Ústav ekonomických vied

Ústav ekonomických vied Právnickej Fakulty UK v Bratislave  bol zriadený dňa 01.03.2015. Jeho predchodcami na Právnickej fakulte od jej vzniku boli: Katedra Národného hospodárstva, Katedra politickej ekonómie, Katedra ekonomických vied a Katedra ekonomických vied a práva informačných a komunikačných technológií. Výučba ekonomických predmetov má tak na fakulte dlhodobú tradíciu. V histórií pôsobili na katedre mnohé významné osobnosti ako napr. Prof. JUDr. Imrich Karvaš. Ústav ekonomických vied zabezpečuje  výučbu ekonomických predmetov, ktorých cieľom je rozšírenie vedomosti študentov práva a pochopenie teoretických a praktických súvislostí a spätosti právnych a ekonomických problémov. V súčasnosti ÚEV ponúka dve skupiny predmetov, ktoré vychádzajú zo základného predmetu: Ekonómia. Ide  o Makroekonómiu,  na ktorú nadväzujú predmety: Hospodárska politika, Ekonómia a ekonomické vzťahy v EU, Regionálna ekonómia. Druhá skupina začína predmetom Mikroekonómia na ňu nadväzujú predmety: Podniková ekonómia, Základy účtovníctva, Daňové účtovníctvo a Manažment.  

 

Riaditeľ ústavu:

  • Doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc.

 

Zástupca riaditeľa ústavu:

  • Ing. Zdenka Poláková, PhD.

 

Kontakt:

  • tel.: 02/59 244 334
  • miestnosti: 409 SB, 410 SB
  • adresa:

          Ústav ekonomických vied

          Šafárikovo nám. č. 6

          P.O.BOX 313

          810 00 Bratislava