Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ústav ekonomických vied

Ústav ekonomických vied Právnickej Fakulty UK v Bratislave bol zriadený dňa 01.03.2015. Jeho predchodcami na Právnickej fakulte od jej vzniku boli: Katedra národného hospodárstva, Katedra politickej ekonómie, Katedra ekonomických vied a Katedra ekonomických vied a práva informačných a komunikačných technológií. Výučba ekonomických predmetov má tak na Právnickej fakulte UK dlhodobú tradíciu. V histórií pôsobili na katedre mnohé významné osobnosti ako napr. prof. JUDr. Imrich Karvaš. Ústav ekonomických vied zabezpečuje výučbu ekonomických predmetov, ktorých cieľom je rozšírenie vedomostí študentov práva a pochopenie teoretických a praktických súvislostí a spätosti právnych a ekonomických problémov. V súčasnosti ponúka ÚEV v akreditovaných študijných programoch predmety ako Základy ekonómie pre právnikovPodniková ekonómia a účtovníctvoEkonomika a ekonomické vzťahy v EÚEkonomické a právne aspekty rizika v podnikaníZáklady účtovníctva a predmet Úvod do práva a ekonómie vyučovaný v slovenskom a anglickom jazyku.

 

Riaditeľ ústavu:

  • doc. PhDr. Dušan Stanek CSc.

 

Zástupca riaditeľa ústavu:

  • Ing. Albert Priehoda, PhD.

 

Kontakt:

  • tel.: +421 2 9012 2092
  • e-mail: uev@flaw.uniba.sk
  • miestnosti: 409 SB, 410 SB
  • adresa:

          Ústav ekonomických vied

          Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

          Šafárikovo nám. č. 6

          P.O.BOX 313

          810 00 Bratislava