ujal aj tajomník Alumni klubu JUDr. Ondrej Laciak, ktorý celé podujatie moderoval, a následne vyzval prodekana pre vzťahy s verejnosťou Mgr. Maroša Pavloviča, PhD., L.MM., aby zhodnotil činnosť klubu za rok 2023 a predstavil víziu na rok 2024. Prodekan Pavlovič zdôraznil najmä otvorenosť členstva klubu pre všetkých absolventov PraF UK, a to, že jeho členovia sú vždy vítaní na všetkých podujatiach fakulty. Vyzdvihol najvýznamnejšiu udalosť roka fakulty, ktorou je organizovanie medzinárodnej vedeckej právnickej konferencie „Bratislavské právnické fórum“, pričom tohtoročný 9. ročník sa usporiadal pod záštitou Alumni klubu PraF UK. Konferenciu prezentoval ako najväčšiu právnickú konferenciu v priestore strednej Európy, pričom tento ročník sa v plenárnej sekcii zameral na dve panelové diskusie aktuálnych tém – jedna v oblasti práva informačných technológií a druhá v oblasti trestného práva, čo malo veľký pozitívny ohlas zo strany účastníkov. Prodekan ďalej prítomných upovedomil o zavedení „odznaku absolventa“, ktorý sa v októbri tohto roka slávnostne odovzdal absolventom na magisterských promóciách, čo malo veľký vplyv na nárast členov Alumni klub. Zároveň v rámci budovania identity člena klubu sa zaviedol aj „odznak člena klubu“, ktorý prítomní dostali na konci tohto zasadnutia. Informoval aj o príprave prvého ročníka ročenky Alumni klubu PraF UK, kde sa zhodnotí činnosť klubu za rok 2023, v rozhovoroch sa predstavia významní absolventi fakulty a iné. Ročenka vyjde koncom tohto roka a členom klubu sa zašle poštou v priebehu januára 2024.

Následne v druhej časti 7. zasadnutia Alumni klubu prebehla panelová diskusia na tému „Vplyv judikatúry ESĽP na právnu úpravu rodiny“, na ktorú prijali pozvanie ombudsman JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M., odborná asistentka z Katedry občianskeho práva PraF UK Mgr. Petronela Luprichová Cvengrošová, PhD. a prof. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. z Katedry ústavného práva PraF UK.

<output>6. zasadnutie Alumni klubu </output>

8. zasadnutie Alumni klubu

Ôsme zasadnutie členov Alumni klubu dňa 15. apríla 2024 v Súdnej sieni

V pondelok 15. apríla sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave konala panelová diskusia organizovaná Alumni Klubom PraF UK na tému „Trendy regulácie inovácií v investovaní s osobitným dôrazom na kryptoaktíva, crowdfunding, ostatné inovácie a regulačné výzvy a riziká“. Alumni klub PraF UK pozval významných odborníkov z oblasti práva, finančníctva a podnikania, ktorí predostreli svoje znalosti a názory na súčasný stav a budúcnosť regulácie nových investičných nástrojov.

Keďže šlo o prvé tohtoročné stretnutie členov Alumni klubu PraF UK, v úvode sa slova ujal prodekan Maroš Pavlovič, aby predstavil bohatý harmonogram podujatí klubu na tento rok. Prítomných informoval, že už začiatkom mája sa na pôde PraF UK zrealizuje podujatie „Deň príležitostí“ určené pre študentov, aby sa oboznámili s memorandovými partnermi fakulty. Mesiac máj prinesie ďalšiu panelovú diskusiu, tentokrát zameranú na zmeny v trestnej politike. Snahou klubu bude aj vytvorenie oddychovej „Alumni zóny“ pre študentov v priestoroch fakulty. Najväčšou udalosťou fakulty organizovanou v spolupráci s Alumni klubom bude septembrová konferencia „Bratislavské právnické fórum 2024“. „Konferencia bude oslavovať desiate výročie, preto by sme toto podujatie radi pripravili v čo najširšom medzinárodnom rámci. Do diskusií oslovujeme predsedov najvyšších súdov, ministrov spravodlivosti, generálnych prokurátorov, či predsedov advokátskych komôr“, zhrnul prodekan Pavlovič. Činnosť klubu sa v mesiaci október, tak ako v minulom roku, opäť zameria na environmentálnu akciu, a to výsadbu stromčekov. Témou novembrovej panelovej diskusie bude problematika realít a s rokom 2024 sa členovia rozlúčia vianočným benefičným večierkom. O všetkých podujatiach budú členovia v predstihu informovaní.

Slova sa následne ujala moderátorka panelovej diskusie Simona Heseková, docentka z Katedry finančného práva. Hlavným bodom bol súčasný stav regulácie kryptoaktív na finančnom trhu, a to ako z pohľadu vedeckej oblasti – Yana Daudrikh, docentka na Katedre finančného práva PraF UK, tak i z pohľadu Ministerstva financií SR – Martin Peter, riaditeľ Odboru bankovníctva a do tretice z pohľadu podnikateľského sektora – Peter Varga, partner advokátskej kancelárie Highgate Law Tax a CEO. Martin Peter vyzdvihol význam nového Nariadenia MiCA, ktoré predstavuje významné zjednotenie právnej úpravy kryptoaktív v EÚ a ktoré so sebou prinesie výraznú konsolidáciu na trhu aj medzi poskytovateľmi služieb kryptoaktív, čo súvisí predovšetkým so samotnou náročnosťou povoľovacieho konania oproti súčasnému výkonu tejto činnosti len na podklade viazanej živnosti. Predstavil Národnú banku Slovenska ako dôležitý orgán dohľadu a zároveň jej právomoc vydávať povolenia subjektom na poskytovanie služieb v tejto oblasti. Účinnosť Nariadenia MiCA je naplánovaná na koniec roka 2024.

Peter Varga poukázal na kritický rok 2017, keď bolo zaznamenaných mnoho podvodov pri investícii do kryptoaktív, čo vyvolalo potrebu sprísnenia regulačného rámca týchto investícii. Víta Nariadenie MiCA, očakáva najmä vyčistenie trhu poskytovateľov týchto finančných služieb, ale zároveň upozorňuje, že nariadenie sa nevzťahuje na celú paletu kryptoaktív a že ide o veľmi dynamické prostredie, ktorému je potrebné sa neustále prispôsobovať. „Nové technológie menia spôsob, akým sa investuje, preto bude kľúčové, aby regulačné orgány boli schopné rýchlo reagovať na tieto zmeny a zároveň bude potrebné zamerať sa na podporu inovácie a konkurencieschopnosti“, dodal Varga.

Docentka Daudrikh sa okrem iného zamerala na to, že anonymita emitenta by mala byť minulosťou  a priblížila pojem „biely doklad“ (Whitepaper), ktorý obsahuje všeobecné informácie o emitentovi – čiže  osobe, ktorá ponúka kryptoaktíva, alebo o osobe žiadajúcej o prijatie na obchodovanie, o projekte, ktorý sa má realizovať s použitím získaného základného imania, o verejnej ponuke kryptoaktív alebo o ich prijatí na obchodovanie, o právach a povinnostiach spojených s kryptoaktívami, o základnej technológii používanej pri takýchto kryptoaktívach a o príslušných predvídateľných rizikách. 

Ďalším dôležitým bodom diskusie bol crowdfunding. Pozvaní odborníci zhodnotili, že crowdfunding je dôležitým nástrojom pre startupy, ale vyžaduje si prísnu reguláciu na zabránenie možných zneužití.