Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Často kladené otázky

Čo mám urobiť, aby som mohol využívať služby Knižnice PraF UK?

Pokiaľ máte záujem o študijnú literatúru z knižničného fondu (na vypožičanie, štúdium v knižnici) musíte byť registrovaným používateľom.

Registrácia študenta a zamestnanca Univerzity Komenského a jej predĺženie je bezplatné.

Akúkoľvek zmenu v osobných údajoch je potrebné nahlásiť v Knižnici PraF UK.

Ako si vypožičať knihy?

Literatúru z fondu knižnice je možné prehliadať online – prostredníctvom knižničného online katalógu.

Údaje pri exemplároch naznačujú, či je dokument dostupný na vypožičanie alebo na prezenčné štúdium v študovni.

Lokácia (údaj v katalógu)

Status

Fyzické umiestnenie

Dá sa vypožičať?

UKOPAKN – Knižnica PraF UK

Dostupné

Sklad

Áno - je potrebné vytvoriť žiadanku

UKOPAKN – Študovňa Knižnice PraF UK

Študovňa

Študovňa

Nie – dokument je dostupný len  na prezenčné štúdium

UKOPAKN – Študovňa Knižnice PraF UK

Dostupné

Študovňa

Áno - je možné vytvoriť žiadanku

 

Pokiaľ je dokument umiestnený v sklade, pracovníci knižnice ich pripravia na vyzdvihnutie ráno na druhý pracovný deň po zadaní žiadanky. Tieto dokumenty je potrebné vyzdvihnúť do 5 pracovných dní. Po uplynutí tejto doby budú žiadanky automaticky zrušené a dokumenty si môže opäť vyžiadať iný používateľ.

To či je dokument dostupný na absenčné vypožičanie naznačuje aj farebné označenie na chrbte knihy (zelený pásik – možné vypožičať absenčne, vziať si ich domov). Ostatné dokumenty sú určené len na prezenčné štúdium v študovni.

Knihy si môžete požičať pri výpožičnom pulte po predložení preukazu ISIC, ktorý je neprenosný. Knihy si môže vyzdvihnúť len ten používateľ, ktorý si ich vyžiadal.

Koľko kníh môžeme mať požičaných naraz?

Pre študentov PraF UK je maximálny počet požičaných dokumentov 10.

Aké dokumenty si nemôžem požičať domov?

Časopisy, kvalifikačné práce a ostatné dokumenty vo fonde študovne monografií so statusom študovňa sa mimo knižnice nevypožičiavajú, sú určené len na prezenčné štúdium.

Ako si môžem rezervovať žiadaný dokument?

Ak sú všetky exempláre (okrem prezenčných) určitej knihy požičané, môžete si exemplár knihy rezervovať prostredníctvom knižničného online katalógu. V prípade, ak má o dokument záujem viacero používateľov, rezervácie sa vybavujú v poradí, v akom boli podané. Keď bude dokument pripravený na vypožičanie, budete o tom informovaní e-mailom na vašu univerzitnú mailovú adresu. Dokument je pre používateľa rezervovaný 5 kalendárnych dní.

Ako dlhá je výpožičná doba?

Výpožičná doba je 14 dní.

Môžem si výpožičnú dobu predĺžiť?

Pokiaľ nie sú dané dokumenty žiadané inými používateľmi, je možné 1 x predĺžiť výpožičnú lehotu prostredníctvom knižničného online katalógu.

Dátum výpožičky sa posúva o 14 dní od dátumu predĺženia.

O predĺženie výpožičky môžete požiadať aj pracovníkov pri výpožičnom pulte.

Ako vypožičanú knihu vrátiť?

Vypožičané knihy sa vracajú pri výpožičnom pulte. Knihu môže vrátiť ktokoľvek (nie len používateľ, na ktorého meno bola vypožičaná).

V prípade nedodržania výpožičnej lehoty je používateľ povinný zaplatiť sankčný poplatok vo výške stanovenej vo Výpožičnom poriadku Knižnice Právnickej fakulty UK.

Po prerušení alebo ukončení štúdia na Právnickej fakulte UK je používateľ povinný vrátiť všetky výpožičky.

Ako hľadať knihy v online katalógu?

Podrobný návod na objednavanie a vypožičanie knihy je v online katalógu – Pomoc.

 

 

Ako si urobiť rešerš?

Na webovej stránke Knižnice PraF UK je k dispozícii návod na samostatné vypracovanie rešerše.

Čo si treba všimnúť pred odoslaním žiadanky?

Lokácia  –  v ktorej knižnici si treba knihu vyzdvihnúť:
→ UKOPAKN (400) – knihy sú uložené v sklade, treba ich objednať cez tlačidlo „Žiadanka“
→ UKOPAKN (401) – knihy sú vo voľnom výbere (v online katalógu je za signatúrou v zátvorkách uvedené číslo právnej oblasti, podľa ktorej sú knihy v študovni usporiadané)Status  –  čo môžem s knihou robiť:    
→ Dostupné = výpožička domov, poslať žiadanku
→ Prezenčne = výpožička do študovne, poslať žiadanku
→ Študovňa = kniha je na polici v študovni, voľný výber
→ Katedrová knižnica  =  kniha je v čiastkovej knižnici
→ Príručka  = knihu má pedagóg
→ Žiadané  =  na knihu je poslaná žiadanka
→ Rezervované  =  na vypožičanie knihy čaká iný používateľ
→ Dočasne nedostupné
→ Archívny fond
→ MVS  =  medziknižničná výpožičná služba

Ako hľadať knihy v študovni?

Knihy sú v študovni usporiadané podľa právnych oblastí (napr. 16 Štátne právo, 17 Ústavy atď.) a v každej oblasti abecedne podľa autora alebo názvu.

V stĺpci Signatúra v online katalógu sa niekedy v zátvorkách uvádza číslo právnickej oblasti, pod ktorým možno dokument nájsť na polici v študovni.

Čo sú e-zdroje?

E-zdroje alebo elektronické informačné zdroje (EIZ) sú dokumenty, ktoré sú uložené v elektronickej forme a prístupné v prostredí počítačových sietí.

Zamestnanci a študenti Univerzity Komenského majú prístup k širokej škále predplatených online zdrojov vedeckých informácií, v ktorých môžu:

- čítať/preberať plné texty odborných časopisov a kníh,

- vyhľadávať literatúru v abstraktových a bibliografických databázach,

- používať vedecké citačné databázy (Web of Science, Scopus),

- používať iné špecializované zdroje.

Kde nájdem prehľad e-zdrojov zameraných na oblasť práva?

Prehľad e-zdrojov nájdete v rubrike Elektronické informačné zdroje na webovej stránke Knižnice PraF UK.

Tam je k dispozícii aj Sprievodca EIZ v Knižnici Právnickej fakulty UK.

Je možné pristupovať k predplateným e-zdrojom aj mimo budov fakulty?

K elektronickým zdrojom môžete pristupovať z univerzitných počítačov alebo z domu.

Na prístup k e-zdrojom z domáceho počítača je potrebné nastaviť si tzv. vzdialený prístup.

Inštrukcie dostanete na požiadanie e-mailom na: kniznicavili.uniba.sk

Je možné elektronické zdroje vyhľadávať z jedného miesta?

Takmer všetky elektronické zdroje predplatené UK môžete rýchlo a efektívne vyhľadávať z jedného miesta pomocou vyhľadávača Summon, ktorý je tiež na domovskej stránke Knižnice PraF UK

(vyhľadávacie pole "Elektronická knižnica - elektronické informačné zdroje na jednom mieste").

Ak chceš vedieť viac, pozri video.

Čo mám robiť, ak nemôžem nájsť požadovanú knihu vo fonde Knižnice PraF UK?

Môžete si knihu vypožičať z inej knižnice alebo podať návrh na nákup novej knihy do fondu.

Výpožičky z iných knižníc

Ak hľadáte publikáciu (knihu, článok atď.), ktorá nie je v Knižnici PraF UK alebo v inej knižnici v Bratislave, môžete využiť medziknižničnú výpožičnú službu (MVS).

Zabezpečíme vám vypožičanie alebo kópiu požadovanej publikácie z inej knižnice. Táto služba je platená a poskytujeme ju len používateľom zaregistrovaným v Knižnici PraF UK.

Pred objednaním medziknižničných služieb si preverte, či sa daný dokument nachádza vo fonde knižníc UK alebo vo fondoch bratislavských knižníc:
Súborný online katalóg UK
Katalóg Univerzitnej knižnice v Bratislave
Katalóg Ústrednej knižnice Slovenskej akadémie vied
Súborný katalóg periodík SR (ak ide o objednanie kópie článku)

Objednávkový formulár nájdete tu:

pre knihy

pre články

Návrhy na zakúpenie kníh do fondu knižnice

Ak nemáme vo fonde knižnice niektorú odbornú publikáciu z oblasti práva, resp. súvisiacich odborov, napíšte nám:

kniznicaflaw.uniba.sk

Uveďte čo najpresnejšie bibliografické údaje o požadovanom diele (autor, názov, rok, vydavateľstvo, ISBN). Vaše návrhy môžete podať aj osobne v oddelení požičovne, budeme ich považovať za podnety na doplnenie nášho knižničného fondu. Informáciu o zaradení publikácie do fondu knižnice vám zašleme mailom.