Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Záverečné práce

Záverečné práce sa v elektronickej podobe ukladajú do systému prostredníctvom AIS2. Viac informácií: https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/zaverecne-prace/

Základné náležitosti záverečných prác stanovuje  Vnútorný predpis UK č. 12/2013 (Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave).

Viaceré formálne otázky týkajúce sa záverečných prác nájdete v publikácii Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác od autora prof. Štefana Kimličku.

Vyhľadávanie v centrálnom registri záverečných prác