Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednášky

Vývoj ústavného a správneho práva na území Slovenska

1. týždeň: Pojem, predmet, periodizácia, terminológia (Miroslav Lysý)

2. týždeň: Vzťah ústavného a medzinárodného práva I (Miroslav Lysý)

3. týždeň: Vzťah ústavného a medzinárodného práva II (Miroslav Lysý)

4. týždeň: Pramene ústavného práva na Slovensku I (Miroslav Lysý)

5. týždeň: Pramene ústavného práva na Slovensku II (Miroslav Lysý)

6. týždeň: Práva, slobody a povinnosti (Miroslav Lysý)

7. týždeň: Zhromaždenia, snemy, parlamenty (Miroslav Lysý)

8. týždeň: Hlava štátu (Miroslav Lysý)

9. týždeň: Vláda (Miroslav Lysý)

10. týždeň: Vývoj súdnej moci a kontroly ústavnosti (Miroslav Lysý)

11. týždeň: Štátne formy (Miroslav Lysý)

12. týždeň: Vývoj miestnej správy na Slovensku do roku 1918 (Miroslav Lysý)

13. týždeň: Vývoj miestnej správy na Slovensku po roku 1918 (Miroslav Lysý)

Vývoj súkromného a trestného práva na území Slovenska

1. týždeň: Pojem, predmet, periodizácia a terminológia (Miroslav Lysý)

2. týždeň: Archaické a feudálne občianske právo I. Všeobecná časť (Miroslav Lysý) 

3. týždeň: Archaické a feudálne občianske právo II. Vecné, záväzkové a dedičské právo (Miroslav Lysý)

4. týždeň: Moderné občianske právo I. Vývoj od 19. storočia po rok 1945 (Miroslav Lysý)

5. týždeň: Moderné občianske právo II. Vývoj po roku 1945 (Miroslav Lysý)

6. týždeň: Zásahy štátu do vlastníckych vzťahov, reštitúcia a privatizácia (Miroslav Lysý)

7. týždeň: Rodinné právo (Miroslav Lysý)

8. týždeň: Obchodné právo (Miroslav Lysý)

9. týždeň: Pracovné právo (Miroslav Lysý)

10. týždeň: Archaické a feudálne trestné právo (Miroslav Lysý)

11. týždeň: Trestné právo od 18. storočia po prvú polovicu 20. storočia (Miroslav Lysý)

12. týždeň: Trestné právo po roku 1948 (Miroslav Lysý)

Dejiny súkromného práva

1. týždeň: Úvod (Matej Mlkvý) 

2. týždeň: Recepcia rímskeho práva (Matej Mlkvý) 

3. týždeň: Dejiny kánonického práva (Matej Mlkvý) 

4. týždeň: Dejiny angloamerického práva (Matej Mlkvý) 

5. týždeň: Éra kodifikácií (Matej Mlkvý) 

6. týždeň: Vývoj inštitútov osobného práva (Matej Mlkvý) 

7. týždeň: Vývoj inštitútov rodinného práva (Matej Mlkvý) 

8. týždeň: Vývoj inštitútov vecných práv (Matej Mlkvý) 

9. týždeň: Vývoj inštitútov dedičského práva (Matej Mlkvý) 

10. týždeň: Vývoj inštitútov zmluvných záväzkov (Matej Mlkvý) 

11. týždeň: Vývoj inštitútov kvázi zmluvných, deliktuálnych a kvázi-deliktuálnych záväzkov (Matej Mlkvý) 

12. týždeň: Vývoj inštitútov obchodného práva (Matej Mlkvý) 

Dejiny verejného práva

1. týždeň: Úvod do dejín verejného práva (Ján Sombati) - stream

2. týždeň: Verejné právo v podmienkach antických gréckych mestských štátov (Ján Sombati) - stream

3. týždeň: Vývoj formy antického rímskeho štátu a formovanie rímskeho ius publicum (Ján Sombati) - stream

4. týždeň: Centralizované monarchie raného stredoveku a formovanie vzťahu cirkvi a štátu pod vplyvom šírenia kresťanstva (Ján Sombati) - stream

5. týždeň: Stredoveký koncept verejného práva v európskych monarchiách obdobia vrcholného a neskorého stredoveku (Ján Sombati) - stream

6. týždeň: Hlavné trendy vo vývoji trestného práva a trestného procesu od stredoveku do konca 19. storočia (Ján Sombati) - stream; stream

7. týždeň: Absolutizmus a rôzne podoby absolutistických monarchií na európskom kontinente (Ján Sombati) - stream

8. týždeň: Pôvod a vývoj konceptu základných ľudských práv a slobôd (Ján Sombati) - stream

9. týždeň: Vývoj parlamentnej konštitučnej monarchie v Anglicku od druhej polovice 17. storočia do konca 20. storočia (Ján Sombati) - stream

10. týždeň: Vývoj republikánskej formy vlády a zloženého štátu v podmienkach Spojených štátov amerických (Ján Sombati) - stream

11. týždeň: Ústavný vývoj Francúzska od Veľkej francúzskej revolúcie do vyhlásenia piatej republiky (Ján Sombati) - stream

Súkromnoprávna komparatistika

1. týždeň: Románske právne systémy (Matej Mlkvý)

2. týždeň: Rakúske právo (Matej Mlkvý)

3. týždeň: Nemecké a švajčiarske právo (Matej Mlkvý)

4. týždeň: Anglo-americké právo (Matej Mlkvý)

5. týždeň: Inštitúty všeobecnej časti (Matej Mlkvý)

6. týždeň: Rodinné právo (Matej Mlkvý)

7. týždeň: Vecné právo (Matej Mlkvý)

8. týždeň: Dedičské právo (Matej Mlkvý)

9. týždeň: Zmluvné právo (Matej Mlkvý)

10. týždeň: Kvázi-zmluvné, deliktuálne a kvázi-deliktuálne záväzky (Matej Mlkvý)

Verejnoprávna komparatistika