Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Archív

Od apríla 2015 bol do našej knižnice začlenený archív Právnickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý poskytuje nasledovné služby:

 

  • v rámci správnej agendy vyhotovuje kópie, odpisy, výpisy z archívnych dokumentov uložených vo fondoch archívu PraF UK
  • poskytuje služby fyzickým i právnickým osobám na základe písomnej žiadosti

 

 

Povinné údaje pri vypisovaní žiadostí

         v záujme rýchleho vybavenia postupujte podľa nasledujúcich odporučení:

 

 

 

         žiadosti musia obsahovať nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko + (rodné priezvisko)
  • dátum a miesto narodenia
  • účel potvrdenia
  • rozpätie rokov štúdia (aj neukončeného)
  • typ štúdia (Bc., Mgr., JUDr.)
  • poštová adresa / mailová adresa žiadateľa 

 
Žiadosť o potvrdenie doby štúdia je spoplatnená sumou 7,- eur / strana.

 

 

 

            žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

            meno a priezvisko + (rodné priezvisko)
            poštová adresa/mailová adresa žiadateľa
           

 

 Žiadosť o kópiu vysvedčenia o štátnej skúške je spoplatnená sumou 33, - eur.

 

Žiadame stránky, ktoré požadujú vystavenie potvrdenia o dobe štúdia, alebo kópie vysvedčenia o štátnej skúške, aby uhradili správny poplatok až keď ich pracovník Archívu PraF UK vyzve.

 

 

Poštová adresa

Univerzita Komenského Právnická fakulta
Archív PraF UK
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 313, 810 00 Bratislava 1
 

Kontaktná osoba

Blanka Boriová

Právnická fakulta UK, Akademická knižnica PraF
Oddelenie knižničných služieb, knihovník, archivár /library assistant, archivist
Telefón
02/901 29 213
02/901 29 584
Miestnosť
531 NB

Katarína Rausová

Právnická fakulta UK, Akademická knižnica PraF
Oddelenie knižničných služieb, knihovník/library assistant
Telefón
02/901 29 463
02/901 29 213
Miestnosť
531 NB