Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Projekty

VEGA 1/0638/18: "Hospodárske právne dejiny: hospodárstvo a podnikanie v právnych dejinách"

APVV-18-0199: "Nové výzvy v oblasti vecných práv na Slovensku"

APVV-18-0417: "Historický vývoj terminológie súkromného práva na Slovensku pre potreby rekodifikácie slovenského občianskeho práva"