Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky

Katedra patrí k zakladajúcim vedeckým a pedagogickým ustanovizniam fakulty a pôsobí nepretržite od roku 1921. Za obdobia 1. Československej republiky bola výučba historickoprávnych predmetov (rímske právo, cirkevné právo, dejiny verejného a súkromného práva v strednej Európe a dejiny práva v Československu) realizovaná v prvom študijnom oddiele (historickoprávnom), ktorý bol zakončený historickoprávnou skúškou. Výučbu zabezpečovali inštitucionálni predchodcovia katedry - Seminár rímskeho práva (prof. Sommer, Vážny, Boháček, Budil), Seminár cirkevného práva (prof. Bušek, Knappek), Seminár dejín stredoeurópskeho práva (prof. Horna, Rauscher), Seminár dejín československého a slovanského práva (prof. Horna) a Seminár slovanského práva (prof. Markov). V povojnovom období výučbu historickoprávnych predmetov realizovali Ústav rímskeho práva (prof. Rebro), Ústav dejín práva v strednej Európe a slovanských dejín (prof. Markov) a Ústav slovanských práv (prof. Markov). Od roku 1950 bola vytvorená jednotná Katedra teórie a dejín štátu a práva (doc. Lipscher, doc. Vietor) a od roku 1956 samostatná Katedra dejín štátu a práva (neskôr Katedra právnych dejín). Z významných osobností, ktoré v minulosti pôsobili na tejto katedre treba inter alia spomenúť prof. Vietora, prof. Siváka, prof. Blaha, prof. Klimka, prof. Mertanovú, prof. Beňu, prof. Vojáčeka, doc. Železkovovú, doc. Kunovú, doc. Bíleho a doc. Nemca.

Rozhodnutím dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dňa 1. marca 2015 prebrala katedra aj výučbu všetkých komparatívnoprávnych predmetov na fakulte, čím nadviazala na činnosť Katedry porovnávacej právovedy. Svojou bádateľskou prácou katedra vedecky garantuje a pedagogicky zabezpečuje výučbu povinných predmetov prvého stupňa študijného programu právo (Právnych dejín Slovenska I a II), povinne voliteľných predmetov (Dejiny verejného práva, Dejiny súkromného práva a Svetové právne systémy) a širokej škály voliteľných predmetov, z ktorých sa významná časť realizuje v anglickom jazyku. Katedra realizuje aj oprávnenia uskutočňovať rigorózne konanie, na základe ktorého je uchádzačom po úspešne zloženej skúške priznaný titul „doktor práv“ (JUDr., pôvodne „juris utriusque doctor“, teda doktor obojakého práva).

Členovia katedry ako jedného zo špičkových pracovísk fakulty výsledkami svojej vedeckej činnosti splnili kritéria pre priznanie oprávnenia realizovať pedagogickú prácu aj v treťom stupni vysokoškolského štúdia  v doktorandskom študijnom programe „teória a dejiny štátu a práva“. Doktorandom je následne po absolvovaní štúdia, vypracovaní a úspešnej obhajobe dizertačnej doktorandskej práce udelená vedecká hodnosť „PhD“ („philosophiae doctor“). Ako súčasť Právnickej fakulty UK v spolupráci s ďalšími pracoviskami splnila katedra aj požiadavky na vykonávanie habilitačného konania a konania o vymenovanie za profesora zo študijného odboru „teória a dejiny štátu a práva“.

 

Vedúci katedry:

 • doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Zástupca vedúceho katedry:

 • doc. Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.

Kontakt:

 • tel.: +421 2 9012 2088
 • miestnosti: 308 - 309 SB, 412 - 415 SB
 • adresa:
  Katedra právnych dejín a právnej komparatistiky
  Univerzita Komenského, Právnická fakulta
  Šafárikovo námestie č. 6
  P. O. BOX 313
  810 00 Bratislava