Archív

Od apríla 2015 bol do našej knižnice začlenený archív Pávnickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý poskytuje nasledovné služby:

 

  • v rámci správnej agendy vyhotovuje kópie, odpisy, výpisy z archívnych dokumentov uložených vo fondoch archívu PraF UK.
  • poskytuje služby fyzickým i právnickým osobám na základe písomnej žiadosti

 

 

Povinné údaje pri vypisovaní žiadostí:

         v záujme rýchleho vybavenia postupujte podľa nasledujúcich odporučení:

 

 

 

         (žiadosti musia obsahovať nasledovné údaje):

  • meno a priezvisko +(rodné priezvisko)
  • dátum a miesto narodenia
  • účel pre ktorý sa bude potvrdenie vyhotovovať
  • rozpätie rokov štúdia (aj neukončeného)
  • typ štúdia (Bc, Mgr, JUDr)
  • poštová adresa /mailová adresa žiadateľa 

 
žadosť o potvrdenie doby štúdia je spoplatnená sumou 7,-eur/strana.

 

 

 

          (žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje):

            meno a priezvisko +(rodné priezvisko)
            poštová adresa/mailová adresa žiadateľa
           

 

 Žiadosť o kópiu vysvedčenia o štátnej skúške je spoplatnená sumou 33,-eur

 

Žiadame stránky, ktoré požadujú vystavenie potvrdenia o dobe štúdia, vystavenie kópie vysvedčenia o štátnej skúške, aby uhradili správny poplatok, až keď ich pracovník Archívu PraF UK vyzve.

 

 

Poštová adresa

Univerzita Komenského Právnická fakulta
Archív PraF UK
Šafárikovo námestie 6
P.O.BOX 313, 810 00 Bratislava 1
 

Kontaktná osoba

Blanka Boriová

Právnická fakulta UK, Akademická knižnica PraF
Oddelenie knižničných služieb, knihovník, archivár /library assistant, archivist
Telefón
02/592 44 213
02/592 44 463
02/592 44 584
Miestnosť
531 NB

Katarína Rausová

Právnická fakulta UK, Akademická knižnica PraF
Oddelenie knižničných služieb, knihovník/library assistant
Telefón
02/592 44 213
02/592 44 463
02/592 44 584
Miestnosť
531 NB