Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výhody členstva

Šport a rekreácia

Členovia Alumni klubu môžu využívať priestory telocvične v rámci voľných kapacít. PraF UK taktiež  organizuje rôzne športové podujatia, na ktorých je účasť členov Alumni klubu vítaná. Členovia Alumni klubu môžu organizovať aj vlastné oficiálne športové akcie.

Prenájom fakultných priestorov

PraF UK disponuje priestormi, ktoré môže členom Alumni klubu prenajať alebo po dohode poskytnúť zdarma. Ide o miestnosti s kapacitami pre menšie stretnutia, ale aj prednáškové miestnosti s potrebným technickým vybavením.

Kurzy ďalšieho vzdelávania

PraF UK ponúka niekoľko programov celoživotného vzdelávania, ktoré sú vhodné pre členov Alumni klubu. Ide najmä o kurzy ďalšieho vzdelávania či dvojročné rozširujúce štúdium realizované v rámci Diplomatickej akadémie Karola Rybárika. Členovia Alumni klubu sa taktiež môžu na realizácii programov celoživotného vzdelávania podieľať aj aktívne, čo znamená, že jednotlivé kurzy ďalšieho vzdelávania by mohli viesť.

Job Fair

Každoročne sa na pôde PraF UK uskutočňuje veľtrh pracovných príležitostí pre študentov práva, v rámci ktorého predstavia advokátske kancelárie, štátne orgány a rôzne firmy svoju činnosť a poskytnú potenciálnym uchádzačom o zamestnanie potrebné a užitočné informácie. Členovia Alumni klubu sú vítaní prezentovať svojich zamestnávateľov, resp. svoje firmy na tomto podujatí.

Priama komunikácia so študentmi

Členovia Alumni klubu sa budú môcť zapojiť do klinických foriem vzdelávania, kde budú mať možnosť so študentmi priamo komunikovať. Priama interakcia so študentmi môže byť pre obe strany obohacujúca v zmysle rôznych pohľadov na danú problematiku, ako aj spolupráce s budúcimi absolventmi.

Konferencie vedeckého charakteru

Členovia Alumni klubu sa môžu zúčastniť na fakultných vedeckých konferenciách ako aktívni či pasívni účastníci. PraF UK každoročne organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Bratislavské právnické fórum, ako aj konferenciu pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s názvom Míľniky práva v stredoeurópskom priestore.

VÝHODY ČLENSTVA PODĽA JEDNOTLIVÝCH STUPŇOV ČLENSTVA