Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Elektronické informačné zdroje

Scientometrické databázy

Web of Science

Portál Web of Science integruje viaceré databázy. Web of Science Core Collection je multidisciplinárna platforma siedmich databáz a citačných indexov.

<output>Portál Web of Science CA integruje viaceré databázy. Web of Science CA Core Collection je multidisciplinárna platforma siedmich databáz a citačných indexov. Current Contents Connect (CCC) je abstraktová databáza z recenzovaných časopisov a kníh. Journal Citation Reports (JCR) je nástroj na hodnotenie a porovnávanie časopisov.
</output>

Scopus

Scopus je abstraktová, citačná a referenčná databáza so zameraním na európsku vedeckú produkciu.

<output>copus je abstraktová, citačná a referenčná databáza so zameraním na európsku vedeckú produkciu. Poskytuje prístup k časopiseckým článkom
s odkazmi na citácie článkov, plnté texty článkov, odborným webovým stránkam
a patentovým informáciám. </output>

Plnotextové databázy, ktoré sprístupňujú dokumenty z oblasti práva

 

Oxford Academic Journals ponúka kolekciu 50 recenzovaných vedeckých a odborných právnických časopisov z vydavateľstva Oxford University Press. Po prihlásení do účtu budete mať tiež možnosť nastavenia alertov na zasielanie obsahov nových čísel zvolených časopisov alebo tém.

ProQuest Central sprístupňuje vybrané úplné texty článkov zo stovky vedeckých právnických časopisov, napr. z vydavateľstva Cambridge University Press, Oxford University Press.

ProQuest Ebook Central ponúka prehliadanie viac ako 10 tisíc elektronických kníh z oblasti práva.

EBSCO eBooks Academic Collection sprístupňuje takmer 20 tisíc elektronických kníh z oblasti práva, napr. z vydavateľstva Cambridge University Press, Oxford University Press, De Gruyter, Brill atď.

Springer Link sprístupňuje takmer 5 tisíc elektronických kníh, 37 elektronických časopisov, ako aj zborníky, sivú literatúru atď. so zameraním na právo.

Wiley Online Library ponúka prehliadanie elektronických kníh a časopisov z 34 právnych oblastí.

JSTOR (Journal Storage) je multiodborový online archív, ktorý ponúka prístup ku zdigitalizovanému obsahu 140 právnických časopisov (spätne k prvému číslu) a takmer 7 000 monografií z oblasti práva.

Ostatné databázy

EBSCOhost Web je jednotná platforma pre prístup k databázam:

Academic Video Online - rozsiahla multiodborová kolekcia inštruktážnych a náučných videí

Statista.com - štatistické údaje a analýzy z rôznych oblastí z viac ako 50 krajín sveta

ScienceDirect (NISPEZ)

Springer Nature (NISPEZ)

UV/Vis+ Photochemistry Database - projekt pozostávajúci z 2 služieb: Literary Service (publikácie, autori, dáta o teplotách, tlaku a pod.) a Spectra Service (spektrálne dáta, grafy iné fotochemické informácie).

Knovel  (NISPEZ) 

ACM Digital Library (NISPEZ)

IEEE Xplore

 

 

Open Access zdroje

Open Access je bezplatný online prístup, ktorý uverejňuje výsledky vedeckého výskumu. Publikovanie v časopi-soch s otvoreným prístupom zvyšuje pravdepodobnosť citovanosti môže tak pozitívne ovplyvniť rast citačného impaktu.

EZB - Electronic Journals Library

DOAJ - Directory of Open Access Journals  

DOAB - Directory of Open Access Books

FREE E-Journals Resource 

Forum Historiae - časopis a portál pre históriu a príbuzné spoločenské vedy

SCOAP - Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics

* * *

OA časopisy Oxford University Press

OA časopisy Cambridge University Press

OA časopisy Taylor & Francis Online

Journal of Visualized Experiments - videočlánky a protokoly z oblasti prírodných vied, medicíny, inžinierstva a životného prostredia

***

Výber voľne prístupných informačných zdrojov pre spoločenskovedné odbory

 

 

Podmienky prístupu k EIZ

Prístup k viacerým vyššie uvedeným informačným zdrojom je zabezpečovaný v rámci projektu NISPEZ.

EIZ sprístupňované v rámci projektu NISPEZ sú financované Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Výskum a vývoj a ich využívanie je určené výhradne pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku.

UK sa zaviazala dodržiavať všetky podmienky prístupu stanovené tvorcami a poskytovateľmi EIZ. Keďže podmienky sa rôznia v závislosti od konkrétneho EIZ, resp. času - je potrebné si ich pozrieť priamo na stránkach daného informačného zdroja v časti "Terms and Conditions". Vo všeobecnosti však platí, že je zakázané sťahovať úplné texty pomocou akýchkoľvek robotov, či iných programov na automatické a zrýchlené sťahovanie dát. V rámci udelených licencií majú používatelia povolené prezeranie, tlačenie alebo uchovávanie plnotextových článkov pre vlastnú potrebu a to aj v elektronickej forme, ale nepovoľuje sa hromadné sťahovanie dát a ďalšia distribúcia. Nerešpektovanie licenčných podmienok môže viesť k zablokovaniu prístupu k EIZ pre celú univerzitu.