Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Záverečné práce

Základné náležitosti záverečných prác stanovuje  Vnútorný predpis UK č. 12/2013 (Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave).

 

Od akademického roku 2010/2011 sa záverečné práce v elektronickej podobe ukladajú do systému prostredníctvom AIS2. Viac informácií pozri - https://uniba.sk/index.php?id=11223

 

Viaceré formálne otázky týkajúce sa záverečných prác nájdete v publikácii Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác , od autora prof. Štefana Kimličku

 

ODOVZDÁVANIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC

https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_ page/oznamy4/article/odovzdavanie-zaverecnych-prac/