Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ústav telesnej kultúry

Ústav telesnej kultúry

Ústav telesnej kultúry je špecializované pracovisko Právnickej fakulty zaoberajúce sa športom v celej jeho škále. Hlavným cieľom je zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho, tréningového, odborno-konzultačného a motivačného procesu. Naše oddelenieokrem pedagogického procesu pripravuje rôzne športovo- zážitkové aktivity a odborne vedie reprezentačné družstvá fakulty vo vysokoškolskej lige. Zamestnanci nášho oddelenia aktívne pôsobia v športovo-organizačných štruktúrach vysokoškolského a vrcholového športu.

Ústav telesnej kultúry zabezpečuje pedagogický proces v niekoľkých druhoch športu: basketbal, volejbal, florbal, futsal, bedminton, aerobik, bodyformning, cvičenie na fitloptách, stepaerobik, cvičenie pre zdravie, fitnes, kanoistika. Ďalej je v ponuke aj plávanie a lezenie na umelej stene, tieto aktivity sú spoplatnené. Obsahom cvičení je rozvoj kondičných schopností, nácvik a zdokonalenie zručností špecifických pre daný druh športu a v neposlednom rade kompenzácia (psychohygiena) duševného zaťaženia študenta a motivácia študenta k opakovanej športovej činnosti. Športové vyžitie pre študentov ponúkame aj počas skúšobného obdobia formou organizovania lyžiarskych a turistických kurzov. Výkonnostnú zložku oddelenia tvoria reperezentačné družstvá vysokoškolskej ligy vo: volejbale, basketbale, florbale, futsale a plávaní.

Komunikovať s nami môžete e-mailami alebo na Facebooku.

Link na stránku facebooku.

Kontakt

Mgr. Erika Rondova, PhD.
m.č.: 627 NB, 6.poschodie
t.č.: 02/592 44 243