Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie

Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie poskytuje cudzojazyčné odborné vzdelávanie študentom Právnickej fakulty UK vo viacerých moduloch. Dominantné postavenie má výučba právnej angličtiny, ktorú ústav ponúka až v šiestich konzekutívnych semestroch. Základnú orientáciu v  právnej terminológii študenti všetkých foriem štúdia získajú v prvých šiestich semestroch v rámci povinne voliteľných predmetov Anglická právna terminológia, Štylistika anglických právnych textov a Seminár anglického odborného prekladu. Okrem anglického jazyka je možné na našom ústave študovať aj nemecký a francúzsky odborný jazyk, pričom názvy predmetov kopírujú anglickú mutáciu. Okrem horeuvedených predmetov ÚCPK ponúka aj voliteľné predmety Úvod do španielskej právnej terminológie a Základy ruskej právnej terminológie, ktoré je možné absolvovať v priebehu bakalárskeho štúdia v dennej forme v letnom semestri a predmet Štylistika a rétorika, ponúkaný v zimnom semestri v rámci bakalárskeho štúdia v dennej aj externej forme. Vyučujúci ústavu participujú v cudzojazyčnej odbornej výučbe spojeného študijného programu Ekonómia-právo. Ústav sa podieľa  aj na príprave doktorandov v externej aj internej forme štúdia v rámci predmetu Právna cudzojazyčná terminológia I, II, III. ÚCPK je certifikovaným skúškovým centrom TOLES, ktoré ponúka študentom možnosť absolvovať skúšky z anglického právneho jazyka a získať tak medzinárodne uznávaný certifikát. Cieľom cudzojazyčnej prípravy našich študentov je jednak pripraviť ich na absolvovanie odborných predmetov ponúkaných vo vyšších ročníkoch štúdia v cudzom jazyku,  jednak zásadne zvýšiť ich šance na trhu práce.

 

 

Riaditeľka 

 • Mgr. Sylvia Mičíková, PhD.

Zástupkyňa

 • JUDr. Iva Dudášová, PhD.

Kontakt

 • t. č. 02/592 44 471
 • sekretariát: SB 210
 • Adresa:
  Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie
  Univerzita Komenského, Právnická fakulta
  Šafárikovo námestie 6
  P.O.Box 313
  810 00 Bratislava

 

<output>

 • Univerzita Komenského, Právnická fakulta
  <output>Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 313
  810 00 Bratislava</output>
  Šafárikovo námestie č. 6
  P. O. BOX 313
  810 00 Bratislava

 

</output>