Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Životopisy

Doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc.

Doc. PhDr. Jarmila Chovancová, CSc. je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 1978, PhDr, 1985, CSc. 1988, doc. 1996). V súčasnosti pôsobí na Katedre teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde zabezpečuje vo všetkých troch stupňoch štúdia výučbu predmetov zameraných na filozofické a právne teórie, teórie spravodlivosti, a filozofiu dejín.

Pracovne, pedagogicky a vedecky pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave nepretržite od roku 1978. V minulosti pôsobila aj na Paneurópskej vysokej škole práva v Bratislave a na Fakulte práva J. Jesenského na Vysokej škole Danubius. Pravidelne sa zúčastňuje konferencií najmä v regióne strednej Európy.

Je autorkou a spoluautorkou desiatok vedeckých a odborných článkov, učebníc a učebných textov a monografii. Tematicky sa zameriava na témy z oblastí filozofie, právnej filozofie a dejín filozofie, venuje sa systematickej filozofii, problémom spravodlivosti, slobody, rovnosti, koncepciám spoločenskej zmluvy v novoveku, liberalizmu, komunitarizmu a problémom spravodlivo usporiadanej spoločnosti. V týchto oblastiach tiež pôsobí ako recenzentka monografií a učebníc. Je pravidelným predsedom a členom komisií a oponentom pre obhajoby bakalárskych, magisterských, rigoróznych a dizertačných prác.

JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LLM.

JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LLM. je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 2007, JUDr. 2009, PhD. 2012), Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Mgr. 2008) a Faculté de Droit d´Économie et de Finance, Université du Luxembourg (LL.M. 2011). Od roku 2007 pôsobí nepretržite na Katedre teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty univerzity Komenského v Bratislave, kde zabezpečuje v bakalárskom a magisterskom štúdiu výučbu predmetov zameraných na teóriu práva, sociológiu práva, interpretáciu práva a eristiku.

Je autorom a spoluautorom množstva odborných a vedeckých článkov, učebníc a učebných textov a monografie. Tematicky sa zameriava na teóriu práva najmä na interpretáciu a argumentáciu v práve, na aktuálne problémy právnej praxe a eristiku. Pravidelne sa zúčastňuje konferencií najmä v regióne strednej Európy.

Ako advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory (advokátska skúška zložená v r. 2011) sa špecializuje najmä na občianske právo a obchodné právo.