Aktuality

 

Externé informačné zdroje

plnotextové databázy elektronických kníh a online časopisov

PREZENTÁCIA

  • JCR (Jurnal Citation Reports)
  • ESI (Essential Science Indicators)