Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky je nástupcom historicko-právnych seminárov z obdobia založenia Právnickej fakulty Univerzity Komenského, neskôr pretransformovaných na ústavy a následne na katedry. Dlhodobým názvom pracoviska bola katedra dejín štátu a práva a neskôr katedra právnych dejín. V súčasnosti na katedre pôsobia pedagogicky i vedecky jeden profesor, dvaja docenti a traja odborní asistenti. Na výučbe sa rovnako podieľajú aj doktorandi. Zamestnanci katedry úzko spolupracujú so všetkými ďalšími pracoviskami fakulty. V pedagogickej práci je to najmä s ústavom klinického právnického vzdelávania a s katedrou rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva. Spoločný študijný program teória a dejiny štátu a práva katedra zabezpečuje spolu s katedrou teórie práva a filozofie práva. Zamestnanci katedry zabezpečujú výučbu vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia v predmetoch pokrývajúcich oblasť slovenských právnych dejín, svetových právnych dejín a porovnávacieho práva.

Vedúci katedry:

 • prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Zástupca vedúceho katedry:

 • doc. Mgr. et Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.

 

Študentské pomocné vedecké sily:

 • Bc. Kristína Nagyová
 • Bc. Michaela Satmáryová

 

Kontakt:

 • tel.: +421 2 9012 2088
 • miestnosti: 308 - 309 SB, 412 - 415 SB
 • adresa:
  Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
  Univerzita Komenského, Právnická fakulta
  Šafárikovo námestie č. 6
  P. O. BOX 313
  810 00 Bratislava