Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra teórie práva a filozofie práva

Katedra teórie práva a filozofie práva (ďalej aj ako „Katedra“) v súčasnosti svojou bádateľskou prácou vedecky garantuje a pedagogicky zabezpečuje vzdelávanie v oblasti teoretických vied o štáte a práve, najmä v oblasti teórie a filozofie práva, sociológie práva, právnej metodológie a právnej etiky. Katedra sa v rámci pedagogického procesu venuje predovšetkým výučbe predmetov propedeutického charakteru, ktorých zvládnutie má pre ďalší postup v právnickom štúdiu zásadný význam. Primárnym cieľom je študentom komplexným a efektívnym spôsobom sprostredkovať podrobné znalosti z oblasti teórie práva, zoznámiť ich s fundamentálnymi teoretickými pojmami, právnymi inštitútmi a poskytnúť im základnú „mapu“ v právnom myslení, na ktoré neskôr nadviažu iné pozitívnoprávne odvetvia. Zároveň cieľom výučby je aj oboznámiť študentov práva s rôznymi spôsobmi právneho a politického myslenia, ktoré úzko súvisia s právnou vedou. Z tohto dôvodu sú študenti práva oboznámení aj so základnými východiskami vzťahu práva, etiky, politiky; slobody, rovnosti, zodpovednosti a spravodlivosti; ako aj s rôznorodými štýlmi myslenia a spôsobmi argumentácie, ktoré sa v dejinách právneho a politického myslenia vyskytli. Snaha členov Katedry teda smeruje ku kultivácii myslenia študentov PraF UK v Bratislave, ako aj k prehĺbeniu ich poznania rozmanitostí myšlienkového vývoja právnej, politickej a sociálnej filozofie.

Z tohto dôvodu je súčasné zloženie Katedry profilovo pomerne pestré a v žiadnom prípade nejde „len“ o právnické prostredie. Snaha je vytvoriť skupinu vedcov a vysokoškolských pedagógov, ktorí budú v súhrnne prepájať mnohé vedecké disciplíny a formovať skutočne interdisciplinárne odborné prostredie. Preto nie je prekvapením, že popri odborníkoch na teóriu práva a štátu na Katedre pôsobia aj experti vo vedných odboroch filozofie, etiky, logiky, psychológie, histórie, politológie, umenia či dokonca teológie. Práve aj toto rozmanité zloženie Katedry reflektuje dnešnú potrebu interdisciplinárneho prístupu pri skúmaní mnohých nových tém súvisiacich s právom.

Súčasné personálne zloženie Katedry pozostáva z:
- štyroch profesorov;
- štyroch docentov;
- štyroch odborných asistentov;
- dvoch interných doktorandov.

Pedagogická činnosť Katedry v bakalárskom študijnom stupni v základnom študijnom programe „Právo“ sa sústreďuje na výučbu povinných predmetov Teória Práva I., Teória práva II. (Aktuálne otázky teórie práva) a Právna a politická filozofia. Okrem toho ponúka študentom aj ďalšie interdisciplinárne výberové predmety (Právo vo filmovom umení; Logika pre právnikov; Základy sociológie práva; Právo a vplyv judeo-kresťanskej tradície; Teórie spravodlivosti 20. storočia; Teória hier a problém rozhodovania či Združovacie právo). 

V magisterskom študijnom stupni študijného programu „Právo“ Katedra zabezpečuje opätovne výučbu série povinných predmetov (Argumentácia v práve a interpretácia práva; Právna etika, Právna filozofia či Logická sémantika a metodologická propedeutika pre právnikov), ako aj tých výberových (ako napríklad Sociologicko-právny výskum či Právo a literatúra).  

Katedra realizuje aj oprávnenia uskutočňovať rigorózne konanie, na základe ktorého je uchádzačom po úspešne zloženej skúške priznaný titul „doktor práv“ (JUDr., pôvodne „juris utriusque doctor“, teda doktor obojakého práva).

Okrem nosného študijného programu „Právo“, tak v dennej, ako aj v externej forme, sa Katedra v súčasnosti podieľa na zabezpečovaní výučby aj v ďalších študijných programoch. V spolupráci s Národohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave ide o bakalársky študijný program „Ekonómia a právo“, v rámci ktorého Katedra zabezpečuje výučbu predmetu „Teória práva“. V magisterskom študijnom programe „Právo a ekonómia“ sa Katedra spolupodieľa na výučbe predmetu „Etika, korupcia a transparentnosť“. Súčasne sa Katedra podieľa aj na výučbe študijného programu „Manažment a právo“, ktorý je realizovaný v spolupráci s Fakultou manažmentu UK v Bratislave a vyučovaný v anglickom jazyku, v rámci ktorého Katedra zabezpečuje výučbu predmetov „Theory of Law I.“ a v spolupráci s Katedrou medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov aj predmet „Theory of Law II (Basics of Political Science and International Law)“.

Členovia Katedry ako jedného z významných pracovísk fakulty výsledkami svojej vedeckej činnosti splnili kritériá pre priznanie oprávnenia realizovať pedagogickú činnosť aj v treťom stupni vysokoškolského štúdia v doktorandskom študijnom programe teória a dejiny štátu a práva“ (v spolupráci s Katedrou právnych dejín a právnej komparatistiky). Ide o nasledovné predmety, ktoré sú zabezpečované členmi Katedry: „Metodika kvalitatívnych právnych výskumov“, „Ľudské práva v judikatúre ESĽP“, „Právna veda (teória, systém, metodológia) 1“, „Právna veda (teória, systém, metodológia) 2“, „Dejiny právneho myslenia“, „Filozofia práva v 20. storočí“ či „Právo (právny poriadok, právna veda) a výzvy 21. storočia“. Doktorandom je následne po absolvovaní štúdia, vypracovaní a úspešnej obhajobe dizertačnej doktorandskej práce udeľovaná vedecká hodnosť „PhD.“ („philosophiae doctor“). 

Ako súčasť Právnickej fakulty UK v spolupráci s ďalšími pracoviskami splnila Katedra aj požiadavky na vykonávanie habilitačného konania a konania o vymenovanie za profesora zo študijného odboru „teória a dejiny štátu a práva“.

Súčasne pri Katedre bolo v roku 2021 zriadené i Centrum kognitívnych štúdií. Katedra svoje vedecké, vzdelávacie a ďalšie vybrané činnosti v oblasti kognitívnych vied realizuje práve prostredníctvom tohto centra. Ide o výskumnú jednotku, ktorá je tvorená tímom pedagógov a doktorandov Katedry a ich spolupracovníkov, venuje sa interdisciplinárne zameraným výskumom v oblasti kognitívnych vied a poskytuje inštitucionálnu podporu pre výskumné projekty, ktoré uskutočňujú jeho členovia. Cieľom centra je vytvoriť platformu pre kognitívnovedný výskum v humanitných a spoločenských vedách, interdisciplinárne zameranú publikačnú činnosť, pedagogické aktivity, vedecké i popularizačné semináre a iné súvisiace aktivity. 

Vedúci katedry:

Zástupca vedúceho katedry:

Kontakt:

 • tel.: 02/592 44 675
 • email: ktpsvflaw.uniba.sk
 • miestnosti: 609NB, 611NB - 613NB, 615NB
 • adresa:
  Katedra teórie práva a filozofie práva
  Univerzita Komenského, Právnická fakulta
  <output>Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313
  810 00 Bratislava</output>
  Šafárikovo námestie č. 6
  P. O. BOX 313
  810 00 Bratislava