Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Záverečné práce

Záverečné práce

Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca, ktorá tvorí spolu s jej obhajobou jeden predmet; obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky. 

Študent svoju záverečnú prácu ukladá v elektronickej podobe prostredníctvom AIS2 (návod). 

Jednotný postup pre spracovanie záverečných prác upravuje Vnútorný predpis č. 32/2023 - Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave (link). 
Jeho obsahom je:

 • obsah záverečnej práce,
 • zadávanie záverečnej práce,
 • štruktúra záverečnej práce,
 • citácie a bibliografické odkazy, 
 • formálna úprava záverečnej práce, 
 • a ďalšie náležitosti 

Odporúčaná literatúra a zdroje týkajúce sa spracovania a úpravy záverečných prác

 

 • Kimlička, Štefan: Metodika písania vysokoškolských a kvalifikačných prác : učebné texty - vybrané časti. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2005. (link)
 • Lichnerová, Lucia: Písanie a obhajoba záverečných prác : vysokoškolské skriptá pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Stimul, 2016. (link
 • Gavora, Peter - Kolláriková, Zuzana - Nováková, Eleonóra: Manuál na tvorbu bakalárskej a diplomovej práce. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, 2010. (link)
 • Heseková, Simona - Kačaljak, Matej: Ako napísať a úspešne obhájiť bakalársku prácu (na Katedre finančného práva Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021. (link)
 • Heseková, Simona - Kačaljak, Matej: Ako napísať a úspešne obhájiť diplomovú prácu (na Katedre finančného práva Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty). Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2021. (link)
 • Zbíral, Robert: Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha : Linde, 2009. (link)

Citovanie:

 • Príklady citovania podľa ISO 690 a ISO 690-2 (link)
 • Ako citovať - tvorba bibliografického odkazu (link)
 • Príklady bibliografických odkazov (link)

Kde hľadať zdroje na písanie záverečnej práce

Knižničné katalógy

 • Súborný online katalóg Univerzity Komenského (link)
 • Katalóg Univerzitnej knižnice v Bratislave (link)
 • Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc (link)
 • Infogate (link)
 • Online katalog Národní knihovny ČR (link)
 • Katalóg článkov - Slovenská knižnica (link)

Digitálne repozitáre a knižnice 

 • Digitálna knižnica Univerzitnej knižnice v Bratislave (link)
 • Dikda* - Digitálna knižnica a digitálny archív (link)
 • Digitální repozitář Univerzity Karlovy (link)
 • Digitální repozitář Právnické fakulty Masarykovy univerzity (link)
 • Digitální knihovna Akademie věd ČR (link)

Návody

 • Práca v online katalógu UK (link)
 • Návod na vypracovanie rešerše (link)
 • Sprievodca elektronickými informačnými zdrojmi UK (link)

Využitie tiež možnosť osobnej konzultácie v Knižnici PraF UK (prihlasovací formulár)

Centrálny register záverečných prác

Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) slúži ako centrálne úložisko pre záverečné (bakalárske, diplomové, dizertačné) a kvalifikačné (rigorózne a habilitačné) práce študentov slovenských vysokých škôl. Práca v CRZP sa uchováva spolu s menom a priezviskom autora, názvom vysokej školy, ktorá prácu zaslala a ďalšími metadátami po dobu 70 rokov odo dňa regitrácie v CRZP. 

Vysoké školy posielajú povinne práce do CRZP, kde sa archivujú a podrobujú kontrole originality, podľa zákona o vysokých školách a na základe zmluvy medzi CVTI SR a MŠVVaŠ SR o prevádzkovaní antiplagiátorského systému a na základe zmlúv podpísaných medzi CVTI SR a vysokými školami. 

 

Vyhľadávanie v CRZP